Sejarah Hidup Muhammad

oleh Muhammad Husain Haekal

Indeks Islam | Indeks Haekal | Indeks Artikel | Tentang Penulis
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

 

BAGIAN KEDUAPULUH SEMBILAN: IBADAH HAJI PERPISAHAN    (1/2)
Muhammad Husain Haekal
 
  Muhammad dan Ahli Kitab - Kedudukannya di kalangan
  orang-orang Nasrani - Keramahannya kepada mereka -
  Kedudukan Muhammad di kalangan mereka - Ali b. Abi
  Talib diutus ke Yaman - Muhammad menyerukan orang pergi
  haji, mereka datang ke Medinah dari segenap penjuru -
  Sejumlah kira-kira 100.000 berangkat ke Mekah - Manasik
  haji - Khotbah Muhammad.
 
SEJAK Ali b. Abi Talib membacakan awal Surah Bara'ah kepada
orang-orang yang pergi haji, yang terdiri dari orang-orang
Islam dan musyrik, waktu Abu Bakr memimpin jemaah haji, dan
sejak ia mengumumkan kepada mereka atas perintah Muhammad
waktu mereka berkumpul di Mina, bahwa orang kafir tidak akan
masuk surga, dan sesudah tahun ini orang musyrik tidak boleh
lagi naik haji, tidak boleh lagi bertawaf di Ka'bah dengan
telanjang, dan barangsiapa terikat oleh suatu perjanjian
dengan Rasulullah s.a.w. itu tetap berlaku sampai  pada
waktunya - sejak itu pula orang-orang musyrik penduduk jazirah
Arab semua yakin sudah, bahwa buat mereka tak lagi ada tempat
untuk terus hidup dalam paganisma. Dan kalau masih juga mereka
melakukan itu, ingatlah, akan pengumuman perang dari Allah dan
RasulNya. Hal ini akan berlaku buat penduduk daerah selatan
jazirah Arab, yaitu Yaman dan Hadzramaut; sebab buat daerah
Hijaz dan sekitarnya sampai ke utara mereka sudah masuk Islam
dan bernaung di bawah bendera agama baru ini. Di bagian
selatan  itu  sebenarnya  masih  terbagi antara penganut
paganisma, dengan penganut Kristen. Tetapi orang-orang pagan
ini kemudian menerima juga, seperti yang sudah kita lihat di
atas. Secara berbondong bondong mereka masuk Islam, mereka
mengirim utusan ke Medinah, dan Nabi pun menyambut mereka
dengan sangat baik sekali, yang kiranya membuat mereka lebih
gembira lagi menerima Islam. Sebagian besar mereka kembali ke
daerah kekuasaan mereka masing-masing dan ini membuat mereka
lebih cinta lagi kepada agama baru ini.
 
Mengenai Ahli Kitab yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan
Nasrani, ayat-ayat yang telah dibacakan oleh Ali dari Surah
At-Taubah demikian bunyinya:
 
"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan
Hari Kemudian dan tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan
oleh Allah dan RasulNya, dan tidak pula beragama menurut agama
yang benar, yaitu orang-orang yang sudah mendapat Al-Kitab,
sampai mereka membayar. jizya dengan patuh dalam keadaan
tunduk."1 sampai kepada firman Tuhan:
 
"Orang-orang beriman! Banyak  sekali  para  pendeta  dan
rahib-rahib memakan harta orang dengan jalan yang batil dan
mereka merintangi orang dari jalan Allah. Dan mereka yang
menimbun emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan
Allah, beritahukanlah kepada mereka adanya siksa yang pedih.
Tatkala semuanya dipanaskan dalam api jahanam, lalu dengan itu
dahi mereka, lambung mereka dan punggung mereka dibakar.
'Inilah harta bendamu yang kamu timbun untuk dirimu sendiri.
Sebab itu, rasakan sekarang akibat apa yang kamu timbun itu."
(Qur'an, 9: 34 - 35)
 
