Membuka Lembaran-lembaran
Kitab Suci Al-Kitab dan Al-Qur'an

oleh Drs. Tohari Musnamar


ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |
| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |

 

 21. SEMBAHLAH HANYA KEPADA ALLAH SAHAJA
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 Maka Iblispun membawa Dia ke  Apabila engkau dibujuk
 puncak gunung, lalu       syaitan dengan suatu
 memperlihatkan kepadanya    bujukan, hendaklah engkau
 segala kerajaan dunia ini    berlindung kepada Allah.
 sekejap ketika lamanya. Maka  Sungguh Ia Maha Mendengar
 kata Iblis itu kepadanya:    lagi Maha Mengetahui.
 "Kepada Engkaulah hendak    Diantara tanda-tanda Allah
 kuberikan kesemua kuasa ini   ialah adanya malam dan
 dan kemuliaannya; karena    siang, matahari dan bulan.
 semua itu terserah kepadaku,  Sebab itu janganlah kamu
 dan kepada barangsiapa yang   sujud kepada matahari dan
 kukehendaki, aku berikan,    jangan pula kepada bulan,
 Sebab itu jikalau Engkau    tetapi sujudlah kepada Allah
 sujud menyembah aku, "maka   sahaja yang menjadikan
 sekalian itu milik       keduanya, jika benar-benar
 Engkaulah." Maka jawab Yesus  kamu menyembah kepadaNya.
 serta berkata kepadanya:    (As-Sajadah: 36-37)
 "Adalah tersurat: "Bahwa
 wajiblah engkau sujud
 menyembah Allah Tuhanmu, dan
 beribadat hanya kepadaNya
 sahaja." (Lukas 4: 5-8)

 

MEMBUKA LEMBARAN-LEMBARAN KITAB SUCI AL-KITAB DAN AL-QUR'AN   Drs. Tohari Musnamar Seksi Publikasi P.P. I.S.M., 1968 Jln. Gunungketur No. 64 Yogyakarta


| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |
| ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |

Please direct any suggestion to Media Team