Membuka Lembaran-lembaran
Kitab Suci Al-Kitab dan Al-Qur'an

oleh Drs. Tohari Musnamar


ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |
| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |

 

 3. TUHAN DAPAT DILIHAT DENGAN MATA DI DUNIA INI?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 AKU MELIHAT TUHAN DENGAN    BARU NAMPAK NUR TUHAN, MUSA
 MATAKU.             SUDAH PINGSAN.
 
 1Maka disahut Ayub kepada    Dan tatkala Musa datang pada
 Tuhan, sembahnya: ... 5Bahwa  waktu yang Kami tentukan dan
 dengan pendengaran telingaku  Tuhan berfirman kepadanya,
 sudah kudengar bunyimu,     maka Musa memohon:
 tetapi sekarang aku melihat   "Ya Tuhanku, nampakkanlah
 Engkau dengan mataku.      (diri Engkau) kepadaku agar
 (Ayub 42: 1, 5)         aku dapat melihat kepada
                 Engkau." Tuhan berfirman:
 Dan lagi kata Mikha;      "Kamu sekali-kali tidak akan
 Dengarlah olehmu firman     sanggup melihatKu, tetapi
 Tuhan: Bahwa aku telah     melihatlah kebukit itu, maka
 melihat Tuhan duduk diatas   jika ia tetap ditempatnya
 arsynya dan segala       (sebagai sediakala) niscaya
 bala-tentara yang disurgapun  kamu dapat melihatKu."
 berdiri pada sisinya, yaitu   Setelah nampak sebagian
 pada kiri-kanannya.       kecil Nur Tuhan di bukit
 (1 Raja-Raja 22: 19)      itu, gunung itu menjadi
                 hancur luluh dan Musapun
 Maka kelihatanlah Tuhan     jatuh pingsan. Setelah Musa
 kepadanya, lalu firmannya:   sadar kembali dia berkata:
 Janganlah engkau turun ke    "Maha Suci Engkau, aku
 Mesir, duduklah engkau     bertaubat kepada Engkau dan
 ditanah, yang kukatakan     aku orang yang pertama-tama
 kepadamu. (Kejadian 26: 2)   beriman." [*] (Al-'Araf:
                 143)
 Maka pada malam itu
 kelihatanlah Tuhan kepadanya  [*] Menurut Al-Qur'an,
 serta firmannya: Bahwa     manusia baru sanggup
 Akulah Allah Ibrahim,      memandang Tuhan di akherat
 bapamu; (Kejadian 26; 24)    nanti. Itupun bukannya
                 dengan mata sebagaimana mata
                 didunia ini. (lihat
                 Al-Qiyamah: 22-23)

 

MEMBUKA LEMBARAN-LEMBARAN KITAB SUCI AL-KITAB DAN AL-QUR'AN   Drs. Tohari Musnamar Seksi Publikasi P.P. I.S.M., 1968 Jln. Gunungketur No. 64 Yogyakarta


| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |
| ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |

Please direct any suggestion to Media Team