Mengapa Saya Masuk Agama Islam

oleh ZULKARNAIN (Eddy Crayn Hendrik)


ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota
| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |

 

                INJIL
  
  Sebagaimana kita mengetahui, bahwa pegangan ummat Kristen,
  termasuk saya pada waktu itu ialah: Injil. Injil adalah
  pokok dasar hidup daripada ummat Kristen, sebab Injil
  menurut Kristen ialah suatu kitab yang suci ayat-ayatnya
  sebab datangnya dari Allah (Yesus Kristus). Injil yang
  bersatu dengan kitab-kitab lainnya namanya Al Kitab. Al
  Kitab sendiri terbagi atas dua bahagian, ialah perjanjian
  lama (Old Testamen) dan Perjanjian Baru (New Testamen).
  
  Diantara Perjanjian lama dan Perjanjian yang baru ada
  hubungan, yaitu saling genap menggenapkan, saling  isi
  mengisi. Untuk kita memahami lebih jauh tentang Perjanjian
  lama & Perjanjian baru ini, baiklah kita lihat sekarang:
  
  PERJANJIAN LAMA
  
  Perjanjian Lama ialah kitab-kitab yang diturunkan sebelum
  kedatangan Yesus. Perjanjian Lama memuat 39 kitab-kitab
  yaitu: kitab-kitab (1) Kejadian, (2) Keluaran, (3) Imamat,
  (4) Bilangan, (5) Ulangan, (6) Yusak, (7) Hakim-hakim, (8)
  Ruth, (9) Semuil I, (10) Semuil II, (11) Raja-raja I, (12)
  Raja-raja II, (13) Tawarikh I, (14) Tawarikh II, (15) Ezra,
  (16) Nahemia, (17) Ayub, (18) Mazmur (Zabur), (19) Amstal
  Soleman, (20) Alkhatib, (21) Syirulasar, (22) Yesaya, (23)
  Yehermia, (24) Nudub Yehermia, (25) Yeheskiel, (26) Daniel,
  (27) Hosea, (28) Yowel, (29) Amos, (30) Obaja, (31) Yunus,
  (32) Mikha, (33) Nahum, (34) Habakuk, (35) Sefanya, (36)
  Hajai, (37) Zakaria, (38) Malakhi, (39) Esther.
  
  Didalam kitab Perjanjian Lama Katolik, kitab Ruth tidak ada
  sebaliknya mereka masih menambahkan  pula  kitab-kitab:
  sambungan Daniel, Ensiklik I & II, Makabe I & II, Barukh,
  Thobiah dan Yahudiah, sehingga bila Perjanjian Lama kaum
  Protestan hanya mempunyai 39 kitab-kitab, maka Perjanjian
  Lama Katolik mempunyai 46 kitab-kitab.  Ditinjau  dari
  penulisannya menurut Kristen, maka Perjanjian Lama terdiri
  atas:
  
   1. Penulisan Musa.
   2. Penulisan Daud.
   3. Penulisan Nabi-Nabi dan Nabiah yang lain.
  
  Ditinjau dari isinya, maka Perjanjian Lama terdiri atas:
  Keesaan Allah, Hukum-hukum Sejarah dan Nubuatan.
  
  Perihal Keesaan Allah
  
  a. Ulangan 32:39: Bahwa Akulah Tuhan, bahkan Akulah dia, dan
    bagi segala dewa-dewapun tiada sertaku.
    Aku ini yang mematikan, Aku ini yang menghidupkan, maka
    tiada sesoangpun dapat terlepas dari tanganKu.
  b. Ulangan 4:39: Bahwa Tuhan itulah Hua, baik yang di langit
    diatas, baik yang di bumi dibawah, dan kecuali ia tiada
    lain.
  c. Ulangan 6:4: Dengarkanlah olehmu hai Israil, bahwasanya
    Hua Allah kita, Hua itu esa adanya.
  d. Keluaran 20:2 - 4: Jangan padamu ada Allah lain, di
    hadapan haderatku, jangan diperbuat olehmu akan patung
    ukiran, atau akan peta barang yang didalam langit diatas,
    atau barang yang dibumi dibawah, atau barang yang didalam
    air dibawah bumi. Jangan kamu berbuat sujud kepadanya,
    karena Akulah Tuhan Allahmu, Allah yang cemburuan adanya,
    yang akan membalaskan durhaka atas segala orang yang
    membenci kepadaku sampai kepada gilir yang keempatpun
    daripada segala bapa.
  
