Membuka Lembaran-lembaran
Kitab Suci Al-Kitab dan Al-Qur'an

oleh Drs. Tohari Musnamar


ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |
| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |

 

 17. TUHAN FIRMANNYA BERUBAH-UBAH ATAUKAH TETAP?
 
 AL-KITAB            AL-KITAB
 
 AYUB: TETAP BOLEHKAH ALLAH   SEMUIL: SEBENARNYA DAHULU
 MENGABAIKAN HUKUM?       AKU SUDAH BERFIRMAN, TETAPI
                 SEKARANG ...
 1Maka disahut Bildad, orang
 Suhi itu, katanya: 3Bolehkah  Maka sebab itu firman Tuhan,
 Allah mengabaikan hukum?    Allah Israel, demikian:
 bolehkah Yang Mahakuasa     Sebenarnya dahulu Aku sudah
 menyalahkan barang yang     berfirman, bahwa orang isi
 benar? (Ayub 8: 1, 3)      rumahmu dan orang isi rumah
                 bapamu akan berjalan
 Bahwa Allah sekali-kali     dihadapan hadiratku sampai
 tiada membuat salah, dan    selama-lamanya, tetapi
 Yang Mahakuasa tiada      sekarang firman Tuhan:
 mengubahkan hak.        Jauhlah ia itu dari padaku,
 (Ayub 38: 12)          karena barangsiapa yang
                 mempermuliakan Daku, maka
                 Akupun mempermuliakan dia
                 kelak, tetapi barangsiapa
                 yang mencelakan Daku, ia itu
                 akan dibinasakan:
                 (1 Semuil 2: 30)

 

MEMBUKA LEMBARAN-LEMBARAN KITAB SUCI AL-KITAB DAN AL-QUR'AN   Drs. Tohari Musnamar Seksi Publikasi P.P. I.S.M., 1968 Jln. Gunungketur No. 64 Yogyakarta


| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |
| ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |

Please direct any suggestion to Media Team