Membuka Lembaran-lembaran
Kitab Suci Al-Kitab dan Al-Qur'an

oleh Drs. Tohari Musnamar


ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |
| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |

 

 34. YESUS MAHA TAHU?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 YESUS MAHA TAHU.        HANYA ALLAH YANG MAHA TAHU.
 
 Tetapi Yesus sendiri tiada   Apakah buruknya jika mereka
 mempercayakan dirinya kepada  itu beriman kepada Allah
 mereka itu, sebab dikenalnya  (sahaja) dan beriman kepada
 mereka itu sekalian. Dan    Hari Akhir, serta
 lagi sebab tiada Ia      membelanjakan sebahagian
 berhajat akan seorang juapun  rezeki yang dikaruniakan
 memberi kesaksian dari hal   oleh Allah kepada mereka?
 manusia, karena Ia sendiri   Adalah Allah Maha Mengetahui
 mengetahui barang yang ada   (segala gerak hati) mereka.
 didalam hati manusia.      (An- Nisaa': 39)
 (Yahya 2: 24-25)
                 Tatkala dijadikan anak
 Lalu Ia bertanya kepadanya   Maryam ('Isa) sebagai
 pada kali yang ketiga: "Hai   contoh, maka golongan
 Simon, anak Yahya, adakah    (orang-orang Yahudi) sama
 engkau mengasihi Aku?" Lalu   gelak-tertawa
 Petrus pun berdukacitalah,   mendengarkannya. Mereka itu
 oleh sebab sudah tiga kali   berkata "Manakah yang lebih
 Ia bertanya kepadanya:     baik, Tuhan kamikah atau lsa
 "Adakah engkau mengasihi    itu?" Tiadalah mereka itu
 Aku?" Maka sembah Petrus    menggunakan perumpamaan itu
 kepadanya: "Ya Tuhan, bahwa   padamu (Muhammad) melainkan
 segala sesuatu ada didalam   semata-mata untuk pembantah.
 pengetahuan Tuhan, dan Tuhan  Memang mereka itu adalah
 juga mengetahui yang hamba   kaum yang suka membantah.
 ini mengasihi Tuhan." Lalu   Isa itu lain tidak,
 bersabdalah Yesus kepadanya:  melainkan hamba yang Kami
 "Peliharalah segala       beri karunia (kenabian) dan
 dombaku." (Yahya 21: 17)    Kami jadikan dia sebagai
                 contoh teladan bagi Bani
                 Israel. (Az-Zukhruf: 57-59)

 

MEMBUKA LEMBARAN-LEMBARAN KITAB SUCI AL-KITAB DAN AL-QUR'AN   Drs. Tohari Musnamar Seksi Publikasi P.P. I.S.M., 1968 Jln. Gunungketur No. 64 Yogyakarta


| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |
| ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |

Please direct any suggestion to Media Team