  Perihal Hukum
  
  a. Imamat 11:7: Dan lagi akan babi, Kuharamkan ia kepadamu,
    karena meskipun kukunya bersiratan ia itu berbelah dua,
    tetapi tidak ia memamah biak, maka jangan kamu memakan
    dagingnya dan jangan kamu menjamah akan bangkainya, karena
    telah Kuharamkan ia kepadamu.
  b. Keluaran 20:13 - 16: Jangan kamu membunuh, jangan kamu
    membuat zinah, jangan kamu mencuri, jangan kamu mengatakan
    kesaksian dusta atas sesamamu manusia.
  c. Keluaran 21:18: Jika ada orang berbantah-bantah dipalu
    seorang akan seorang dengan batu, atau digencet sehingga
    tiada ia mati melainkan ia jatuh sakit pada katilnya,
    jikalau orang itu bangkit berdiri, serta berjalan diluar
    dengan bersandar pada tongkatnya, maka orang yang sudah
    memalu akan dia tiada bersalah hanya akan digantinya rugi
    karena berhenti kerjanya dan disuruhnya obati dia sampai
    sembuh sakitnya.
  d. Keluaran 23: 1: Jangan kamu bawa kabar yang dusta dan
    jangan engkau memasuk tangan dalam perkara orang yang jahat,
    dan menjadi saksi akan hal yang tiada benar.
  
  Perihal Sejarah
  
  Sejarah yang dimaksud disini ialah sejarah bangsa Israil,
  yaitu sejak Yakub sampai sebelum Nabi Isa.
  
  a. II Raja-raja 24:1: Bermula, maka pada zaman baginda sudah
    berangkatlah baginda, Nebukadnesar, raja Babil maka Raja
    Yuyakin menjadi hambanya 3 tahun lamanya, kemudian berpaling
    haluanlah baginda dan mendurhaka kepadanya.
  
  b. II Raja-raja 25:2: Maka negeri itu dikepung rapat-rapat
    sampai kepada tahun yang ke-11 daripada kerajaan Zedekia.
  
  c. I Tawarikh 18:1: Hatta, maka kemudian daripada itu
    dikalahkan Daud akan Palistin, ditaklukkannya akan mereka
    itu, dan dirampasnya Gath serta dengan segala daerah
    daripada tangan orang Palistin.
  
  d. Ruth 1:3: Hatta, maka Elimelekh laki Naomi itupun
    matilah, ketinggalan perempuan itu dengan kedua anak
    laki-lakinya.
  
  Perihal Nubuatan
  
  Yaitu tentang hal-hal besar yang akan terjadi dikemudian
  hari.
  
  a. Daniel 6: 28: Bahwa ialah penebus dan penolong, dan iapun
    membuat tanda-tanda ajaib di langit dan di atas bumi,
    karena telah melepaskan Daniel daripada kandang singa.
  b. Daniel 4: 10: Maka inilah segala khayal di kepalaku dalam
    peraduanku, bahwa sesungguhnya kulihat adalah sebatang
    pohon kayu ditengah-tengah bumi dan amat besar tingginya.
  c. Yesaya 21: 7: Maka dilihatnya orang berkendaraan, orang
    berkuda dua-dua, orang mengendarai unta, orang mengendarai
    unta, lalu didengarnya sekuat-kuat ia boleh mendengar.
  d. Yesaya 3: 24: Maka akan jadi kelak, bau busuk
    menggantikan bau-bauan yang harum, dan kain compang-camping
    akan ganti kain yang indah-indah, dan gundul kepala akan
    ganti ikal-ikalan rambut, dan kain kembali akan ganti
    pakaian hari raya, dan arang dimuka akan ganti elok paras.
  
  Itukah kurang lebih Perjanjian Lama, yaitu suatu kumpulan
  Taurat Musa, Zabur dan kitab Nabi-Nabi yang lain. Bila kita
  lebih teliti membacanya, maka kita akan menjumpai suatu
  tanda-tanya, hal mana mungkin disebabkan karena terlampau
  banyaknya tangan yang menulis, dan mungkin pula karena ada
  sebahagian diantaranya yang ditulis oleh tangan manusia
  biasa, artinya bukan dengan bimbingan Rokh Allah. Kita
  jumpai misalnya:
  
