Diskusi Trinitas


Indeks Antar Agama | Indeks Artikel
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

 

Date: Fri, 2 Jul 1999 16:34:05 +0700
From: "Joni S. Widodo" <joni@jlwid.com>
To: <hikmah@isnet.org>
CC: "Raymond Touw" <touw@eudoramail.com>

Raymond Touw:

Jawablah pertanyaan saya kali ini: "Siapa sajakah Tuhan orang Kristen yang disebut-sebut sebagai Tuhan yang Tiga itu menurut Al'Quran? dan kutipkan ayatnya dengan lengkap."

Joni S. Widodo:

Pak Raymond Yth :

Dalam konsep Islam seperti yang terdapat dalam surat AL IKHLASH, tidak ada 3 Tuhan yang ada adalah satu Tuhan (Allah yang maha Tunggal). Bila yang anda maksud dengan Tuhan 3 dalam iman Kristen adalah

1. Tuhan Bapak

Maka dalam konsep Islam Tuhan hanya satu yaitu Allah Yang Maha Tunggal. Suratnya jelas yaitu surat AL IKHLASH.

1.Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. 2.Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. 3.Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, 4.dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia".

2. Tuhan Anak

Dalam surat AL IKHLASH telah jelas disebutkan bahwa Tuhan tidak beranak atau diperanakkan. Tetapi kalau yang dimaksud disini adalah Yesus (Nabi Isa), maka dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang berkaitan dengan nabi Isa putra Maryam misalnya :

1.Al Baqarah ayat 87

Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan Al Kitab (Taurat) kepada Musa, dan Kami telah menyusulinya (berturut-turut) sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah Kami berikan bukti-bukti kebenaran (mu'jizat) kepada Isa putera Maryam dan Kami memperkuatnya dengan Ruhul Qudus [69]. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu (pelajaran) yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu menyombong; maka beberapa orang (diantara mereka) kamu dustakan dan beberapa orang (yang lain) kamu bunuh?

2.Al Baqarah ayat 136

Katakanlah (hai orang-orang mu'min): "Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun diantara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya".

3.Ali 'Imran ayat 52

Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka (Bani lsrail) berkatalah dia: "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakkan agama) Allah?" Para hawariyyin (sahabat-sahabat setia) menjawab: "Kamilah penolong-penolong (agama) Allah, kami beriman kepada Allah; dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri.

4.MARYAM ayat 34

Itulah Isa putera Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya.

5.AL AHZAB (GOLONGAN YANG BERSEKUTU) ayat 7

Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh [1203].

6.ASY SYUURA (MUSYAWARAT) ayat 13

Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu : Tegakkanlah agama [1341] dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).

7.AZ ZUKHRUF (PERHIASAN) ayat 61

Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah Aku. Inilah jalan yang lurus.

8.AZ ZUKHRUF (PERHIASAN) ayat 63

Dan tatkala Isa datang membawa keterangan dia berkata: "Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmat [1365] dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah (kepada) ku".

9.AL HADIID (BESI) ayat 27

Kemudian Kami iringi di belakang mereka dengan rasul-rasul Kami dan Kami iringi (pula) dengan Isa putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil dan Kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah [1461] padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka Kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara mereka orang-orang fasik.

3. Roh Qudus

Dalam Islam yang dimaksud dengan roh Qudus adalah Malaikat Jibril, yaitu salah satu malaikat yang mempunyai tugas untuk menyampaikan wahyu kepada para Nabi dan Rosul. Ayat-ayat yang berkaitan dengan Malaikat Jibril saya kutipkan dibawah ini :

1.Al Baqarah ayat 97

Katakanlah: "Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya (Al Qur'an) ke dalam hatimu dengan seizin Allah; membenarkan apa (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman.

2.Al Baqarah ayat 98

Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir.

3.Ali 'Imran ayat 39

Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya): "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) Yahya, yang membenarkan kalimat [193] (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi termasuk keturunan orang-orang saleh".

4.Ali 'Imran ayat 42

Dan (ingatlah) ketika Malaikat (Jibril) berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia (yang semasa dengan kamu).

5.Ali 'Imran ayat 47

Maryam berkata: "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun." Allah berfirman (dengan perantaraan Jibril): "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya: "Jadilah", lalu jadilah dia.

6.AN NAHL (LEBAH) ayat 102

Katakanlah: "Ruhul Qudus (Jibril) menurunkan Al Qur'an itu dari Tuhanmu dengan benar, untuk meneguhkan (hati) orang-orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".

7.MARYAM ayat 19

Ia (jibril) berkata: "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci".

8.MARYAM ayat 21

Jibril berkata: "Demikianlah". Tuhanmu berfirman: "Hal itu adalah mudah bagiKu; dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami; dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan".

9.MARYAM ayat 24

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah: "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu.

10.MARYAM ayat 64

Dan tidaklah kami (Jibril) turun, kecuali dengan perintah Tuhanmu. Kepunyaan-Nya-lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Tuhanmu lupa.

11.ASY SYU'ARAA' (PARA PENYAIR) ayat 13

Dan (karenanya) sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku maka utuslah (Jibril) kepada Harun [1077].

12.ASY SYU'ARAA' (PARA PENYAIR) ayat 193

... dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril),

13.AL MU'MIN (ORANG YANG BERIMAN) ayat 15

(Dialah) Yang Maha Tinggi derajat-Nya, Yang mempunyai 'Arsy, Yang mengutus Jibril dengan (membawa) perintah-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya, supaya dia memperingatkan (manusia) tentang hari pertemuan (hari kiamat).

14.AN NAJM (BINTANG) ayat 5

... yang diajarkan kepadanya oleh (jibril) yang sangat kuat.

15.AN NAJM (BINTANG) ayat 6

... yang mempunyai akal yang cerdas; dan (jibril itu) menampakkan diri dengan rupa yang asli.

16.AN NAJM (BINTANG) ayat 13

Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain,

17.AN NAJM (BINTANG) ayat 16

(Muhammad melihat Jibril) ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.

18.AT TAHRIM (MENGHARAMKAN) ayat 4

Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebaikan); dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah Pelindungnya dan (begitu pula) Jibril dan orang-orang mu'min yang baik; dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula.

19.AL MA'AARIJ (TEMPAT-TEMPAT NAIK) ayat 4

Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya limapuluh ribu tahun [1511].

20.AT TAKWIIR (MENGGULUNG) ayat 19

... sesungguhnya Al Qur'aan itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril),

21.AT TAKWIIR (MENGGULUNG) ayat 23

Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang.

22.AL QADR (KEMULIAAN) ayat 4

Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan.

Semoga jawaban saya ini dapat memuaskan Pak Raymond, dan semoga Allah membuka hati beliau.

Salam
Joni S.W.


Indeks Antar Agama | Indeks Artikel
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

Please direct any suggestion to Media Team