Membuka Lembaran-lembaran
Kitab Suci Al-Kitab dan Al-Qur'an

oleh Drs. Tohari Musnamar


ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota
| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |

 

 ------------------------------------------------------------
             KATA PENGANTAR
 ------------------------------------------------------------
 
 Bismillahirrahmanirrahim,
 
 Dihadapan kami terbentang sebuah  buku  yang  berjudul
 "AL-KITAB DAN AL-QURAN" yang dikarang oleh J. Jomier,
 mungkin seorang orientalis berbangsa Perancis. Judul asli
 dari buku tersebut ialah "BIBLE ET CORAN" disadur oleh
 Lembaga Biblika SS. D. Cicurug, diterbitkan oleh Penerbit
 Yayasan Kanisius Yogyakarta.
 
 Buku tersebut sangat menarik hati kami, pertama karena
 isinya adalah pembahasan mengenai Al-Quran ditinyau dari
 kacamata  seorang Katolik, dan disana-sini kami dapati
 pembandingan antara  ayat-ayat  Al-Quranul-karim  dengan
 ayat-ayat  Al-Kitab  atau Bible; kedua karena penyadur
 menjebutkan, bahwa buku tersebut dimaksudkan sebagai suatu
 usaha untuk mengadakan "dialog" antara umat Islam dan umat
 Katolik, dengan jujur dan tulus ikhlas.
 
 Ajakan yang indah itu tentu saya harus disambut dan dijawab,
 harus ditanggapi dengan lebih jujur dan lebih terbuka, oleh
 umat Islam. Hal itu sesuai dengan perintah dalam Al-Quran
 sendiri "wa jadilbum billati hija ahsan," dan berdialoglah
 kepada mereka itu dengan cara yang lebih baik. Tak ada
 dialog kalau hanya dari satu fihak saya, bukan?
 
 Itulah maksud kami menulis buku kecil ini, yang tak lain
 ialah untuk menyambut ajakan yang simpatik dari saudara
 sebangsa  kita  umat  Katolik, ialah dengan menyajikan
 "perbandingan antara ayat-ayat Al-Quran dengan ayat-ayat
 Al-Kitab,"  baik  mengenai hal yang bersesuaian maupun
 mengenai hal-hal yang berbeda.
 
 Pada buku saduran J. Jomier tersebut terdapat sebuah Bab
 khusus yang berbunji: AL-QURAN SESUNGGUHNYA MEMUJI AL-KITAB
 TAPI AL-KITAB TIDAK DIBACA KAUM MUSLIMIN. Bab tersebut
 seolah-olah menyayangkan, mengapa umat Islam tidak suka
 membuka serta membaca lembaran-lembaran Kitab Suci mereka,
 dan hanya membaca Kitab Sucinya sendiri saya. Peringatan ini
 sungsuh memberikan kesadaran kepada penulis adanya kebutuhan
 untuk mengenal isi Al-Kitab, supaja dengan demikian dapat
 mengenal lebih baik terhadap ajaran agama Nasrani. Al-Kitab
 bagaimanapun juga merupakan sumber dan pangkal tolak dari
 ajaran-ajaran dan dogma-dogma agama Nasrani, baik Katolik,
 Protestan, maupun bidat-bidat atau sekte-sekte yang kabarnya
 tidak kurang dari 200 jumlahnya itu.
 
 Setelah berbulan-bulan penulis menelaah  Al-Kitab,  dan
 membandingkan dengan nash-nash yang terdapat dalam Al-Quran,
 maka kami dapati tiga hal yang penting, yaitu:
 
  I. Adanya ayat-ayat yang saling bersesusaian antara
   Al-Kitab dengan Al-Quran.
 II. Adanya ayat-ayat yang saling berbeda antara Al-Kitab
   dengan Al-Quran.
 III. Adanya ayat-ayat yang saling berbeda antara Al-Kitab
   dengan Al-Kitab.
 
 Sebagaimana kami sebutkan dimuka, kami ingin menyambut
 ajakan berdialog itu dengan lebih jujur dan lebih terbuka.
 Maka metode penyajian yang kami pilih ialah  langsung
 menyajikan kutipan-kutipan dari ayat-ayat kedua Kitab Suci
 tersebut, kami jajarkan begitu rupa, dengan sedapat mungkin
 menghindari pemberian komentar yang panyang lebar. Yakni
 dengan maksud agar memberikan kesempatan seluas-luasnya
 kepada para pembaca untuk mengambil kesimpulannya. Apabila
 penulis memandang perlu untuk memberikan penjelasan, penulis
 hanya memberikan "catatan-catatan" secara singkat.
 
 Penulis menujukan tulisan ini sebenarnya kepada saudara
 seagama sendiri, yakni umat Islam. Namun demikian mungkin
 pula buku ini sampai dan terbaca oleh saudara Nasrani.
 Andaikata terjadi demikian, maka kami ingin menyampaikan
 kalimat-kalimat yang sama dengan kalimat penyadur buku J.
 Jomier, sbb:
 
 "Seandainya kitab ini sampai terbaca oleh saudara yang
 beragama  Nasrani dan jika disana-sini hatinya mungkin
 sedikit tersinggung diluar maksud si penulis, maka kami
 minta maaf, karena kekhilafan yang tidak sengaja itu.
 Baiklah saudara ingat, bahwa buku ini ditulis oleh orang
 Islam, yang ingin memperkenalkan agama Nasrani kepada orang
 seagamanya, supaya mereka lebih-lebih menghargai Nasrani
 sebagaimana layaknya."
 
