Membuka Lembaran-lembaran
Kitab Suci Al-Kitab dan Al-Qur'an

oleh Drs. Tohari Musnamar


ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |
| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |

 

 11. DAPATKAH YANG DIPERANAKKAN PEREMPUAN ITU MENJADI TUHAN?
 
 AL-KITAB            AL-KITAB
 
 LUKAS; DAPAT, YAITU YESUS.   AYUB: BAGAIMANA ORANG YANG
                 DIPERANAKAN PEREMPUAN ITU
 Sesungguhnya engkau akan    SUCI DARI SALAH?
 hamil, dan beranakkan
 seorang anak laki-laki, maka  Maka bagaimana gerangan
 hendaklah engkau namakan Dia  manusia benar dihadapan
 Yesus. Maka Ia akan menjadi   Allah? bagaimana gerangan
 besar, dan Ia akan dikatakan  orang yang diperanakkan oleh
 Anak Allah Yang Mahatinggi;   perempuan itu suci daripada
 maka Allah, Tuhan kita, akan  salah? (Ayub 25: 4)
 mengaruniakan kepadanya
 takhta Daud, nenek moyangnya  1Adapun manusia yang
 itu. (Lukas 1; 31-32)      diperanakkan oleh perempuan
                 itu sedikit jua hari
 Maka bertuturlah Tuhan,     hidupnya dan berpuas-puas ia
 (Yesus. Pen.) kepada      dengan kesukaran. 4Siapa
 murid-muridnya; "Tak dapat   gerangan dapat menerbitkan
 tiada akan jadi beberapa    yang suci daripada yang
 perkara yang mendatangkan    najis? Seorangpun tidak.
 kesalahan; tetapi celakalah   (Ayub 14: 1, 4)
 atas orang, yang menjebabkan
 kesalahan itu!         Masakan manusia adil
 (Lukas 17: 1)          daripada Allah; masakan
                 seorang laki-laki suci
 Setelah masuk, maka       daripada Yang menjadikan
 didapatinya bahwa mayat     dia! Bahwasanya akan
 Tuhan Yesus itu sudah tiada.  hamba-hambanya pun tiada Ia
 (Lukas 24: 3)          percaya dan akan segala
                 malaikatnya juga didapatinya
                 berkecelaan adanya.
                 (Ayub 4: 17-18)

 

MEMBUKA LEMBARAN-LEMBARAN KITAB SUCI AL-KITAB DAN AL-QUR'AN   Drs. Tohari Musnamar Seksi Publikasi P.P. I.S.M., 1968 Jln. Gunungketur No. 64 Yogyakarta


| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |
| ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |

Please direct any suggestion to Media Team