Membuka Lembaran-lembaran
Kitab Suci Al-Kitab dan Al-Qur'an

oleh Drs. Tohari Musnamar


ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |
| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |

 

 22. HENDAKLAH KAMU TAKUT DAN BERBAKTI KEPADA ALLAH
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 13Melainkan hendaklah kamu   Wahai manusia! sembahlah
 takut akan Tuhan, Allahmu,   Tuhan kamu yang telah
 dan berbuat bakti kepadanya,  menciptakan kamu dan
 dan bersumpah demi namanya   orang-orang yang terdahulu
 jua! 14Janganlah kamu      daripadamu, mudah-mudahan
 menurut dewa-dewa daripada   kamu sekalian taqwa (taat
 segala dewata bangsa lain    berbakti) kepadaNya.
 yang duduk keliling kamu.    (Al-Baqarah: 21)
 17Hendaklah dengan rajin
 kamu melakukan segala firman  Hai orang-orang yang
 Tuhan, Allahmu, dan segala   beriman, bertaqwalah kepada
 hukum dan segala        Allah sebenar-benar taqwa,
 undang-undang yang telah    dan janganlah sekali-kali
 dipesankannya kepadamu.     kamu mati melainkan dalam
 (Ulangan 6: 13, 14, 17)     keadaan beragama Islam. [*]
                 (Ali Imron: 102)
 Maka sebab itu hendaklah
 kamu takut akan Tuhan dan    Tiada mereka itu diperintah,
 berbuat bakti kepadanya     melainkan beribadah kepada
 dengan tulus dan benar     Allah dengan ikhlas terhadap
 hatimu, dan buanglah akan    agamanya, dengan hati
 dewa-dewa yang disembah oleh  bersih, melakukan sholat dan
 nenek-moyangmu diseberang    memberikan zakat. Yang
 sungai dan di Mesir,      demikian itulah Agama yang
 melainkan hendaklah kamu    betul. (Al-Bayyinah: 5)
 beribadat kepada Tuhan jua.
 (Yusak 24: 14)         [*] Menurut ajaran Al-
                 Qur'an, agama para nabi itu
                 semuanya adalah Agama Islam.
                 Yakni mengajarkan tauhid,
                 perbuatan baik, dan
                 menyerahkan diri bulat-bulat
                 kepada Tuhan. Hanya
                 pengikutnya kemudian
                 mengubahnya, Pen.

 

MEMBUKA LEMBARAN-LEMBARAN KITAB SUCI AL-KITAB DAN AL-QUR'AN   Drs. Tohari Musnamar Seksi Publikasi P.P. I.S.M., 1968 Jln. Gunungketur No. 64 Yogyakarta


| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |
| ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |

Please direct any suggestion to Media Team