Menghadapi ayat-ayat Surah At-Taubah sebagai wahyu penutup
dalam Quran itu, banyak ahli-ahli sejarah yang bertanya-tanya
dalam hati: apakah perintah Muhanmnmad 'a.s. mengenai Ahli
Kitab itu berbeda dengan perintahnya dulu ketika baru-baru ia
membawa ajarannya? Beberapa Orientalis lalu berpendapat bahwa
ayat-ayat ini hendak menempatkan Ahli Kitab dan orang-orang
musyrik dalam kedudukan yang hampir sama; dan bahwa Muhammad,
yang sudah berhasil mengalahkan paganisma di seluruh jazirah,
setelah meminta bantuan pihak Yahudi dan Nasrani, dengan
menyatakan pada tahun-tahun pertama risalahnya itu, bahwa ia
datang membawa agama Isa, Musa, Ibrahim dan rasul-rasul Iain
yang sudah lebih dulu, telah mengarahkan sasarannya kepada
orang-orang Yahudi, yang sudah lebih dulu menghadapinya dengan
permusuhan. Mereka tetap bersikap demikian, sampai akhirnya
mereka diusir dari jazirah. Sementara itu ia hendak mengambil
mati orang-orang Nasrani, lalu turun ayat-ayat yang memperkuat
iman mereka yang baik, sehingga datang firman Tuhan ini:
 
"Pasti akan kaudapati orang-orang yang paling keras memusuhi
mereka yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang
musyrik dan pasti akan kaudapati orang-orang yang paling akrab
bersahabat dengan mereka yang beriman ialah mereka yang
berkata: 'Kami ini orang-orang Nasrani.' Sebab, diantara
mereka terdapat kaum pendeta dan rahib-rahib, dan mereka itu
tidak menyombongkan diri." (Qur'an, 5: 82)

Nah, sekarang ia mengarahkan tujuannya kepada pihak Nasrani,
sama seperti yang dulu ditujukan kepada  pihak  Yahudi.
Orang-orang Nasrani digolongkan kedalam mereka yang tidak
percaya kepada Tuhan dan kepada Hari Kemudian. Ia melakukan
hal itu setelah pihak Nasrani memberikan perlindungan kepada
pengikut-pengikutnya kaum Muslimin ketika mereka dulu pergi ke
Abisinia di bawah naungan rajanya yang adil, dan setelah pula
Muhammad menulis surat kepada penduduk Najran dan kaum Nasrani
lainnya dengan menjamin agama mereka dan segala upacara
keagamaan yang mereka lakukan. Lalu golongan Orientalis itu
berpendapat bahwa sikap kontradiksi dalam siasat Muhammad
inilah yang kemudian membuat permusuhan antara pihak Muslimin
dengan Nasrani itu jadi berlarut-larut, dan bahwa dia pula
yang membuat saling pendekatan antara pengikut-pengikut Yesus
dengan pengikut-pengikut Muhammad jadi tidak begitu mudah,
kalau pun tidak akan dikatakan mustahil.
 
Mengambil argumen ini secara mendatar adakalanya dapat memikat
orang bahwa itu ada juga benarnya, atau pun dapat memikat
orang sampai mempercayainya. Akan tetapi bila orang mau
mengikuti jalur sejarah mau menelitinya sehubungan dengan
masalah-masalah dan sebab-sebab turunnya  ayat-ayat  itu,
samasekali orang tidak perlu sangsi tentang kesatuan sikap
Islam dan sikap Muhammad terhadap agama-agama Kitab sejak dari
permulaan risalah itu sampai akhirnya. Almasih anak Mariam
ialah Hamba Allah yang diberiNya kitab, dijadikanNya ia
seorang nabi, dijadikannya ia orang yang beroleh berkah dimana
pun ia berada! diperintahkanNya ia melakukan sembahyang,
mengeluarkan zakat selama ia masih hidup. Itulah yang telah
diturunkan oleh Qu'ran sejak dari permulaan risalah sampai
akhirnya. Allah cuma Satu. Allah itu Abadi dan Mutlak. Tidak
beranak dan tidak diperanakkan, dan tiada suatu apa pun yang
meyerupaiNya. Itulah jiwa dan dasar Islam sejak dari langkah
pertama, dan itu pula jiwa Islam selama dunia ini berkembang.
 
Orang-orang Nasrani Najran pernah mendatangi Nabi hendak
mengajaknya berdebat tentang Tuhan dan tentang kenabian Isa
terhadap Tuhan jauh sebelum Surah At-Taubah ini turun. Mereka
bertanya kepada Muhammad:
 
"Ibu Isa itu Mariam; lalu siapa bapanya?"
 