  Adanya pertentangan ayat-ayat didalam Perjanjian Lama
  
  a. Dalam Kejadian 46:21 disebutkan anak Bunyamin 10 orang.
    Dalam Bilangan 26:38 disebutkan anak Bunyamin 5 orang.
    Dalam I Tawarikh 7:8 disebutkan anak Bunyamin 3 orang.
  b. Dalam II Raja-Raja 8:26 adapun umur Ahazia waktu naik
    takhta 22 tahun. Dalam II Tawarikh 22:2 adapun umur
    Ahazia waktu naik takhta 42 tahun.
  c. Dalam II Raja-Raja 24:8 adapun umur Yoyakim 18 tahun
    waktu naik raja. Dalam II Tawarikh 36:9 adapun umur
    Yoyakim waktu naik raja 8 tahun.
  d. Dalam II Semuil 8:4 disebut Daud menawan 1.700 orang
    berkuda. Dalam I Tawarikh 18:4 disebut Daud menawan
    7.000 orang berkuda.
  e. Dalam II Semuil 8: 8 disebutkan Daud merampas kota-kota
    Banhah dan Bieru. Dalam I Tawarikh 18:8 disebutkan Daud
    merampas kota-kota Thilhah dan Khua.
  f. Dalam Kejadian 7:2-3 disebutkan ambillah binatang halal
    7-7 ekor. Dalam Kejadian 7:8-9 disebutkan maka datanglah
    binatang itu 2-2 ekor.
  g. Dalam II Semuil 24:9 disebutkan dalam kerajaan Daud ada
    800.000 orang yang tahu menghunus pedang dan 500.000 orang
    Yahudi. Dalam I Tawarikh 21:5 disebutkan dalam kerajaan Daud
    ada 1.100.000 orang yang tahu menghunus pedang dan 470.000
    orang Yahudi.
  
  Adanya ceritera-ceritera yang meragu-ragukan hati
  
  1. Allah lebih kejam daripada manusia: Dalam Semuil 15:2-3
    disebutkan suatu perintah kepada raja Saul untuk membunuhi
    sekalian orang Amalek, besar kecil tua muda bahkan sampai
    kepada kambing-kambing domba-domba dan unta-unta tidak pula
    terkecuali perempuan dan anak-anak. Akal kita bertanya:
    Mengapakah Allah yang sedemikian rakhman rakhiem itu sampai
    hati untuk mengeluarkan perintah itu? Bahkan ketika kemudian
    oleh karena Saul menolak perintah Allah yang kejam itu, maka
    berbaliklah amarah Allah kepadanya, dikutukinya ia sehingga
    iapun dikalahkan oleh orang-orang Amalek. Bertanya hati
    kita: Adakah manusia lebih berhati lembut dari pada Allah
    itu sendiri?
  2. Allah berbentuk sebagai manusia, makan minum dst-nya
    Dikisahkan dalam Kejadian 18:1-33 Allah singgah di kemah
    Ibrahim, makan-makan dan minum-minum, serta sempat pula
    berdialog dan bercanda gurau dengan Ibrahim. Dalam Kejadian
    32:25-32 bahkan diceriterakan Allah dapat dikalahkan oleh
    nabi Yakub.
  3. Allah kadang-kadang tidak bijaksana: Terbaca dalam
    Kejadian 6: 6, maka bersesallah Allah sebab telah
    diciptakannya manusia ini, maka Ia itu mendukacitakan
    hatiNya. Dengan kata lain, karena kurang bijaksana-Nya,
    maka Allah akhirnya menyesali apa yang telah diperbuatnya.
  4. Teladan nabi-nabi kita biadab, berzina melebihi batas
    Nabi Luth menyerahkan kedua puterinya yang masih perawan
    untuk diperkosa oleh pemuda-pemuda Sodom dan Gomorah, gagal
    dengan itu, maka puteri-puterinya memabuki ayahnya sehingga
    mereka bersetubuh dengan bapaknya sendiri. (Kejadian pasal
    19).
    Karena takutnya maka Nabi Ibrahim menyerahkan atau
    membiarkan Sarah, isterinya dibawa oleh raja Gerar dengan
    maksud untuk dizinai (Kejadian 20).
    Demikian pula Yehuda, yang berzina dengan anak menantunya
    sendiri yang bernama Tamar (Kejadian 38) Sedangkan nabi
    Samson berzina dengan perempuan lacur (Hakim-hakim 16). Nabi
    dan Raja Daud berzina dengan Uria isteri perwira bawahannya,
    yang baru saja datang bulan (II Semuil 11:4), sedangkan
    didalam II Semuil 13:1-16 diceriterakam bahwa Ammon, putera
    Nabi dan Raja Daud memperkosa adik kandungnya sendiri yang
    bernama Tammar, bahkan sesudah diperkosa ia lalu mengusir
    Tammar.
  5. Tulisan (yang dianggap sebagai wahyu Allah itu)
    kadang-kadang merangsang sex: Setelah diketahui oleh Onan
    (cucu Nabi Yakub) akan bibit ini kelak bukan menjadi
    benihnya, maka apabila ia bersetubuh dibuangkannya maninya
    ketanah. (Kejadian 38:9). Kedua belah susumu seperti anak
    kijang yang kembar, yang mencari makan diantara segala bunga
    bakung. (Syirulasar 4:5).
    Demi melihat akan kekasihnya, maka berkatalah Soleman:
    Aku ini sudah menanggalkan pakaianku mana boleh aku
    memakainya pula, dan aku ini sudah membasuhkan kakiku, mana
    boleh aku mencemarkannya pula (Syirulasar 5:3). Bahwa
    lembagamu (kemaluan perempuan) kekasih yaitu seperti pokok
    kurma, dan susunya seperti tandan buah-buah (Syirulasar
    7:7). Maka ia itu berbuat zina di Mesir, pada masa mudanya
    ia berbuat zina itu, disanalah susunya dijamah, dan
    disanalah mata susunya dipermainkan (Yehezkiel 23:2). Dan
    lagi tiada ditinggalkan zinanya di Mesir yang sudah
    bersetubuh dengannya pada masa mudanya dan sudah menjamah
    mata susunya pada masa ia lagi anak perawan. (Yehezkiel 23:
    8). Tetapi semakin dibuat zinanya sambil mengenangkan masa
    mudanya, maka asyiklah ia terlebih daripada segala
    gundik-gundiknya yang dagingnya seperti daging keledai dan
    cemarnya seperti cemar kuda. (Yehezkiel 23: 19).
  
