Membuka Lembaran-lembaran
Kitab Suci Al-Kitab dan Al-Qur'an

oleh Drs. Tohari Musnamar


ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |
| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |

 

 19. TUHAN FIRMANNYA BERUBAH-UBAH?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 DAHULU AKU BERFIRMAN, TETAPI  KALIMAT ALLAH TIADA
 SEKARANG ...          BERUBAH-UBAH.
 
 Maka sebab itu firman Tuhan,  Telah sempurnalah
 Allah Israel, demikian:     kalimat-kalimat Tuhan-mu
 Sebenarnya dahulu Aku sudah   dengan kebenaran dan
 berfirman, bahwa orang isi   keadilan. Tiadalah
 rumahmu dan orang isi rumah   berubah-ubah kalimat Allah.
 bapamu akan berjalan      Dia Maha Mendengar lagi Maha
 dihadapan hadiratku sampai   Mengetahui. (Al-An'aam: 115)
 selama-lamanya, tetapi
 sekarang firman Tuhan:     Untuk mereka (orang-orang
 Jauhlah ia daripadaku,     yang taqwa) kabar kesukaran
 karena barang siapa yang    waktu hidup di dunia, dan di
 mempermuliakan Daku, maka    akherat. Tiada berubah-ubah
 Akupun mempermuliakan dia    kalimat Allah. Demikian
 kelak, tetapi barang siapa   itulah keberuntungan yang
 yang mencelakan Daku, ia itu  besar. (Yunus: 64)
 akan dibinasakan.
 (1 Semuil 2: 30)

 
     
MEMBUKA LEMBARAN-LEMBARAN KITAB SUCI AL-KITAB DAN AL-QUR'AN   Drs. Tohari Musnamar Seksi Publikasi P.P. I.S.M., 1968 Jln. Gunungketur No. 64 Yogyakarta


| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |
| ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |

Please direct any suggestion to Media Team