Membuka Lembaran-lembaran
Kitab Suci Al-Kitab dan Al-Qur'an

oleh Drs. Tohari Musnamar


ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |
| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |

 

 32. YESUS UTUSAN ALLAH, SELALU MEMOHON KEPADA ALLAH
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 Maka kata Yesus kepada     Ingatlah ketika Allah
 perempuan itu: "Bukankah Aku  berkata: "Hai Isa anak
 berkata kepadamu, jikalau    Maryam, ingatlah nikmat-Ku
 engkau percaya kelak, engkau  kepadamu dan kepada Ibumu
 akan nampak kemuliaan      diwaktu Aku menguatkan kamu
 Allah?" Lalu mereka itu     dengan ruhul-qudus (Jibril),
 mengundurkan batu itu. Maka   sehingga karenanya kamu
 menengadahlah Yesus serta    dapat berbicara dengan
 berkata: Ya Bapa, Aku      manusia diwaktu kamu masih
 ucapkan syukur KepadaMu     dalam buaian dan sesudah
 sebab Engkau mendengar akan   dewasa; dan (ingatlah)
 Daku. Maka Aku sudah      diwaktu Aku mengajar kamu
 mengetahui bahwa Engkau     Kitab, dan hikmah, Taurat
 selalu mendengar akan Daku,   dan Injil, dan (ingatlah
 tetapi oleh sebab orang     pula) ketika engkau
 banyak yang berdiri       membentuk dari tanah yang
 sekeliling inilah Kukatakan,  berupa burung dengan izinKu,
 supaya mereka itu sekalian   kemudian engkau hembus
 kelak percaya bahwa Engkau   padanya, lalu bentuk itu
 yang menyuruhkan Aku."     menjadi burung (yang
 (Yahya 11: 39-42)        sebenarnya) dengan seizinKu.
                 Dan (ingatlah) ketika engkau
 Maka Iapun, tatkala didalam   menyembuhkan orang yang buta
 keadaan manusia, sudah     sejak dalam kandungan dan
 mempersembahkan doa dan     orang yang berpenyakit sopak
 permintaan kepada Yang     dengan seizinKu, dan
 Berkuasa menyelamatkan Dia   (ingatlah) ketika engkau
 daripada maut, dengan teriak  mengeluarkan orang mati dari
 yang kuat, dan dengan air    kubur (menjadi hidup) dengan
 matanya, maka doanya      seizinKu. Dan (ingatlah)
 dikabulkan dari sebab      ketika Aku menghalang Bani
 ketakutannya akan Allah.    Israel (dari kehendak mereka
 (Ibrani 5: 7)          membunuhmu) dikala engkau
                 mengemukakan kepada mereka
                 keterangan-keterangan yang
                 nyata, lalu orang-orang
                 kafir diantara mereka
                 berkata: "Ini tidak lain
                 melainkan sihir yang nyata."
                 (Al-Maidah: 110)

 

MEMBUKA LEMBARAN-LEMBARAN KITAB SUCI AL-KITAB DAN AL-QUR'AN   Drs. Tohari Musnamar Seksi Publikasi P.P. I.S.M., 1968 Jln. Gunungketur No. 64 Yogyakarta


| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |
| ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |

Please direct any suggestion to Media Team