Membuka Lembaran-lembaran
Kitab Suci Al-Kitab dan Al-Qur'an

oleh Drs. Tohari Musnamar


ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |
| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |

 

 46. ANAK LAKI-LAKI ALLAH BERSETUBUH DENGAN
   ANAK-ANAK PEREMPUAN MANUSIA?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 BEGITULAH YANG TERMAKTUB    UCAPAN ITU BESAR SEKALI
 DALAM KITAB KEJADIAN      KEDURHAKAANNYA
 
 1Maka tatkala banyak manusia  Patutkah Tuhanmu menentukan
 itu makin bertambah-tambah   anak laki-laki untukmu, dan
 di atas bumi dan telah     Dia sendiri mengangkat
 diperanakkannya beberapa    malaikat menjadi anak
 anak perempuan, 2maka      perempuan? (Tentu saja
 dipandanglah oleh anak     tidak). Sungguh kamu
 laki-laki Allah akan anak    mengucapkan perkataan yang
 perempuan manusia sebab elok  besar sekali
 rupanya, lalu diambilnyalah   (kedurhakaannya).
 bagi dirinya akan bini     Sesungguhnya telah kami
 barangsiapa yang disukainya.  terangkan semuanya didalam
 4Maka pada zaman itu adalah   Al-Quran ini, supaya mereka
 beberapa orang tinggi besar   dapat pelajaran, tetapi yang
 dalam dunia dan kemudian    demikian itu tiada menambah
 daripada itupun, setelah    pelajaran bagi mereka,
 anak-anak Allah bersetubuh   bahkan bertambah lari dari
 dengan anak-anak perempuan   kebenaran. (Israa': 40-41)
 manusia lalu beranak; maka
 inilah orang gagah dan orang
 yang termasyhur namanya pada
 zaman dahulu kala.
 (Kejadian 6: 1, 2, 4)

 

MEMBUKA LEMBARAN-LEMBARAN KITAB SUCI AL-KITAB DAN AL-QUR'AN   Drs. Tohari Musnamar Seksi Publikasi P.P. I.S.M., 1968 Jln. Gunungketur No. 64 Yogyakarta


| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |
| ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |

Please direct any suggestion to Media Team