Sejarah Hidup Muhammad

oleh Muhammad Husain Haekal

Indeks Islam | Indeks Haekal | Indeks Artikel | Tentang Penulis
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

 

KOTBAH 'ARAFAT
 
Di Namira, sebuah desa sebelah timur 'Arafat, telah pula
dipasang sebuah kemah buat Nabi, atas permintaannya. Bila
matahari sudah tergelincir, dimintanya untanya al-Qashwa, dan
ia berangkat lagi sampai di perut wadi di bilangan 'Urana. Di
tempat itulah manusia dipanggilnya, sambil ia masih di atas
unta, dengan suara lantang; tapi sungguhpun begitu masih
diulang oleh Rabi'a b. Umayya b. Khalaf. Setelah mengucapkan
syukur dan puji kepada Allah dengan berhenti pada setiap anak
kalimat ia berkata,
 
  "Wahai manusia sekalian!5 perhatikanlah kata-kataku ini!
  Aku tidak tahu, kalau-kalau sesudah tahun ini, dalam
  keadaan seperti ini, tidak lagi aku akan bertemu dengan
  kamu sekalian.
  
  "Saudara-saudara!5 Bahwasanya darah kamu dan harta-benda
  kamu sekalian adalah suci buat kamu, seperti hari ini
  dan bulan ini yang suci sampai datang masanya kamu
  sekalian menghadap Tuhan. Dan pasti kamu akan menghadap
  Tuhan; pada waktu itu kamu dimintai pertanggung-jawaban
  atas segala perbuatanmu. Ya, aku sudah menyampaikan ini!
  
  "Barangsiapa telah diserahi amanat, tunaikanlah amanat
  itu kepada yang berhak menerimanya.
  
  "Bahwa semua riba sudah tidak berlaku. Tetapi kamu
  berhak menerima kembali modalmu. Janganlah kamu berbuat
  aniaya terhadap orang lain, dan jangan pula kamu
  teraniaya. Allah telah menentukan bahwa tidak boleh lagi
  ada riba dan bahwa riba 'Abbas b. 'Abd'l-Muttalib semua
  sudah tidak berlaku.
  
  "Bahwa semua tuntutan darah selama masa jahiliah tidak
  berlaku lagi, dan bahwa tuntutan darah pertama yang
  kuhapuskan ialah darah Ibn Rabi'a bin'l Harith b.
  'Abd'l-Muttalib!
  
  "Kemudian daripada itu saudara-saudara.5 Hari ini nafsu
  setan yang minta disembah di negeri ini sudah putus buat
  selama-lamanya. Tetapi, kalau kamu turutkan dia walau
  pun dalam hal yang kamu anggap kecil, yang berarti
  merendahkan segala amal perbuatanmu, niscaya akan
  senanglah dia. Oleh karena itu peliharalah agamamu ini
  baik-baik.
  
  "Saudara-saudara.5 Menunda-nunda berlakunya larangan
  bulan suci berarti memperbesar kekufuran. Dengan itu
  orang-orang kafir itu tersesat. Pada satu tahun mereka
  langgar dan pada tahun lain mereka sucikan, untuk
  disesuaikan dengan jumlah yang sudah disucikan Tuhan.
  Kemudian mereka menghalalkan apa yang sudah diharamkan
  Allah dan mengharamkan mana yang sudah dihalalkan.
  
  "Zaman itu berputar sejak Allah menciptakan langit dan
  bumi ini. Jumlah bilangan bulan menurut Tuhan ada
  duabelas bulan, empat bulan di antaranya ialah bulan
  suci, tiga bulan berturut-turut dan bulan Rajab itu
  antara bulan Jumadilakhir dan Sya'ban.
  
  "Kemudian daripada itu, saudara-saudara.5 Sebagaimana
  kamu mempunyai hak atas isteri kamu, juga isterimu sama
  mempunyai hak atas kamu. Hak kamu-atas mereka ialah
  untuk tidak mengijinkan orang yang tidak kamu sukai
  menginjakkan kaki ke atas lantaimu, dan jangan sampai
  mereka secara jelas membawa perbuatan keji. Kalau sampai
  mereka melakukan semua itu Tuhan mengijinkan kamu
  berpisah tempat tidur dengan mereka dan boleh memukul
  mereka dengan suatu pukulan yang tidak sampai
  mengganggu. Bila mereka sudah tidak lagi melakukan itu,
  maka kewajiban kamulah memberi nafkah dan pakaian kepada
  mereka dengan sopan-santun. Berlaku baiklah terhadap
  isteri kamu, mereka itu kawan-kawan yang membantumu,
  mereka tidak memiliki sesuatu untuk diri mereka. Kamu
  mengambil mereka sebagai amanat Tuhan, dan kehormatan
  mereka dihalalkan buat kamu dengan nama Tuhan.
  
