Membuka Lembaran-lembaran
Kitab Suci Al-Kitab dan Al-Qur'an

oleh Drs. Tohari Musnamar


ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |
| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |

 

 16. ALLAH MAHA HADIR DI SEGALA TEMPAT
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 Allahkah aku ini hanya dari   Timur dan barat itu
 dekat sahaja? demikianlah    kepunyaan Allah. Kemana saya
 firman Tuhan; dan bukankah   kamu menghadap, disana kamu
 Aku ini Allah dari jauhpun?   dapati hadirat Allah.
 Dapatkah barang seorang     Sungguh Allah Maha Luas
 menyembunyikan dirinya pada   karunianya dan Maha
 tempat yang samar, sehingga   Mengetahui. (Al-Baqarah:
 tiada Aku melihat Dia?     115)
 demikianlah firman Tuhan.
 Bukankah Aku ini adalah     Apabila hambaKu bertanya
 memenuhi langit dan bumi?    kepadamu (Muhammad) tentang
 demikianlah firman Tuhan.    hal Ku, maka sesungguhnya
 (Yeremia: 23: 23, 24)      Aku ini hampir (dekat
                 sekali). Aku perkenankan
 Jikalau kiranya aku naik    permintaan orang yang
 kelangit, maka Engkau adalah  meminta, apabila memohon
 disana; jikalau kiranya aku   kepadaku: tetapi hendaknya
 berbuat hamparan dalam alam   mereka mengikut perintahKu
 barzah, bahwasanya disanapun  serta beriman kepadaKu.
 adalah Engkau. (Mazmur 139: 8) Mudah-mudahan mereka selalu
                 berada dalam kebenaran.
                 (Al-Baqarah: 16)

 

MEMBUKA LEMBARAN-LEMBARAN KITAB SUCI AL-KITAB DAN AL-QUR'AN   Drs. Tohari Musnamar Seksi Publikasi P.P. I.S.M., 1968 Jln. Gunungketur No. 64 Yogyakarta


| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |
| ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |

Please direct any suggestion to Media Team