Membuka Lembaran-lembaran
Kitab Suci Al-Kitab dan Al-Qur'an

oleh Drs. Tohari Musnamar


ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |
| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |

 

 15. SIAPAKAH YANG DISEBELAH KANAN ALLAH: YESUS ATAUKAH DAUD?
 
 AL-KITAB            AL-KITAB
 
 MARKUS: YESUS YANG DISEBELAH  MAZMUR: DAUD YANG DISEBELAH
 KANAN ALLAH.          KANAN ALLAH.
 
 6Maka kata orang muda itu    1Surat peringatan Daud.
 kepada mereka itu:       Peliharakanlah aku ya Allah!
 "Janganlah kamu tercengang;   karena aku harap akan Dikau.
 kamu mencari Yesus, orang    8Maka pada sedekala aku
 Nazaret, yang sudah       melihat Tuhan dihadapanku,
 disalibkan itu. Ia sudah    sebab adalah Ia pada
 bangkit, tiada Ia disini,    kananku, maka tiada aku akan
 tengoklah tempat orang     tergelincuh. 10Karena tiada
 meletakkan Dia. 9Setelah    Engkau akan meninggalkan
 Yesus bangkit pagi-pagi pada  jiwaku dalam alam barzah dan
 hari yang pertama didalam    tiada Engkau membiarkan
 minggu itu, maka mula-mula   kesucianmu itu menjadi
 kelihatanlah Ia kepada     busuk. 11Maka Engkau memberi
 Maryam Magdalena, yang     tahu aku jalan yang menuju
 daripadanya telah        kehidupan; kekenyangan
 dibuangkannya tujuh setan.   dengan sukacita adalah
 19Setelah Tuhan (Yesus)     dihadapan hadiratmu dan
 bersabda demikian kepada    kesedapan pada kananmu
 mereka itu, maka        sampai selama-lamanya!
 terangkatlah Ia naik      (Mazmur 16; 1, 8, 10, 11)
 kesurga, lalu duduk
 disebelah kanan Allah.
 (Markus 16: 6, 9, 19)
 
 Catatan: Persoalan siapa "Anak Sulung" dan siapa "Yang
 disebelah  kanan Allah: Yesus ataukah Daud. sebetulnya
 mempunyai latar-belakang yang dalam. Yaitu bersumber kepada
 pertikaian antara pengikut agama Yahudi dan pengikut agama
 Nasrani. Pengikut agama Yahudi berpendapat bahwa Al-Masih
 atau Messiah itu adalah Daud, sedang Yesus itu adalah
 nabi-palsu  dan  anak-haram;  pengikut  agama  Nasrani
 berpendapat bahwa Al-Masih atau Messiah itu adalah Yesus,
 sedang Daud nabi penzina dan perampas isteri orang. Tentu
 saya pertikaian itu demikian runcing tanpa kompromi.
 
 Islam sebagai ummat wasathan (yang menjaga keseimbangan,
 atau "equilibrium") mengajarkan lain. Nabi Daud a. s. dan
 nabi Isa a. s. adalah sama-sama nabi dan sama-sama rasul,
 sama-sama kekasih Allah, tetapi sama bukan anak Allah. Jadi
 sama saja dengan nabi Ibrahim a. s., nabi Muhammad s. a. w.
 dan sebagainya.

 

MEMBUKA LEMBARAN-LEMBARAN KITAB SUCI AL-KITAB DAN AL-QUR'AN   Drs. Tohari Musnamar Seksi Publikasi P.P. I.S.M., 1968 Jln. Gunungketur No. 64 Yogyakarta


| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |
| ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |

Please direct any suggestion to Media Team