Membuka Lembaran-lembaran
Kitab Suci Al-Kitab dan Al-Qur'an

oleh Drs. Tohari Musnamar


ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |
| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |

 

 33. YESUS TIADA BERKUASA MENENTUKAN NASIBNYA SENDIRI.
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 Maka datanglah mereka itu    Mereka (orang Yahudi)
 kepada suatu tempat yang    berkata: "Sesungguhnya kami
 bernama Getsemani; lalu     telah membunuh Al-Masih, Isa
 kataYesus kepada muridnya:   anak Maryam, Rasul Allah,"
 "Duduklah kamu disini,     padahal sebenarnya mereka
 sementara Aku Pergi berdoa."  tidak membunuhnya dan tidak
 Lalu dibawanya Petrus dan    (pula) menyalibnya,
 Yakub dan Yahya sertanya,    melainkan orang yang serupa
 maka Ia ditimpa oleh      dengan dia. Orang-orang yang
 ketakutan yang amat besar,   berselisih faham tentang
 dan makin sangat Ia bersusah  (penyaliban) Isa itu
 hati. Maka katanya kepada    sebenarnya dalam keraguan.
 mereka itu: "Hatiku amat    Mereka tidak mempunyai
 sangat berdukacita, hampir   pengetahuan yang yakin, cuma
 mati rasaku, tinggallah kamu  menurut dugaan saya. Mereka
 disini, berjagalah." Maka    tidak yakin bahwa yang
 berjalanlah Ia kehadapan    mereka bunuh itu Isa. Bahkan
 sedikit, lalu sujud ketanah,  (yang sebenarnya) Allah
 serta berdoa, jikalau boleh   telah mengangkat Isa
 kiranya ketika itu akan     kepadaNya. Sungguh Allah
 terlepas daripadanya. Maka   Maha Perkasa lagi Maha
 katanya: Abba, ya Bapa,     Bijaksana. [+] (An-Nisaa':
 segala sesuatu ada didalam   157)
 kuasamu, biarlah kiranya
 cawan ini lepas daripadaku,   [+] Menurut Al-Qur'an, yang
 tetapi didalam itupun      disalib itu bukan Yesus,
 bukannya kehendakku,      tetapi orang lain.
 melainkan kehendakmu sahaja
 jadi." [*]
 (Markus 14: 32-36)
 
 [*] Yesus berdoa agar tidak jadi disalib.

 

MEMBUKA LEMBARAN-LEMBARAN KITAB SUCI AL-KITAB DAN AL-QUR'AN   Drs. Tohari Musnamar Seksi Publikasi P.P. I.S.M., 1968 Jln. Gunungketur No. 64 Yogyakarta


| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |
| ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |

Please direct any suggestion to Media Team