  MENGAPAKAH PERJANJIAN LAMA JADI SEDEMIKIAN?
  
  Dari suatu kesimpulan yang kuat, dapatlah diuraikan bahwa
  memang pengikut-pengikut Musa tidaklah semuanya terdiri dari
  orang yang baik-baik, melainkan  ada  pula  segolongan
  diantaranya yang lebih mementingkan sifat nasionalisnya,
  sehingga untuk demi mempertinggi suku dan golongannya itu,
  mereka kemudian tidak ragu-ragu mengaku-aku keturunan nabi
  ini atau nabi anu, walaupun untuk memperkuat hal itu
  terpaksa  mereka  menceriterakan ceritera fitnah, bahwa
  keturunannya dengan nabi anu adalah dengan jalan zina. Dari
  pembuktian sejarah, maka kitab Taurat Musa sendiri sudah
  tidak asli lagi, sejak penjajahan Raja Babilonia yaitu Raja
  Nebukadnesar  pada  tahun 660SM. Mereka merampas semua
  kitab-kitab Yahudi dan merusaknya, antara lain  dengan
  memasukkan paham-paham ajaran dewa kafir Molokh, yaitu dewa
  Api, sesajian darah, dan penyembahan Tuhan Rokh kudus selaku
  burung merpati, hasil karya raja Hamurabbi. Kemudian pada
  tahun 70M. masih pula dirusakkan oleh Titus, pada masa
  pemerintahan Romawi yang merusakkan kota Yerusalem sampai
  tiada dijumpai dua bata bersusun menjadi satu. Kerusakan ini
  masih diperlarutkan pula setelah datangnya zaman baru,
  dimana ada pula sebahagian ummat yang sengaja merusak nama
  nabi-nabi yang dahulu, dengan mengecualikan Yesus atau Isa,
  sebab mereka mempunyai latar belakang yang tersendiri antara
  Isa dan nabi-nabi lainnya dengan menaruh atau lebih tepatnya
  mendosakan nabi-nabi lain, serta menghilangkan  seluruh
  sifat-sifat kemanusiaan Yesus, maka mereka berharap orang
  akan percaya bahwa Yesus itu sungguhlah anak Allah.


MENGAPA SAYA MASUK AGAMA ISLAM dan MENGAPA SAYA MENGAKUI MUHAMMAD SEBAGAI RASUL ALLAH S.W.T.   oleh: ZULKARNAIN (Eddy Crayn Hendrik)   Penerbit: C.V. "RAMADHANI" - Semarang Penyiar: "AB. SITTI SYAMSIYAH" - Sala


| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |
| ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |

Please direct any suggestion to Media Team