Membuka Lembaran-lembaran
Kitab Suci Al-Kitab dan Al-Qur'an

oleh Drs. Tohari Musnamar


ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |
| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |

 

 47. DATANGLAH SEGALA ANAK ALLAH AKAN MENGHADAP TUHAN?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 BEGITU TERMAKTUB DALAM KITAB  PERKATAAN ITU HANYA DUSTA
 AYUB.              SEMATA-MATA.
 
 Hatta, maka pada sekali     Dan (Qur'an ini) untuk
 peristiwa, pada suatu hari   memperingatkan
 anu datanglah segala anak    kesalahan-kesalahan
 Allah akan menghadap Tuhan,   orang-orang yang mengatakan
 dan syaitan pun datang     bahwa "Allah itu mempunyai
 ditengah-tengah mereka itu.   anak." Mereka itu tiada
 Maka firman Tuhan kepada    berpengetahuan, begitupun
 syaitan itu: Engkau dari    bapak-bapak mereka. Besar
 mana? Maka sahut syaitan    sekali (dosa) kata-kata yang
 kepada Tuhan, sembahnya:    keluar dari mulut mereka.
 Daripada berjalan keliling   Sesung guhnya perkataan
 dan beridar-idar di atas    mereka itu hanyalah dusta
 bumi. (Ayub 1: 6-7)       semata-mata. (Al-Kahfi: 4-5)
 
 Maka pada sekali peristiwa,   Allah tidak beranak dan
 yaitu pada suatu hari segala  tidak diperanakkan.
 anak Allah datang menghadap   Dan tidak ada yang
 kehadirat Tuhan, maka      menyamaiNya satupun juga.
 syaitan pun datang diantara   (Al-Ikhlas: 3-4)
 mereka itu hendak menghadap
 Tuhan. Maka firman Tuhan
 kepada syaitan itu: Dari
 mana engkau? Maka sahut
 syaitan kepada Tuhan,
 sembahnya: Daripada jalan
 keliling dan beridar-idar di
 atas bumi. (Ayub 2: 1-2)

 

MEMBUKA LEMBARAN-LEMBARAN KITAB SUCI AL-KITAB DAN AL-QUR'AN   Drs. Tohari Musnamar Seksi Publikasi P.P. I.S.M., 1968 Jln. Gunungketur No. 64 Yogyakarta


| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |
| ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |

Please direct any suggestion to Media Team