Untuk itu datang firman Allah:
 
"Hal seperti terhadap Adam; dijadikanNya ia dari tanah lalu
dikatakan: 'jadilah,' maka jadilah ia. Kebenaran itu datangnya
hanya  dari  Tuhan. Jangan kau jadi orang yang sangsi.
Barangsiapa mengajak engkau berdebat tentang Dia setelah
engkau mendapat pengetahuan, katakanlah: 'Marilah kita panggil
anak-anak kami dan anak-anak kamu, wanita-wanita kami dan
wanita-wanita kamu, diri kami sendiri dan diri kamu; kemudian
kita berdoa supaya laknat Tuhan itu ditimpakan kepada yang
berdusta.' Inilah kisah kisah sebenarnya: tiada tuhan selain
Allah. Dan Allah sungguh Maha Kuasa dan Bijaksana. Kalau pun
mereka menyimpang juga, Tuhan jua yang mengetahui mereka yang
berbuat bencana. Katakanlah: 'Orang-orang Ahli Kitab! Marilah
kita menerima suatu istilah yang sama antara kami dengan kamu;
bahwa tak ada yang akan kita sembah selain Allah, dan bahwa
kita takkan mempersekutukanNya dengan apa pun, dan tidak pula
antara kita akan saling mempertuhan satu sama lain, selain
daripada  Allah.'  Tetapi  kalau mereka menyimpang juga,
katakanlah:  'Saksikanlah,  bahwa  kami  ini  orang-orang
Muslimin." (Qur'an, 3: 59 - 64)
 
Percakapan dalam surah ini, Surah Keluarga 'Imran dengan gaya
bahasa yang luarbiasa, ditujukan kepada Ahli Kitab, menegur
mereka mengapa mereka merintangi orang beriman dari jalan
Allah dan mengapa mereka mengingkari ayat-ayat yang datang
dari Tuhan, padahal ayat-ayat itu juga yang dibawa oleh Isa,
oleh Musa, oleh Ibrahim, sebelum kata-kata itu diubah-ubah dan
sebelum diartikan menurut kehendak nafsu sendiri disesuaikan
dengan kehidupan duniawi dengan kesenangan yang penuh tipu
daya. Banyak lagi surah-surah lain, yang dalam kata-katanya
ditujukan seperti yang terdapat dalam surah Keluarga 'Imran
itu. Dalam Surah al-Ma'idah (5) Tuhan berfirman:
 
"Sebenarnya  mereka  telah melakukan penyhinaan (terhadap
Tuhan), mereka yang mengatakan, bahwa Allah satu dari tiga
dalam trinitas. Tak ada tuhan kecuali Tuhan Yang Satu. Apabila
tidak mau juga mereka berhenti (menghina Tuhan), pasti mereka
yang telah merendahkan (Tuhan) itu akan dijatuhi siksaan yang
amat pedih. Tidakkah mereka mau bertaubat kepada Tuhan dan
meminta ampun. Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Sebenarnya
Almasih putera Mariam itu hanya seorang rasul, dan ibunya
adalah wanita yang tulus dan jujur, keduanya memakan makanan.
Perhatikanlah, betapa Kami menjelaskan ayat-ayat itu kepada
mereka,  lalu  perhatikanlah,  bagaimana  mereka  sampai
dipalingkan?" (Qur'an,5:73 - 75)
 
Kemudian dalam Surah al-Ma'idah itu juga Tuhan berfirman:
 
"Dan ingat ketika Allah berkata: 'Hai Isa anak Mariam!
engkaukah yang mengatakan kepada orang: Allah mengangkatku dan
ibuku sebagai dua tuhan selain Allah?' Ia menjawab: 'Maha Suci
Engkau, tidak akan aku mengatakan yang bukan menjadi hakku.
Kalau pun aku mengatakannya, tentu Engkau sudah mengetahuinya.
Engkau mengetahui apa yang ada dalam hatiku, tapi aku tidak
mengetahui apa yang ada didalam DiriMu." (Qur'an, 5: 116)
 
sampai pada ayat-ayat selanjutnya seperti sudah kita nukilkan
dalam  pengantar buku ini. Salah satu ayat dalam Surah
al-Ma'idah inilah yang oleh penulis-penulis sejarah Kristen
dipersoalkan dan dijadikannya alasan tentang perkembangan
sikap Muhammad terhadap mereka sesuai dengan perkembangan
politiknya, yaitu ketika Tuhan berfirman:
 
"Pasti akan kau dapati orang-orang yang paling keras memusuhi
mereka yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang
musyrik; dan pasti akan kaudapati orang-orang yang paling
akrab bersahabat dengan mereka yang beriman ialah mereka yang
berkata: 'Kami ini orang-orang Nasrani.' Sebab, diantara
mereka terdapat kaum pendeta dan rahib-rahib, dan mereka itu
tidak menyombongkan diri." (Qur'an, 5: 82)
 
