Membuka Lembaran-lembaran
Kitab Suci Al-Kitab dan Al-Qur'an

oleh Drs. Tohari Musnamar


ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |
| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |

 

 10. ALLAH, TAK ADA YANG MENYAMAINYA
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 Satupun tiada yang setara    Katakanlah (Muhammad): Allah
 dengan Allah, hai Jasjurun!   itu Maha Esa. Allah yang
 yang mengendarai langit     Maha Dibutuhkan. Tiada Ia
 hendak menolong akan dikau   beranak, dan tiada pula
 dengan kebesarannya diatas   diperanakkan. Dan tidak ada
 awan yang tinggi. (Ulangan   baginya yang menyamai
 33: 26)             satupun juga.
                 (Al-Ikhlas: 1-4)
 Apa gerangan dapat kamu
 berserupakan dengan Aku?    Allah menciptakan langit dan
 atau bersamakan atau      bumi, dan mengadakan
 bersetarakan dengan Aku,    perjodohan bagimu, daripada
 sehingga ia itu serupa     dirimu, begitu pula pada
 dengan Aku? (Yesaya 46: 5)   binatang- binatang, sehingga
                 kamu sekalian menjadi
 Satupun tiada, bahkan,     bersemarak Tak ada satupun
 satupun tiada sebagaimu, ya   yang serupa dengan Allah,
 Tuhan! besarlah Engkau dan   dan Ia Maha Mendengar serta
 besarlah namamu dengan     Maha Melihat. (As-Syura: 11)
 kuasanya. (Yeremia 10: 6)

 

MEMBUKA LEMBARAN-LEMBARAN KITAB SUCI AL-KITAB DAN AL-QUR'AN   Drs. Tohari Musnamar Seksi Publikasi P.P. I.S.M., 1968 Jln. Gunungketur No. 64 Yogyakarta


| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |
| ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |

Please direct any suggestion to Media Team