Membuka Lembaran-lembaran
Kitab Suci Al-Kitab dan Al-Qur'an

oleh Drs. Tohari Musnamar


ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |
| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |

 

 33. YESUS MENDAKWAKAN DIRINYA TUHAN?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 BAPA ITU DIDALAM AKU DAN    YA ALLAH, TIADA SEPATUTNYA
 AKUPUN DIDALAM BAPA.      SAYA MENGATAKAN YANG BUKAN
                 HAK SAYA.
 30Aku dan Bapa itu Satu
 adanya. 37Jikalau tiada Aku   Ingatlah ketika Allah
 kerjakan segala pekerjaan    berfirman: "Ya Isa Anak
 Bapaku, janganlah kamu     Maryam, adakah engkau
 percaya akan Daku. 38Tetapi   mengatakan kepada manusia:
 jikalau Aku mengerjakan dia,  'Ambillah saya dan ibu saya
 percayalah akan pekerjaan    menjadi Tuhan, selain
 itu, meskipun tiada kamu    daripada Allah?" Ia
 percaya akan Daku, supaya    menjawab: "Maha Suci Engkau
 kamu makin mengetahui dan    Ya Allah, tiadalah
 mengerti bahwa Bapa itu     sepatutnya bagi saya
 didalam Aku dan Akupun     mengatakan barang yang bukan
 didalam Bapa. (Yahya 10: 30,  hak saya. Jika sebenarnya
 37-38)             saya pernah mengatakan yang
                 demikian, niscaya engkau
 Jikalau kamu sudah kenal    mengetahuinya. Engkau Maha
 Aku, niscaya kamu kenal     Mengetahui apa yang ada pada
 Bapaku pun; maka daripada    diriku dan aku tidak
 waktu ini kamu kenal Dia.    mengetahui apa yang ada pada
 dan sudahlah kamu nampak    diriMu. Sesungguhnya Engkau
 Dia." Maka kata Pilipus     Maha Mengetahui
 kepadanya: "Ya Tuhan,      perkara-perkara yang gaib.
 tunjukkanlah Bapa itu kepada  Tiada pernah saya mengatakan
 kami, maka padalah itu bagi   kepada mereka, kecuali apa
 kami." Kata Yesus kepadanya:  yang Engkau perintahkan
 "Hai Pilipus, sekian lamanya  kepadaku, yaitu: 'Sembahlah
 Aku bersama-sama dengan     Allah, Tuhanku dan Tuhanmu,'
 kamu, dan tiadakah engkau    dan adalah aku menjadi saksi
 kenal Aku? Siapa yang sudah   terhadap mereka selama aku
 nampak Aku, la sudah nampak   berada diantara mereka.
 Bapa. Bagaimanakah katamu:   Tetapi setelah Engkau
 Tunjukkanlah Bapa itu kepada  wafatkan aku, adalah Engkau
 kami? (Yahya 14: 7-9)      sendiri yang menjadi
                 Pengawas terhadap mereka;
                 Engkau yang menjadi saksi
                 atas segala sesuatu."
                 (Al-Maidah: 116-117)

 

MEMBUKA LEMBARAN-LEMBARAN KITAB SUCI AL-KITAB DAN AL-QUR'AN   Drs. Tohari Musnamar Seksi Publikasi P.P. I.S.M., 1968 Jln. Gunungketur No. 64 Yogyakarta


| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |
| ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |

Please direct any suggestion to Media Team