Membuka Lembaran-lembaran
Kitab Suci Al-Kitab dan Al-Qur'an

oleh Drs. Tohari Musnamar


ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |
| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |

 

 12. ALLAH MAHA KEKAL
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 Dan lagi: "Engkaulah, ya    Jangan engkau sembah Tuhan
 Tuhan, yang pada mulanya    yang lain, bersama Allah.
 membubuh alas bumi ini, dan   Tidak ada Tuhan selain
 langit itupun perbuatan     daripadaNya. Segala sesuatu
 tanganmu; maka sekaliannya   akan binasa, kecuali zat
 itu akan binasa, tetapi     Allah. Segala hukum terserah
 Engkaulah yang kekal;      kepadaNya, dan kamu semua
 sekaliannya itu akan menjadi  bakal kembali kehadiratNya.
 buruk seperti kain baju.    (Al-Qasas: 88)
 (Ibrani 1: 10-11)
                 Segala sesuatu yang di atas
 Doa Musa, khalil Allah, Ya   bumi adalah fana (akan
 Tuhan! Engkau juga suatu    musnah). Dan tinggal
 perlindungan bagi kami     kekallah zat Tuhanmu yang
 daripada zaman datang kepada  memiliki kebesaran dan
 zaman. Maka dahulu daripada   kemuliaan. Maka dengan dalih
 segala gunung dijadikan,    apakah engkau dustakan
 dahulu daripada bumi dan    Tuhanmu? (Ar-Rahman: 26-28)
 dunia menerbitkan barang
 sesuatu, bahkan, daripada
 kekal datang kepada kekal
 Engkau juga Allah. (Mazmur
 90: 1-2)

 

MEMBUKA LEMBARAN-LEMBARAN KITAB SUCI AL-KITAB DAN AL-QUR'AN   Drs. Tohari Musnamar Seksi Publikasi P.P. I.S.M., 1968 Jln. Gunungketur No. 64 Yogyakarta


| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |
| ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |

Please direct any suggestion to Media Team