Membuka Lembaran-lembaran
Kitab Suci Al-Kitab dan Al-Qur'an

oleh Drs. Tohari Musnamar


ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |
| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |

 

 28. YESUS TIDAK TAHU KAPAN HARI AKHIR, YANG TAHU HANYA ALLAH.
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 Sesungguhnya langit dan bumi  Mereka menanyakan kepadamu
 akan lenyap, tetapi       (Muhammad) tentang hari
 perkataanku kekal. Tetapi    kiamat: bilakah datangnya?
 akan harinya atau ketikanya   Katakanlah: "Sesungguhnya
 itu tiada diketahui oleh    pengetahuan tentang hari
 seorang juapun, baik segala   kiamat itu adalah pada sisi
 malaikat yang disurgapun    Tuhanku; tidak seorangpun
 tidak, atau Anak itupun     yang dapat menjelaskan bila
 tidak hanyalah Bapa sahaja.   kedatangannya, melainkan Dia
 Ingatlah baik-baik,       sendiri. Hari kiamat itu
 berjagalah dan berdoalah,    amat berat di langit dan di
 karena tiada kamu mengetahui  bumi, ia tidak akan datang
 bilakah waktunya itu.      kepadamu melainkan dengan
 (Markus 13: 31-33)       tiba-tiba." Mereka bertanya
                 kepadamu seakan-akan kamu
 Maka langit dan bumi akan    benar-benar mengetahuinya.
 lenyap tetapi perkataanku    Katakanlah: "Sesungguhnya
 kekal. Tetapi akan hari dan   pengetahuan tentang hari
 ketikanya tiada diketahui    kiamat itu adalah disisi
 oleh seorang juapun,      Allah, tetapi kebanyakan
 meskipun malaikat yang di    manusia tidak mengetahui."
 surga atau Anak itu,      (Al-A'raf: 187)
 melainkan hanya Bapa sahaja.
 (Matius 24: 35, 36)       Allah yang menurunkan Kitab
                 dengan sebenarnya dan
 Tetapi dari hal segala masa   menurunkan syariat
 dan ketika itu, hai       (undang-undang) sebagai
 saudara-saudaraku, tak     neraca keadilan. Siapa tahu
 usahlah disuratkan kepadamu.  barang kali hari kiamat itu
 Karena kamu sendiri       telah hampir waktunya.
 mengetahui dengan secukupnya  Orang-orang yang tidak
 bahwa Hari Tuhan itu datang   beriman minta disegerakan
 seperti pencuri pada malam.   tibanya (bersikap
 (1 Tesalonika 5: 1, 2)     menantang), sedangkan
                 orang-orang yang beriman
                 takut hatinya kepadanya,
                 serta mengetahui bahwa hari
                 kiamat itu benar.
                 Ketahuilah, bahwasanya
                 orang-orang yang membantah
                 kebenaran hari kiamat,
                 adalah dalam kesesatan yang
                 jauh, (As-Syura: 17, 18)

 

MEMBUKA LEMBARAN-LEMBARAN KITAB SUCI AL-KITAB DAN AL-QUR'AN   Drs. Tohari Musnamar Seksi Publikasi P.P. I.S.M., 1968 Jln. Gunungketur No. 64 Yogyakarta


| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |
| ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |

Please direct any suggestion to Media Team