Membuka Lembaran-lembaran
Kitab Suci Al-Kitab dan Al-Qur'an

oleh Drs. Tohari Musnamar


ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |
| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |

 

 44. DAUD JUGA DIPERANAKKAN TUHAN, "ANAK SULUNG" TUHAN?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 BEGITU KATA SEMUIL DAN     MAHA SUCI TUHAN DARI
 MAZMUR.             MEMPUNYAI ANAK.
 
 5Pergilah engkau, katakanlah  Katakanlah (Muhammad):
 kepada hambaku Daud;      "Segala puji bagi Allah yang
 Demikianlah firman Tuhan:    tidak mempunyai anak dan
 Hendakkah engkau memperbuat   tidak mempunyai sekutu dalam
 sebuah rumah akan Daku,     kerajaanNya, dan tidak
 supaya Aku duduk didalamnya?  membutuhkan penolong apabila
 13Maka iapun akan        dihinakan." Serta
 membangunkan sebuah rumah    agungkanlah Dia dengan
 akan tempat namaku dan     pengagungan yang
 Akupun akan menetapkan     sebesar-besarnya.
 takhta kerajaannya sampai    (Israa': 111)
 selama-lamanya. 14Maka Aku
 menjadi baginya akan bapa    Katakanlah (Muhammad):
 dan iapun menjadi bagiku    "Andaikata Allah itu
 akan anak, maka apabila ia   beranak, niscaya sayalah
 bersalah, Aku menyiksakan    (Muhammad) yang mula-mula
 dia kelak dengan cemeti     menyembah anakNya itu."
 manusia dan dengan bala     (Tetapi nyatanya tidak!)
 anak-anak Adam. (2 Semuil 7:  Maha Suci Tuhan langit dan
 5, 13-14)            bumi, Tuhannya 'arasy, dari
                 sifat-sifat yang mereka
 21Maka Aku telah mendapat    terangkan itu. Biarkanlah
 Daud, hambaku, dan Aku telah  mereka itu masuk (pada
 menyirami dia dengan      keyakinan) yang bukan-bukan
 minyakku yang suci. 22Maka   dan main-main, sehingga
 tanganku akan menyokong dia   sampai saatnya mereka
 selalu, dan lenganku akan    menjumpai hari (kiamat) yang
 menguatkan Dia. 27Ia pun    dijanjikan.
 akan memanggil akan Daku:    (Az-Zukhruf: 81-83)
 Engkau juga Bapaku! Allahku
 dan gunung batu selamatku!
 28Maka Akupun akan
 menjadikan dia anak sulung,
 yang maha tinggi diatas
 segala raja-raja di bumi.
 (Mazmur 89: 21-22, 27-28)
 
 Catatan: Jika Nabi Daud as. juga dikatakan "Anak Allah"
 (juga yang sulung), maka Allah sudah dua orang anaknya. Maha
 Suci Allah dari sifat tersebut!

 

MEMBUKA LEMBARAN-LEMBARAN KITAB SUCI AL-KITAB DAN AL-QUR'AN   Drs. Tohari Musnamar Seksi Publikasi P.P. I.S.M., 1968 Jln. Gunungketur No. 64 Yogyakarta


| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |
| ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |

Please direct any suggestion to Media Team