Membuka Lembaran-lembaran
Kitab Suci Al-Kitab dan Al-Qur'an

oleh Drs. Tohari Musnamar


ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |
| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |

 

 9. ALLAH MAHA KUASA.
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 Ya Tuhan Hua! bahwasanya    Sesungguhnya tentang
 Engkau juga sudah menjadikan  kejadian langit dan bumi,
 langit dan bumi oleh      bersilih gantinya malam dan
 Mahakuasamu dan oleh      siang, kapal yang berlayar
 lenganmu yang terkedang,    di lautan membawa barang
 sesuatupun tiada yang      yang berfaedah bagi manusia,
 mustahil kepadamu. Engkau    hujan yang diturunkan Allah
 yang berbuat kebajikan     dari langit, dihidupkanNya
 kepada orang beribu-ribu,    bumi yang telah mati, dan
 dan membalas kejahatan     berkeliaran diatasnya
 bapak-bapak ke dalam ribaan   bermacam-macam binatang,
 anak-anaknya kemudian      angin yang bertiup dan mega
 daripadanya: ya Allah, yang   yang terbentang antara
 Mahabesar, dan Mahakuasa,    langit dan bumi, sungguh
 Tuhan semesta alam sekalian   semuanya itu menjadi bukti
 itulah namamu. (Yeremia 32:   kekuasaan Allah, bagi kaum
 17-18)             yang berakal. (Al-Baqarah:
                 164)
 Maka Aku telah menyatakan
 diriku kepada Ibrahim, Iskak  Dan bagi Allah kerajaan
 dan Yakub seperti Allah yang  langit dan bumi, dan Allah
 Maha Kuasa, tetapi tiada    Maha Kuasa atas segala
 diketahuinya akan Daku     sesuatu. (Ali Imran: 189)
 dengan namaku Tuhan.
 (Keluaran 6: 2)

 

MEMBUKA LEMBARAN-LEMBARAN KITAB SUCI AL-KITAB DAN AL-QUR'AN   Drs. Tohari Musnamar Seksi Publikasi P.P. I.S.M., 1968 Jln. Gunungketur No. 64 Yogyakarta


| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |
| ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |

Please direct any suggestion to Media Team