Mengapa Saya Masuk Agama Islam

oleh ZULKARNAIN (Eddy Crayn Hendrik)


ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota
| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |

 

  NABI MUHAMMAD DALAM PERJANJIAN LAMA
 
  Didalam perjanjian lama, kita dapat pula menjumpai tentang
  Muhammad ini, misalnya dalam kitab Ulangan 18 :18 yang
  bunyinya:
 
  "Maka pada masa itu berfirmanlah Allah kepadaku, benarlah
  perkataan mereka itu. Bahwa Aku akan menjadikan bagi mereka
  itu seorang Nabi diantara segala saudara-saudaranya yang
  seperti engkau ya Musa. dan Aku akan memberikan segala
  firmanKu dalam mulutnya dan iapun akan mengatakan segala
  yang Kusuruh akan dia."
 
  Dalam ayat ini dijelaskan akan kedatangan seorang Nabi yang
  sebesar  Nabi  Musa,  yang  datangnya  dari  antara
  saudara-saudara  Nabi  Musa. Allah sudah terlalu kesal
  terhadap pembangkangan bangsa Israel. Itulah sebabnya Allah
  tidak lagl akan membangkitkan Nabi-nabinya dari keturunan
  Israel (Yahudi) tetapi dari pada saudara Israel, yaitu Arab.
  Ini kuat, sebab kalau ditarik garis keturunan yang lurus,
  maka Nabi Musa adalah keturunan Ishak, sedangkan Nabi
  Muhammad adalah keturunan Ismail. Ishak dan Ismail adalah
  dua bersaudara anak Ibrahim. Hal ini ditegaskan pula dalam
  kitab (Taurat Musa) Ulangan 33: 1-3 yang bunyinya:
 
  1. Bermula, maka inilah berkat yang telah diberikan Musa
    khalil Allah pada Bani Israil dahulu daripada matinya.
  2. Maka katanya: "Tuhan telah datang dari Thursina, dan
    telah terbit bagi mereka itu dari Seir. Kelihatanlah ia
    gemerlapan cahayanya dari gunung Paran, lalu datang hampir
    dengan Bukit Kades. Maka pada kanannya adalah tiang api bagi
    mereka itu."
  3. Bagaimana dikasihinya akan mereka itu, yaitu segala suku
    bangsa itu, segala kesuciannya dalam tangannya, dan mereka
    itu duduk dikakinya masing-masing akan mendapat
    perkataannya.
 
  Didalam ayat 1 dijelaskan akan hikmah ini, suatu berkat,
  suatu kebahagiaan yang diberikan oleh Musa khalil Allah
  untuk Bani Israil. Ayat ke-2 membicarakan lebih jauh isi
  dari hikmak ini, yaitu tentang tiga tempat: Thursina, Seir
  dan Paran. Thursina adalah bukit dimana Nabi Musa a.s.
  mendapatkan dua log batu dan Tauratnya dari Allah, Seir
  menyebutkan suatu bukit ditanah Kanaan yang dalam hal ini
  menunjukkan dimana gerangan Nabi Isa a.s. akan lahir, yakni
  di Baitlahim, sedangkan tempat ketiga "Paran" namanya adalah
  menunjukkan di mana Nabi Muhammad akan lahir, sebab Paran
  itulah nama Mekkah yang aslinya. Pada tempat ketiga akan
  muncul seseorang. Siapakah Dia? Yaitu yang datang hampir
  atau mendekati Kades yang artinya Baitullah.  Alangkah
  hebatnya tiang yang muncul dari Paran ini, yaitu Tiang Api,
  (suatu kesalahan lagi. Dalam Perjanjian Lama berbahasa
  Belanda  disebutkan bukan tiang api, tetapi Hukum Api
  (Vuurwet) suatu unsur yang  sanggup  dan  akan  dapat
  membinasakan unsur-unsur kimia apapun didepannya, apakah ia
  baja sekalipun. Jadi yang dimaksud dengan tiang atau hukum
  api, ialah sudah tentu munculnya suatu agama atau keyakinan
  yang sendi-sendinya sangat kuat, sebagaimana tiang api
  itupun kuat. Agama apakah yang muncul dari Paran? Tidak ada
  duanya, selain agama Islam yang mempunyia 4 sendi yang kokoh
  yaitu Tauhid (Keesaan Tuhan), Ibadah (sembahyang dan puasa
  serta haji), Muamalah (cinta sesama manusia, sosialis yang
  merata), dan Akhlak (budi luhur manusia).
 
  Ayat ke-3 selanjutnya menggambarkan betapa bangsa itu lalu
  dikasihi  oleh  Allah,  serta  berkenan   menerima
  perkataan-perkataan  dari Dia, yang muncul dari Mekkah
  (Paran) itu. Kesimpulan yang diperoleh dari seluruh tafsiran
  ini, ialah: ,"Dari Mekkah akan datang Nabi itu, yaitu Nabi
  Muhammad s.a.w."


MENGAPA SAYA MASUK AGAMA ISLAM dan MENGAPA SAYA MENGAKUI MUHAMMAD SEBAGAI RASUL ALLAH S.W.T.   oleh: ZULKARNAIN (Eddy Crayn Hendrik)   Penerbit: C.V. "RAMADHANI" - Semarang Penyiar: "AB. SITTI SYAMSIYAH" - Sala


| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |
| ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |

Please direct any suggestion to Media Team