Siapa Sebenarnya Juruselamat Dunia?

oleh Yohannes Baptista Sariyanto Siswosoebroto

ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota
| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |

  Sambutan Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam
  Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi
  Daerah Istimewa Yogyakarta
 
  Assalamu'alaikum wr. wb.
 
  Setelah saya membaca sekilas lintas tulisan Saudara Y.B.
  Sariyanto Siswosoebroto, seorang bekas Guru Agama Katolik
  yang telah masuk Islam, dengan judul: "Siapakah Juru Selamat
  Dunia," saya menyampaikan penghargaan kepada penulis. Sebab
  dengan tulisan tersebut para pembaca akan bertambah memiliki
  alat guna menyingkapkan kebenaran yang oleh usaha/fihak lain
  sengaja hendak disembunyikan dan dikaburkan.
 
  Sebenarnya, umat Islam dengan kitab Sucinya (Al Quranul
  Karim), sudah tertanam iman dalam dada mereka, bahwa Nabi
  Muhammad s.a.w. adalah Rasulullah yang  terakhir  yang
  memancarkan  nur  Ilahi  keseluruh penjuru dunia, guna
  menyelamatkan umat manusia dari kegelapan dan kehancuran
  akhlaq; disamping adanya iman terhadap Nabi dan Rasul
  sebelum Muhammad s.a.w. tanpa membeda-bedakan antara satu
  dan yang lain.
 
  Namun demikian, kiranya tulisan ini ada manfaatnya bagi para
  pembacanya dan  semoga  mendapat  sambutan  sebagaimana
  mestinya.
 
  Terima kasih.
  Wassalam wr. wb.
 
 
  Yogyakarta, 12 Mei 1977
  Kepala,
  ttd
 
  Drs. M. Sholeh Harun


Siapa Sebenarnya Juruselamat Dunia? Oleh Yohannes Baptista Sariyanto Siswosoebroto Penerbit PERSATUAN Jln. KHA Dahlan 103, Yogyakarta, 1977


| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |
| ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |

Please direct any suggestion to Media Team