Membuka Lembaran-lembaran
Kitab Suci Al-Kitab dan Al-Qur'an

oleh Drs. Tohari Musnamar


ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |
| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |

 

 24. TIADA PENOLONG SELAIN ALLAH
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 Kendatilah, maka Aku juga    Katakanlah (Muhammad): "Saya
 Allahmu, yaitu mulai dari    tidak berkuasa mendatangkan
 Mesir, dan kecuali Aku tiada  kemudharatan (kesengsaraan)
 kamu mengetahui Allah;     ataupun kebaikan padamu."
 kecuali Aku tiadalah      Katakan: "Tiada yang
 penolong padamu! Bahwa Aku   memeliharakan saya dari
 sudah memeliharakan kamu    siksa Allah seorang juapun,
 dipadang Tiah, di tanah yang  dan tidak pula saya peroleh
 panas sangat. Setelah sudah   Penolong selain daripadaNya."
 mereka itu digembalakan dan   (Al- Jin: 21, 22)
 dikenyangkan, maka jemulah
 mereka itu dan hatinyapun    Dan tak mungkin baginya
 menjadi tinggi, sebab itu    golongan yang dapat
 dilupakannya Aku. (Hosea 13:  menolongnya, selain dari
 4-6)              pada Allah. Dan tiadalah ia
                 (orang yang ingkar itu)
 Maka jiwa kami menantikan    mendapat pertolongan.
 Tuhan; karena Ia juga      (Al-Kahfi: 43)
 penolong kami dan perisai
 kami. (Mazmur 33: 20)

 

MEMBUKA LEMBARAN-LEMBARAN KITAB SUCI AL-KITAB DAN AL-QUR'AN   Drs. Tohari Musnamar Seksi Publikasi P.P. I.S.M., 1968 Jln. Gunungketur No. 64 Yogyakarta


| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |
| ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |

Please direct any suggestion to Media Team