  "Perhatikanlah kata-kataku ini, saudara-saudara5 Aku
  sudah menyampaikan ini. Ada masalah yang sudah jelas
  kutinggalkan ditangan kamu, yang jika kamu pegang teguh,
  kamu takkan sesat selama-lamanya - Kitabullah dan Sunnah
  Rasulullah.
  
  "Wahai Manusia sekalian!5 Dengarkan kata-kataku ini dan
  perhatikan! Kamu akan mengerti, bahwa setiap Muslim
  adalah saudara buat Muslim yang lain, dan kaum Muslimin
  semua bersaudara. Tetapi seseorang tidak dibenarkan
  (mengambil sesuatu) dari saudaranya, kecuali jika dengan
  senang hati diberikan kepadanya. Janganlah kamu
  menganiaya diri sendiri.
  
  "Ya Allah! Sudahkah kusampaikan?"
 
Sementara Nabi mengucapkan itu Rabi'a mengulanginya kalimat
demi  kalimat,  sambil  meminta kepada orang banyak itu
menjaganya dengan penuh kesadaran. Nabi juga menugaskan dia
supaya menanyai mereka misalnya: Rasulullah bertanya "hari
apakah ini?" Mereka menjawab: Hari Haji Akbar! Nabi bertanya
lagi:
 
  "Katakan kepada mereka, bahwa darah dan harta kamu
  oleh Tuhan disucikan, seperti hari ini yang suci,
  sampai datang masanya kamu sekalian bertemu Tuhan."
 
Setelah sampai pada penutup kata-katanya itu ia berkata lagi:
 
  "Ya Allah! Sudahkah kusampaikan?!"
 
Maka serentak dari segenap penjuru orang menjawab: "Ya!"
 
Lalu katanya:
 
  "Ya Allah, saksikanlah ini!"
 
Selesai Nabi mengucapkan pidato ia turun dari al-Qashwa' -
untanya itu. Ia masih di tempat itu juga sampai pada waktu
sembahyang lohor dan asar. Kemudian menaiki kembali untanya
menuju Shakharat. Pada waktu itulah Nahi a.s. membacakan
firman Tuhan ini kepada mereka:
 
  "Hari inilah Kusempurnakan agamamu ini untuk kamu
  sekalian dengan Kucukupkan NikmatKu kepada kamu, dan
  yang Kusukai Islam inilah menjadi agama kamu."
  (Qur'an, 5: 3)
 
Abu Bakr ketika mendengarkan ayat itu ia menangis, ia merasa,
bahwa risalah Nabi sudah selesai dan sudah dekat pula saatnya
Nabi hendak menghadap Tuhan.
 
Setelah meninggalkan Arafat malam itu Nabi bermalam  di
Muzdalifa. Pagi-pagi ia bangun dan turun ke Masy'ar'l-Haram.
Kemudian ia pergi ke Mina dan dalam perjalanan itu ia
melemparkan batu-batu kerikil. Bila sudah sampai di kemah ia
menyembelih 63 ekor unta, setiap seekor unta untuk satu tahun
umurnya, dan yang selebihnya dari jumlah seratus ekor unta
kurban yang dibawa Nabi sewaktu keluar dari Medinah  -
disembelih  oleh Ali. Kemudian Nabi mencukur rambut dan
menyelesaikan ibadah hajinya.
 
Dengan selesainya ibadah haji ini, ada orang yang menamakannya
'Ibadah haji perpisahan' yang lain menyebutkan 'ibadah haji
penyampaian' ada lagi yang mengatakan 'ibadah haji Islam.'6
Nama-nama  itu memang benar semua. Disebut 'ibadah haji
perpisahan' karena ini yang penghabisan kali Muhammad melihat
Mekah dan Ka'bah. Dengan 'ibadah haji Islam,' karena Tuhan
telah menyempurnakan agama ini kepada umat manusia  dan
mencukupkan pula nikmatNya. 'Ibadah haji penyampaian' berarti
Nabi telah menyampaikan kepada umat manusia apa yang telah
diperintahkan Tuhan kepadanya. Tiada lain Muhammad hanya
memberi peringatan dan  pembawa  berita  gembira  kepada
orang-orang beriman.
 
Catatan kaki:
 
 5 Aslinya Ayyuhan-nas, harfiah: "Wahai manusia!" (A).
  
 6 Yakni 'Hijjat'l-Wada', 'hijjat'l-balagh' dan
  'hijjat'l-Islam , (A).
 
---------------------------------------------
S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
Penerbit PUSTAKA JAYA
Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
Cetakan Kelima, 1980
 
Seri PUSTAKA ISLAM No.1

Indeks Islam | Indeks Haekal | Indeks Artikel | Tentang Penulis
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

Please direct any suggestion to Media Team