Sebaliknya, ayat-ayat yang terdapat dalam Surah Bara'ah (9)
yang juga bicara tentang Ahli Kitab  sekali-kali  tidak
membicarakan kepercayaan mereka mengenai Almasih anak Mariam
itu.  Ayat-ayat  itu  bicara  tentang  kelakukan  mereka
mempersekutukan Tuhan, makan harta orang secara tidak sah
serta menimbun emas dan perak. Sedang menurut Islam Ahli Kitab
itu sudah keluar dari rel agama Isa, mereka menghalalkan apa
yang dilarang oleh Tuhan dan melakukan perbuatan orang yang
tidak beriman kepada Tuhan dan Hari Kemudian. Tetapi sungguh
pun demikian - lepas dari semua itu - keimanan mereka kepada
Tuhan  sudah  menjadi  jembatan buat mereka untuk tidak
dipersamakan dengan orang-orang pagan. Buat mereka yang masih
gigih mau menjadikan Tuhan satu dari tiga dalam trinitas dan
mau menghalalkan apa yang dilarang Tuhan, cukup  dengan
membayar jizya dengan taat dan patuh.

Seruan yang telah disampaikan oleh Ali tatkala Abu Bakr
memimpin jamaah haji itu merupakan puncak dari masuknya
penduduk  jazirah  bagian  selatan  kedalam Islam secara
berbondong-bondong. Utusan-utusan itu secara berturut-turut
telah  datang ke Medinah seperti sudah kita sebutkan -
diantaranya perutusan dari orang-orang musyrik dan dari Ahli
Kitab. Nabi memberi hormat secukupnya kepada setiap utusan
yang datang dan para amir itu dikembalikan ke daerah kekuasaan
mereka dengan cara terhormat sekali. Hal ini sudah kita
sebutkan dalam bagian yang lalu. Asy'ath b. Qais dengan
memimpin 80 orang dari Kinda dengan berkendaraan, mereka
datang kepada Nabi dalam mesjid, dengan berhias rambut,
bercelak  mata,  mengenakan  jubah  yang indah-indah dan
berselempang sutera. Begitu melihat mereka, Nabi berkata:
 
"Bukankah kamu sudah menjadi Islam?"
 
"Ya," jawab mereka.
 
"Buat apa kamu mengenakan sutera ini di leher?" kata Nabi
lagi.
 
Mereka lalu melepaskan sutera itu.
 
"Rasulullah," kata Asy'ath kemudian, "kami dari Keluarga
Akil'l-Murar2 dan tuan juga dari keturunan Akil'l-Murar."
 
Mendengar itu Nabi tersenyum. Ia teringat pada 'Abbas bin
'Abd'l-Muttalib dan Rabi'a bin'l-Harith
 
Bersama dengan Asy'ath itu juga datang Wa'il b. Hujr al-Kindi,
seorang amir dari daerah pantai di Hadzramaut. Ia kemudian
masuk  Islam. Nabi mengakui daerah kekuasaannya itu dan
dimintanya ia memungut 'usyr dari penduduk untuk diserahkan
kepada pemungut-pemungut pajak yang sudah ditunjuk oleh Rasul.
Dalam hal ini Nabi menugaskan Mu'awiya b. Abi Sufyan menemani
Wa'il ke negerinya. Tetapi Wa'il tidak mau sekendaraan dengan
dia dan tidak pula mau memberikan kepadanya alas kaki. Sekedar
dapat menahan panasnya musim, cukup dengan membiarkan dia
berjalan di bawah naungan untanya. Meskipun ini bertentangan
dengan ajaran Islam yang mengajarkan persamaan antara sesama
kaum Muslimin dan semua orang Islam bersaudara, namun Mu'awiya
menerimanya juga demi menjaga Islamnya Wa'il dan golongannya.

Setelah Islam tersiar di kawasan Yaman, Nabi mengutus Mu'adh
(b. Jabal) ke daerah itu untuk memberikan pelajaran kepada
penduduk serta untuk memperdalam hukum Islam, dengan pesan:
"Permudahlah dan jangan dipersulit. Gembirakan dan jangan
ditakut-takuti. Engkau akan bertemu dengan golongan Ahli Kitab
yang akan bertanya kepadamu: 'Apa kunci surga?' Maka jawablah:
'Suatu kesaksian, bahwa tak ada tuhan selain Allah Yang tiada
bersekutu."
 
