Faham Mahdi Syi'ah dan
Ahmadiyah dalam Perspektif

oleh Drs. Muslih Fathoni, M.A.

Indeks Islam | Indeks Artikel | Tentang Penulis
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

 
PAHAM MAHDI DALAM PERSPEKTIF RASIONAL         (2/4)
oleh Drs. Muslih Fathoni, M.A.
 
Disamping itu, perkawinan antara puteri Yazdajir III dengan
Husain, cucu Rasulullah, juga merupakan faktor tersendiri
yang  mendorong sebagian besar di antara mereka lebih
cenderung menjadi pengikut Syi'ah yang menginginkan hak
legitimasi kekhilafahan berada di tangan keturunan 'Ali
dengan Fatimah. Oleh karena itu, lepasnya jabatan khalifah
dari tangan Ahlul-Bait ke tangan pihak lain dipandang
sebagai penyerobotan hak-hak Ahlul-Bait. Itulah sebabnya
mereka  ingin menjatuhkan dinasti Umayyah dengan jalan
kekerasan walaupun, karena kokohnya kekuasaan  Umayyah,
mereka selalu gagal dan bahkan mereka selalu mendapat
tekanan, baik di masa Umayyah maupun 'Abbasiyyah. Karena
penderitaan  yang  berkepanjangan inilah, mereka sangat
mengharapkan kehadiran al-Mahdi al-Muntazar untuk membalas
dendam mereka.
 
Dari  keterangan  di atas, jelaslah bahwa faktor yang
membentuk kefanatikan Syi'ah Iran terhadap paham Mahdi agak
berbeda dengan paham Mahdi Syi'ah lainnya. Dampak dari paham
Mahdi Syi'ah Iran tersebut terlihat nyata dalam sikap
politik  bangsa itu sampai hari ini, terutama sesudah
Ayatullah Khumaini berkuasa di Iran.
 
Rupanya paham Mahdi ini tidak hanya menjadi milik golongan
Syi'ah saja, tetapi di kalangan Sunni pun dikenal paham
tersebut. Di masa Dinasti Umayyah, terutama di masa-masa
kemundurannya, muncul pula paham seperti itu, namun tokohnya
bukanlah al-Mahdi, tetapi Sufyani. Demikian pula halnya di
kalangan  dinasti  'Abbasiyyah.  Mereka  menunggu-nunggu
munculnya al-Mahdi lain dari keturunan 'Abbas. Timbulnya
harapan seperti itu, tidak lain karena mereka menginginkan
kembalinya kejayaan mereka yang telah silam. Oleh karena
dinasti terakhir ini menggunakan bendera hitam sebagai
lambang kemenangannya, maka ciri seperti ini juga muncul
dalam hadis-hadis Mahdiyyah yang mereka pegangi.
 
Ada riwayat yang menyatakan, bahwa pada suatu saat nanti
akan lahir sekelompok manusia yang datang dari arah timur
(Khurasan)  berbendera hitam dengan membawa kemenangan.
Bahkan ada riwayat lain yang secara jelas menyebutkan bahwa
mereka berperang melawan putera Abu Sufyan dari dinasti
Umayyah dan para pendukungnya. Sebagaimana diketahui dalam
sejarah  Islam, warna hitam merupakan lambang kejayaan
pasukan 'Abbasiyyah yang dipimpin oleh Salman al-Farisi dari
Khurasan. Dengan demikian, nyata sekali kepalsuan hadis
Mahdiyyah tersebut. Kenyataan seperti itu tidak jauh berbeda
dengan apa yang dilakukan oleh golongan Umayyah.
 
Dalam penyebaran paham Mahdi tersebut, rupanya mereka juga
tidak  ketinggalan  untuk  membuat  hadis-hadis  palsu
sebagaimana dilakukan oleh golongan Syi'ah, agar paham Mahdi
yang mereka jadikan sebagai landasan ideal  perjuangan
politiknya dapat diterima oleh masyarakat luas dan dapat
memotivasi mereka untuk menjadi pendukung ide perjuangannya.
 
