Membuka Lembaran-lembaran
Kitab Suci Al-Kitab dan Al-Qur'an

oleh Drs. Tohari Musnamar


ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |
| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |

 

 37. ALLAH TIDAK BOLEH DIGAMBAR SERUPA DENGAN MANUSIA.
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 Karena sungguhpun mereka itu  Janganlah kamu membuat
 mengenal Allah, tetapi     anggapan Allah itu serupa
 mereka itu tiada memuliakan   dengan sesuatu yang lain.
 Dia seperti Allah atau     Sesungguhnya Allah itu Maha
 mengucap syukur Kepadanya,   Mengetahui, sedang kamu
 melainkan mereka itu sudah   sekalian tiada mengetahui.
 menjadi sia-sia didalam     (An-Nahl: 74)
 pikirannya, dan hati mereka
 yang bebal itu menjadi     Dia (Allah) yang menciptakan
 gelap. Dengan mengaku      langit dan bumi. Dia
 dirinya bijak, maka mereka   mengadakan perjodohan (kaum
 itu menjadi bodoh, sambil    wanita) bagimu, daripada
 menakarkan kemuliaan Allah   dirimu; begitu juga
 yang baka dengan rupa ukiran  perjodohan bagi binatang,
 gambar manusia yang fana,    sehingga kamu menjadi
 dan segala burung, dan     semarak. Tidak ada suatupun
 binatang yang berkaki empat   juga yang serupa dengan Dia.
 dan yang melata, sebab itu   Dan Allah Maha Mendengar
 Allah membiarkan mereka itu   lagi Maha Melihat.
 didalam segala keinginan    (As-Syura: 11)
 hatinya kepada kecemaran
 akan menajiskan tubuhnya    Tiada mereka itu membesarkan
 diantara sama sendirinya;    Allah menurut patutnya.
 Sebab mereka itu menukarkan   Sesungguhnya Allah Maha Kuat
 kebenaran Allah dengan     lagi Maha Perkasa.
 dusta, dan menyembah sambil   (Al-Hajj: 74)
 beribadat kepada makhluk
 ganti kepada Khalik yang
 dipuji selamanya. Amin.
 (Rum 1: 21-25)

 

MEMBUKA LEMBARAN-LEMBARAN KITAB SUCI AL-KITAB DAN AL-QUR'AN   Drs. Tohari Musnamar Seksi Publikasi P.P. I.S.M., 1968 Jln. Gunungketur No. 64 Yogyakarta


| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |
| ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |

Please direct any suggestion to Media Team