Membuka Lembaran-lembaran
Kitab Suci Al-Kitab dan Al-Qur'an

oleh Drs. Tohari Musnamar


ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |
| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |

 

 13. ALLAH MAHA TINGGI
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 Supaya diketahuinya, bahwa   Maha Tinggi Allah, raja
 Engkau sendiri jua dengan    segala kebenaran, tidak ada
 namamu Hua Allah Yang Maha   Tuhan selain Dia. Tuhan
 Tinggi atas seluruh bumi    (yang mempunyai) 'arasy yang
 ini. (Mazmur 83: 19)      mulia. (Al-Mukminun: 116)
 
 Akan tetapi Allah Yang Maha   Dan sesungguhnya Maha Tinggi
 Tinggi itu tiada mendiami    kebesaran Tuhan kami, tiada
 rumah yang diperbuat dengan   Ia bersaudara dan tiada pula
 tangan manusia, seperti     Ia beranak. (Al-Jin: 3)
 sabda nabi: Bahwa surga
 itulah arasyku, dan bumi    Tiada manusia itu diajak
 itulah alas kakiku. Apakah   bercakap-cakap oleh Tuhan,
 jenis rumah hendak kamu     kecuali dengan perantaraan
 bangunkan bagiku? firman    wahyu atau dibalik dinding
 Tuhan, atau apakah tempat    kemanusiannya (khijab), atau
 perhentianku? (Rasul-rasul   diutusNya seorang utusan
 7: 48, 49)           (malaikat) lalu diwahyukan
                 dengan seizinNya apa-apa
 Adalah Ia tinggi dari segala  yang dikehendakiNya Sungguh
 langit, apakah boleh engkau   Allah Maha Tinggi lagi Maha
 perbuat? bahwa lebih dalam   Bijaksana (As-Syura: 51)
 Ia dari pada mereka;
 bagaimana engkau dapat
 mengetahuinya? (Ayub 11: 7)

 

MEMBUKA LEMBARAN-LEMBARAN KITAB SUCI AL-KITAB DAN AL-QUR'AN   Drs. Tohari Musnamar Seksi Publikasi P.P. I.S.M., 1968 Jln. Gunungketur No. 64 Yogyakarta


| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |
| ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |

Please direct any suggestion to Media Team