Mu'adh pun berangkat, disertai beberapa orang dari kalangan
Muslimin yang mula-mula dan yang bertugas mengurus 'usyr,
serta memberikan pelajaran dan menjalankan hukum sesuai dengan
perintah Tuhan dan Rasul.
 
Dengan tersebarnya Islam di seluruh kawasan jazirah itu - dari
timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan - maka
seluruh lingkungan itu telah menjadi satu di bawah satu panji,
yaitu panji Muhammad Rasulullah s.a.w. dan berada dalam satu
agama yaitu Islam, jantung mereka pun hanya satu pula arahnya,
yaitu menyembah Allah Yang Tunggal tiada bersekutu.

Sebelum duapuluh tahun yang lalu, kabilah-kabilah itu saling
bermusuhan, satu sama lain serang menyerang dalam peperangan,
setiap ada kesempatan. Tetapi dengan penggabungan mereka
dibawah panji Islam ini; mereka telah menjadi bersih dari
segala noda paganisma,  mereka  hidup  tenteram  dibawah
undang-undang  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa. Dengan demikian
permusuhan di kalangan penduduk itu sudah tak ada lagi. Perang
dan permusuhan sudah tidak punya tempat. Sudah tak ada lagi
orang yang akan menghunus pedang, kecuali  jika  hendak
mempertahankan tanah air, membela agama Allah dari serangan
pihak lain.

Akan tetapi masih ada sekelompok orang-orang Nasrani Najran
yang masih berpegang pada agama mereka, yang berbeda dengan
sebagian besar masyarakat mereka sendiri, yaitu Banu Harith
yang sudah lebih dahulu masuk Islam. Kepada mereka ini Nabi
mengutus Khalid bin'l-Walid mengajak mereka menganut Islam
supaya terhindar dari serbuannya. Tetapi begitu diserukan
mereka sudah mau masuk Islam. Khalid kemudian mengirim utusan
dari kalangan mereka sendiri ke Medinah supaya menemui Nabi,
yang kemudian disambutnya dengan ramah dan akrab sekali.
Disamping itu ada lagi sekelompok masyarakat Yaman yang masih
merasa enggan sekali tunduk di bawah panji Islam, sebab Islam
lahir di Hijaz, sedang biasanya Yaman yang menyerbu Hijaz.
Sebaliknya, sebelum itu Hijaz tidak yernah menyerang Yaman.

Kepada mereka ini Nabi mengutus Ali b. Abi Talib dengan tugas
mengajak mereka ke dalam Islam. Juga pada mulanya mereka
sangat  congkak  sekali.  Menyambut  ajakan  Ali  dengan
menyerangnya. Akan tetapi Ali - dengan usianya yang masih
begitu muda dan hanya membawa tiga ratus orang - sudah dapat
membuat mereka cerai-berai. Pihak penyerang yang sudah dipukul
mundur itu kembali menyusun lagi barisannya. Akan tetapi Ali
segera mengepung mereka sehingga timbul panik dalam barisan
mereka itu. Tak ada jalan lain mereka harus menyerah. Dengan
demikian kemudian mereka masuk Islam dan menjadi orang Islam
yang baik. Semua pelajaran yang diberikan oleh Mu'adh dan
sahabat-sahabatnya mereka dengarkan baik-baik. Utusan mereka
ini merupakan utusan terakhir yang diterima Nabi di Medinah
sebelum Nabi berpulang ke rahmatullah.

Sementara Ali sedang bersiap-siap kembali ke Mekah, Nabi pun
sedang dalam persiapan pula hendak menunaikan ibadah haji, dan
dimintanya orang juga bersiap-siap. Bulan berganti bulan dan
bulan Zulkaedah pun sudah pula hampir lalu. Nabi belum lagi
melakukan ibadah haji akbar meskipun sebelum itu sudah dua
kali mengadakan 'umrah dengan melakukan ibadah haji ashghar.3
 
                  (bersambung ke bagian 2/2)
 
---------------------------------------------
S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
Penerbit PUSTAKA JAYA
Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
Cetakan Kelima, 1980
 
Seri PUSTAKA ISLAM No.1

Indeks Islam | Indeks Haekal | Indeks Artikel | Tentang Penulis
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

Please direct any suggestion to Media Team