Membuka Lembaran-lembaran
Kitab Suci Al-Kitab dan Al-Qur'an

oleh Drs. Tohari Musnamar


ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |
| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |

 

 11. ROH TUHAN DATANG DAN UNDUR DARI ATAS MANUSIA?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 ROH TUHAN DATANG, DAN ROH    TUHAN MAHA DEKAT, TETAPI
 TUHANPUN UNDURLAH.       TENTANG ROH, HANYA TUHAN
                 YANG TAHU.
 6Maka Roh Tuhanpun akan
 datang atasmu dan engkaupun   Apabila hambaKu bertanya
 akan bernubuat serta dengan   kepadamu (Muhammad) tentang
 mereka itu dan engkaupun    hal Ku, maka sesungguhnya
 akan diubah menjadi orang    Aku Maha Dekat. Aku
 lain. 10Serta sampailah     perkenankan permintaan orang
 keduanya ke bukit itu      yang berdo'a, apabila ia
 sesungguhnya bertemulah     memohon kepada-Ku; tetapi
 dengan dia suatu perkumpulan  hendaklah ia mengikut
 orang nabi, lalu datanglah   perintahKu serta beriman
 Roh Tuhan atasnya, sehingga   kepadaKu, agar mereka selalu
 iapun bernubuat diantara    dalam kebenaran.
 mereka itu sekalian.      (Al-Baqarah: 186)
 (1 Semuil 10: 6, 10)
                 Mereka itu bertanya kepadamu
 Serta kedengaranlah       (Muhammad) tentang ruh. [*]
 perkataan itu kepada Saul,   Katakanlah: "Masalah roh itu
 maka datanglah Roh Allah    termasuk urusan Tuhanku, dan
 atasnya dan marahnyapun     tidaklah kamu diberi
 mulai bernyala-nyala.      pengetahuan tentangnya,
 (1 Semuil 11: 6)        melainkan sedikit.
                 (Israa': 85)
 Maka oleh Semuil diambil
 akan tanduk yang berisi     [*] Yang dimaksud "ruh"
 minyak harum itu,        disini bukan ruh Tuhan,
 disiraminya akan dia      tetapi alam ruh pada
 ditengah-tengah segala     umumnya. Mengenai
 saudaranya, maka Roh      zat/hakekat Tuhan, menurut
 Tuhanpun berlakulah atas    Islam, adalah sama sekali
 Daud daripada hari itu dan   tidak sama dengan
 kemudiannya. Setelah itu    zat/hakekat manusia serta
 maka berangkatlah Semuil,    makhluk seluruhnya.
 lalu iapun pulanglah ke
 Pama. Hatta, maka Roh
 Tuhanpun undurlah dari pada
 Saul dan seorang syaitan
 daripada Tuhan mengejutkan
 dia. (1 Semuil 16: 13-14)

 

MEMBUKA LEMBARAN-LEMBARAN KITAB SUCI AL-KITAB DAN AL-QUR'AN   Drs. Tohari Musnamar Seksi Publikasi P.P. I.S.M., 1968 Jln. Gunungketur No. 64 Yogyakarta


| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |
| ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |

Please direct any suggestion to Media Team