Membuka Lembaran-lembaran
Kitab Suci Al-Kitab dan Al-Qur'an

oleh Drs. Tohari Musnamar


ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |
| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |

 

 48. TUHAN MENJADI SUAMI MANUSIA DAN BERTUNANGAN.?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 ENGKAU AKAN MEMANGGIL AKU    TUHAN TIADA BERISTERI DAN
 LAKIMU             TIADA BERANAK.
 
 1"Adukanlah ibumu,       Sungguh Maha Tinggi
 adukanlah, sebab dia bukan   kebesaran Tuhan kami,
 isteriKu, dan Aku ini bukan   tiadalah Ia beristeri [*]
 suaminya; biarlah        dan tiada pula beranak. Dan
 dijauhkannya sundalnya dari   sesungguhnya adalah orang
 mukanya, dan zinahnya dari   bodoh diantara kamu yang
 antara buah dadanya, 2supaya  mengucapkan perkataan yang
 jangan Aku menanggalkan     diluar garis (yang melampaui
 pakaiannya sampai dia      batas) kepada Allah. Kamu
 telanjang dan membiarkan dia  mengira, bahwa tidak ada
 seperti pada hari dia      diantara manusia dan jin
 dilahirkan ... 15Maka pada   yang (berani) mengucapkan
 waktu itu, demikianlah     perkataan dusta terhadap
 firman Tuhan, engkau akan    Allah. (Tetapi kenyataannya
 memanggil Aku: Suamiku, dan   ada!). (Al-Jin: 3-5)
 tidak lagi memanggil Aku:
 Baalku! 18Aku akan       [*] Dalam bahasa Qur'annya
 menjadikan engkau isteri-Ku   "shokhibah," ada yang
 untuk selama-lamanya dan Aku  menterjemahkan "beristeri"
 akan menjadikan engkau     tetapi ada pula yang
 isteri-Ku dalam keadilan dan  menterjemahkan "bersaudara."
 kebenaran, dalam kasih setia  Tetapi maksudnya sama, ialah
 dan kasih sayang. 19Aku akan  bahwa Tuhan tidak bersekutu
 menjadikan engkau isteri-Ku   dengan siapapun juga.
 dalam kesetiaan, sehingga
 engkau akan mengenal Tuhan.
 (Hosea 2: 1, 2, 15, 18, 19,
 LAI 1994)

 

MEMBUKA LEMBARAN-LEMBARAN KITAB SUCI AL-KITAB DAN AL-QUR'AN   Drs. Tohari Musnamar Seksi Publikasi P.P. I.S.M., 1968 Jln. Gunungketur No. 64 Yogyakarta


| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |
| ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |

Please direct any suggestion to Media Team