Membuka Lembaran-lembaran
Kitab Suci Al-Kitab dan Al-Qur'an

oleh Drs. Tohari Musnamar


ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |
| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |

 

 14. SYAITAN DARIPADA ALLAH, DIUSIR DENGAN BUNYI KECAPI?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 YA, DAN DAUD SEBAGAI      JANGAN MENGADA-ADA.
 PEMETIKNYA.
                 Katakanlah (Muhammad):
 14Hatta, maka Roh Tuhanpun   "Sesungguhnya orang-orang
 undurlah daripada Saul dan   yang mengada-adakan
 seorang syaitan daripada    kebohongan terhadap Allah
 Tuhan mengejutkan dia.     itu pasti tidak akan
 15Maka sembah segala pegawai  beruntung." Bagi mereka
 Saul kepadanya: Bahwasanya   kesenangan (sementara)
 seorang syaitan daripada    didunia, kemudian kepada
 Allah adalah mengejutkan    Kami-lah mereka kembali,
 tuanku. 16Hendaklah kiranya   kemudian Kami rasakan kepada
 tuanku menitahkan patik     mereka siksa yang berat,
 sekalian, yang menghadap    disebabkan kekafiran mereka.
 tuanku ini, mencahari      (Yunus : 69-70)
 seorang yang pandai memetik
 kecapi, maka akan jadi
 kelak, apabila syaitan
 daripada Allah itu merasuk
 tuanku, bolehlah ia memetik
 dengan tangannya, lalu
 sembuhlah tuanku. 17Maka
 titah Saul kepada segala
 pegawainya: Baiklah kamu
 caharikan daku seorang yang
 pandai memetik kecapi, lalu
 bawakan dia kepadaku. 23Maka
 sesungguhnya apabila
 berlakulah syaitan dari
 Allah itu atas Saul, diambil
 oleh Daud akan kecapinya,
 dipetiknya dengan tangannya,
 lalu Saulpun beroleh senang
 dan menjadi baik pula dan
 syaitan itupun undurlah
 daripadanya.
 (1 Semuil 16: 14-17, 23)

 

MEMBUKA LEMBARAN-LEMBARAN KITAB SUCI AL-KITAB DAN AL-QUR'AN   Drs. Tohari Musnamar Seksi Publikasi P.P. I.S.M., 1968 Jln. Gunungketur No. 64 Yogyakarta


| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |
| ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |

Please direct any suggestion to Media Team