 Kata-kata yang sama itu perlu kami sampaikan, karena memang
 ternyata dalam buku J. Jomier "AL-KITAB DAN AL-QURAN"
 tersebut banyak kalimat, yang sengaja atau tidak sengaja
 menyinggung dan melukai hati kami umat Islam.
 
 Misalnya kalimat, yang berbunyi:
 
 * setelah berjuang sepuluh tahun lamanya dengan pedang
  ditangan dan firman dimulut, maka ... (halaman 7).[1]
 * pengutusan Muhammad sebagai pengutusan yang tertuju
  pertama-pertama kepada orang Arab. (halaman 11). [2]
 * Tetapi kebaikan itu masih diselimuti sesuatu yang kabur
  dan tak keruan. (halaman 13).[3]
 * Dan sebagainya masih banyak lagi.
 
 Baiklah, biarlah kami masih berbaik sangka. Katakan saya
 kalimat-kalimat tersebut adalah kekhilafan. Kami terima baik
 ucapan penyadur yang berbunyi:
 
 "Tentu sukar sekali bagi orang luar untuk mengenali salah
 satu agama yang bukan agamanya sendiri." Tetapi izinkanlah
 juga kami untuk mengetengahkan hasil studi kami yang secara
 obyektif membandingkan Al-Kitab dengan Al-Qur'an.
 
 Terus-terang saya, ketika penulis hendak memulai menulis
 buku ini, yang meragukan hati penulis bukan adanya reaksi
 dari golongan Nasrani, yang mereka memang sudah sengaja
 mengajak berdialog. Tetapi justru yang membimbangkan hati
 kami adalah adanya reaksi dari kalangan umat Islam sendiri,
 karena mungkin tidak bersenang hati dan tidak rela melihat
 Kitab Sucinya Al-Quran disejajarkan dengan Al-Kitab atau
 Bible. Memang secara riil historis Al-Kitab tidak sejajar
 dengan Al-Quran, tetapi paling tinggi dapat disejajarkan
 dengan Al-Hadits. Sebab Al-Kitab atau Bible yang  ada
 ditangan kita sekarang ini adalah bukan Injil yang asli dari
 Isa Al-Masih, tetapi adalah hasil dari tulisan-tulisan dan
 surat-surat dari sahabat-sahabat/pengikut-pengikut Nabi Isa
 a.s, bahkan diantara penulis-penulisnya ada yang sama sekali
 tidak pernah berjumpa dengan beliau, bahkan bekas yang
 memusuhinya. Sedang Al-Quran, diwahyukan langsung oleh Tuhan
 melalui Jibril, adalah lebih tepat apabila disejajarkan
 dengan diri Yesus sendiri, yakni Kalam yang sudah menjadi
 daging.
 
 Kelebihan  Al-Quran  adalah  jelas.  Apabila  seseorang
 memerlukan, orang dengan segera  dapat  memeriksa  dan
 mencocokkan kepada nash aslinya. Sedangkan Al-Kitab tidak.
 Nash aslinya sudah hilang entah kemana. Bahkan Kitab Suci
 umat  Katolik  disana-sini  berbeda  dengan milik umat
 Protestan, begitu juga dengan milik kaum Watch Tower, dan
 sebagainya.
 
 Untuk kelancangan kami ini, kami mohon kepada umat Islam
 saudara seagama kami, agar suka memaafkannya, dan suka
 memahami apa yang menjadi tujuan kami.
 
 Kutipan  ayat-ayat dari Al-Kitab kami ambil dari buku
 "AL-KITAB," penerbitan Lembaga Al-Kitab Indonesia, Jakarta
 1965; yang memuat baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian
 Baru. Sedangkan terjemah dari kutipan ayat-ayat Al-Quran
 kami mengacu kepada buku-buku: "TAFSIR QURAN" oleh Mahmud
 Yunus, dan "AL-QURAN DAN TERJEMAHANNYA" oleh Departemen
 Agama Republik Indonesia.
 
 Sebagai pengantar kiranya dapat kami cukupkan sekian saya.
 Tegur-sapa kami terima dengan segala senang hati, dengan
 diiringi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah
 membantu kami dalam menyusun buku kecil ini, terutama kepada
 guru kami K.H Bakir Saleh, Kauman Yogyakarta. Mudah-mudahan
 amal kita semuanya diterima dan diridhai oleh Tuhan s.w.t.
 Amien.
 
                   Yogyakarta, 1 Juli 1968.
 
 Catatan kaki:
 [1] Apakah tidak terbaca oleh J. Jomier kalimat dalam
   Al-Quran yang berbunyi "la ikraha fiddin." tidak ada
   paksaan dalam agama; dan bahwa umat Islam berperang
   hanya apabila diserang atau diperlakukan secara zalim
   oleh fihak lain?
 
 [2] Apakah J. Jomier sengaja tidak tahu bahwa sahabat Bilal
   adalah bukan orang Arab tetapi orang Negro, dan bahwa
   sahabat Salman Al-Farid adalah orang Persia?
 
 [3] Dengan dalih apakah J. Jomier mengatakan bahwa ajaran
   kebaikan Nabi Muhammad s.a.w. itu adalah kabur dan tak
   keruan?

 
     
MEMBUKA LEMBARAN-LEMBARAN KITAB SUCI AL-KITAB DAN AL-QUR'AN   Drs. Tohari Musnamar Seksi Publikasi P.P. I.S.M., 1968 Jln. Gunungketur No. 64 Yogyakarta


| Indeks Antar Agama | Indeks Artikel | Tentang Pengarang |
| ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota |

Please direct any suggestion to Media Team