Siapa Sebenarnya Juruselamat Dunia?

oleh Yohannes Baptista Sariyanto Siswosoebroto

ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota
| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |

  ISLAM YANG KUAT DAN PEMELUKNYA YANG LEMAH
 
  1. Telah berabad-abad lamanya umat Islam menduduki posisi
  yang lemah. Hal ini terutama karena penjajahan bangsa barat
  dan disebabkan oleh kebekuannya dalam cara berfikir. Bangsa
  penjajah  berhasil  mengadu  domba  sesama  bangsa dan
  negara-negara Islam sehingga amat sukar mempersatukan mereka
  dalam satu kerja sama dan satu tujuan. Barulah pada akhir
  abad ke 19 lahir kebangkitan umat Islam untuk memperbaiki
  posisinya kembali. Kebangkitan ini bermula pada penggalian
  ajaran-ajaran Islam yang murni yang sekian lama tertutup
  oleh  bid'ah  khurafat dan tahayyul, oleh pengkramatan
  terhadap sesama manusia. Kemudian diikuti oleh terbukanya
  semangat dan kesadaran dakwah Islam serta amar makruf nahi
  munkar, lalu menjelmalah semangat mencapai kemerdekaan bebas
  dari penjajah bangsa asing dan penjajahan feodalisme. Maka
  terbukalah pula hikmah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan
  serta hasrat untuk sejajar dengan lain-lain bangsa.
 
  2. Kemerdekaan berfikir yang dianjurkan Islam mulai nampak
  bentuknya, antara lain dengan penangkapan yang logis dan
  ilmiyah tentang ajaran-ajaran aqidah serta hikmah ibadah dan
  seluruh aspek kemasyarakatan dari semua ajaran Islam itu.
  Maka terbukalah pintu-pintu diskusi dan pertukaran pikiran
  mengenai  ajaran-ajaran  agama  Islam  sehingga  dapat
  diselaraskan tengan kemajuan jaman dan kemajuan perkembangan
  pikiran manusia. Segala syariat agama dapat dipahami dengan
  jelas, juga mengenai kepercayaan dan i'tiqad. Berdasarkan
  kesemuanya itu berkembang majulah usaha-usaha tabligh dan
  dakwah dengan cara dan uraian yang praktis, sesuai dengan
  kemajuan zaman lagi mudah diterima oleh akal, tidak berisi
  dengan dogma atau kepercayaan yang dipaksakan. Dari ajaran
  Islam yang telah diungkapkan ternyata memancar kesadaran
  dakwah dan tabligh itu sebagai suatu kewajiban yang mutlak
  bagi setiap  orang  Mukmin  sesuai  menurut  kemampuan
  masing-masing, demikian pula anjuran untuk berdakwah dengan
  kerja sama dan aturan yang rapih. Ini telah mendorong
  bangkitnya para muballighin dalam segala tingkatan, pria dan
  wanita, tanpa kecuali. Mereka untuk mendapat pelajaran,
  tetapi mereka sengaja mendatangi sasaran dan tujuan dakwah
  yang diperlukan. Dan inilah yang memang dituntunkan oleh
  Rasulullah.
 
  3. Hal-hal khusus yang perlu dikemukakan tentang kekuatan
  dakwah yang terkandung dalam ajaran Islam ialah antara lain:
 
  a. Jika dalam agama Masehi hanya orang-orang tertentu yang
  diperkenankan menyebarluaskan agama, maka dalam agama Islam
  setiap orang berkewajiban menyiarkan agamanya walaupun dia
  baru mengetahui satu ayat Al-Quran saja. Ini ternyata jelas
  dalam sabda Nabi: "Sampaikanlah dari padaku walaupun hanya
  satu ayat."
 
  b. Berpuluh-puluh ayat dari firman Allah dalam Al-Quran yang
  memerintahkan berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, antara lain
  Surat Ali Imran ayat 104 yang memerintahkan kaum Muslimin
  untuk bertindak dengan membentuk umat terorganisir guna
  melaksanakan kewajiban tersebut.
 
  c.  Jika  dalam  agama Masehi kehidupan keagamaan dan
  kesosialan pemeluknya diatur seluruhnya oleh gereja, maka
  dalam  agama Islam hal semacam itu tidak ada. Masjid
  merupakan tempat beribadah dan dapat juga digunakan untuk
  memusyawarahkan  kepentingan agama dan ummatnya, tetapi
  masjid dan imamnya tidak menguasai kehidupan keagamaan serta
  kesosialan umat. Umat Islam bebas untuk bergerak dalam
  lapangan keagamaan dan kesosialan diluar pengaruh masjid dan
  imamnya. Dengan demikian agama Islam dapat lebih jauh
  meresap dalam masyarakat.
 
  d. Jika dalam agama Masehi yang dapat menjadi pemimpin atau
  imam serta khatib hanyalah pastor atau pendeta, maka dalam
  agama Islam setiap orang dapat bertindak sebagai imam atau
  khatib asalkan mampu. Bahkan wanita diperkenankan bertindak
  sebagai imam dalam shalat jamaah khusus wanita.
 
  e. Jika dalam agama Masehi  terutama  agama  Katolik,
  mempersoalkan masalah kepercayaan adalah setengah tertutup
  atau tertutup, maka dalam agama Islam selalu terbuka pintu
  seluas-luasnya untuk bertukar pikiran atau mendiskusikan
  segala ajaran agama termasuk soal-soal kepercayaan dan
  hukum-hukum agama. Dengan demikian ilmu-ilmu agama menjadi
  meningkat dan berkembang. Ini lebih menarik perhatian orang
  kepada Islam.
 
  f. Ajaran Tauhid Islam yang jelas dan tegas tentang keesaan
  Allah dengan dalil-dalil naqli dan aqli, serta ajaran ibadah
  yang praktis dan rasionil, demikian pula hukum keluarga dan
  kemasyarakatan yang lengkap.
 
  4. Apa yang diuraikan diatas adalah kekuatan yang mampu
  mendorong  perkembangan  tersiarnya agama Isiam melalui
  kegiatan para muballigh dan guru-guru dan bahkan setiap
  orang mukmin. Jadi apabila kekuatan itu digunakan dengan
  sepertiganya dan kewajiban berdakwah itu dapat diresapkan
  kepada seluruh umat Islam, sesungguhnya usaha dakwah Islam
  akan mampu menutupi kekurangan atau kelemahan  tentang
  pembeayaan, tenaga ahli dan sebagainya. Organisasi dakwah
  sebagai yang ada sekarang ini kalauperlu dapat ditambah
  menurut  bidangnya  masing-masing.  Koordinasi  antara
  organisasi-organisasi itu  diatur  dengan  lebih  rapi,
  pendidikan kader muballigb ditingkatkan mutunya, kesediaan
  dan tekad berdakwah lebih disemangatkan, pengumpulan dana
  dakwah  diaktifir serta dikampanyekan. Kelompok-kelompok
  diskusi dalam kalangan generasi muda dan cendekiawan lebih
  sering  diadakan  yang  acaranya  penganalisaan tentang
  perbandingan agama. Juga dialog antar agama tidak boleh
  diabaikan.
 
  5.  Adapun  yang terpenting langkah dakwah sebagaimana
  tersebut di atas adalah ditujukan untuk memberikan kesadaran
  dan pengetahuan tentang agama Islam kepada pemeluknya, agar
  supaya mereka tidak akan sampai dapat dialihkan agamanya.
  Di samping itu menyebarluaskan kebenaran i'tikad Islam dan
  kemanfaatan ajaran Islam bagi kebangunan dan pembangunan
  masyarakat. Kemudian membuktikan kebaikan ajaran Islam itu
  dengan langkah dan usaha perbaikan sosial yang nyata. Dengan
  perbentengan semacam itu dapatlah semaksimal mungkin umat
  Islam diselamatkan dari langkah kristenisasi atau dari
  hal-hal  lain yang akan mengalihkan agama mereka atau
  mengaburkan keislaman mereka.


Siapa Sebenarnya Juruselamat Dunia? Oleh Yohannes Baptista Sariyanto Siswosoebroto Penerbit PERSATUAN Jln. KHA Dahlan 103, Yogyakarta, 1977


| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |
| ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |

Please direct any suggestion to Media Team