Dalam penuturan Ahmad Amin, pembuat hadis Mahdiyyah untuk
golongan Umayyah adalah Khalid ibn Yazid ibn Mu'awiyah.4
Selanjutnya ditegaskan, bahwa kepandaian membuat hadis-hadis
Mahdiyyah tersebut ialah dengan cara meninggalkan teks-teks
hadis yang dapat dipakai oleh siapa saja dan untuk masa
kapan saja. Apabila yang menang itu golongan 'Ali atau
golongan 'Abbasiyyah umpamanya, maka hadis-hadis Mahdiyyah
tersebut dapat mereka pergunakan untuk kepentingan mereka.5
Penggunaan nama  "Sufyani"  sebagai  nama  tokoh  yang
ditunggu-tunggu  oleh golongan Mu'awiyah seperti halnya
al-Mahdi yang ditunggu-tunggu oleh kaum Syi'ah, mungkin
sekali diambil dari nama salah seorang tokoh putera Umayyah,
yaitu Abu Sufyan, dan karena itu nama "Sufyani" sekaligus
menjadi identitas golongan ini.
 
Jika hadis-hadis Mahdiyyah yang dipegangi oleh golongan
Syi'ah itu menunjukkan, bahwa kedudukan Mahdi diunggulkan
sehingga ia narnpak lebih tinggi daripada kedudukan 'Isa
al-Masih, maka tidak tertutup kemungkinan ada kelompok lain
yang kurang sependapat dengan cara-cara Syi'ah tersebut, dan
mencobanya untuk menyejajarkan kedudukan 'Isa  al-Masih
dengan al-Mahdi, bahkan mengidentikkannya. Untuk mencapai
tujuan tersebut, maka dibuatlah hadis-hadis Mahdiyyah versi
lain,  seperti  hadis yang dijadikan pegangan golongan
Ahmadiyyah:
 
     "Tidak ada Mahdi selain 'Isa ibn Maryam."
 
Dalam hubungan ini, Ibn Khaldun sebagai sosiolog Muslim,
mencoba  mengomentari  hadis  Mahdiyyah  diatas,  yang
diriwayatkan oleh Muhammad ibn Khalid. Perawi ini, menurut
penilaian al-Hakim dan al-Baihaqi, adalah orang yang tidak
diketahui identitasnya (majhul) sebagai Ahli hadis dan
sebagai orang yang boleh meriwayatkan hadis.6 Bahkan seorang
Ahli hadis, Sayyid Ahmad, menilai hadis tersebut sebagai
palsu dan tidak berdasar.
 
Selanjutnya dijelaskan bahwa hadis diatas, oleh sementara
orang diinterpretasikan: [kata-kata Arab] artinya,
 
"tidak seorang (bayi) pun dalam ayunan yang dapat berbicara,
selain 'Isa ibn Maryam."
 
Sedangkan Ibn Abi Wasil menafsirkan demikian:
 
"Tidak ada Mahdi yang petunjuknya serupa dengan petunjuk
'Isa Ibn Maryam."
 
Senada  dengan  hadis  Mahdiyyah  diatas,  Imam  Ahmad
meriwayatkan sebagai berikut:
 
"Hampir tibalah saatnya orang yang hidup diantara kalian,
akan dapat menjumpai 'Isa ibn Maryam sebagai Imam Mahdi dan
sebagai hakim yang adil." (HR. Ahmad).
 
Hadis ini secara tegas menyamakan antara Mahdi dan 'Isa
al-Masih sebagai satu pribadi. Yang menjadi pertanyaan,
apakah kehadiran kembali 'Isa al-Masih di dunia ini melalui
proses reinkarnasi sebagaimana diyakini  oleh  golongan
Ahmadiyah ataukah tidak? Untuk menjawab pertanyaan di atas,
al-Maududi menjelaskan:
 
"Bahwa kehadiran 'Isa yang kedua kalinya tidaklah melalui
proses kelahiran kembali, yang jelas dipergunakan term
nuzul' atau turun. Dan kehadirannya bukan sebagai nabi yang
mendapatkan wahyu. Ia tidak membawa Syari'at baru dan tidak
menambah atau mengurangi Syari'at Nabi Muhammad. Dia pun
tidak mengadakan pembaharuan atau membentuk sekte baru,
serta tidak mengajak manusia untuk beriman  kepadanya.
Kehadirannya yang kedua ini hanya untuk tujuan tertentu,
yaitu memberantas fitnah Dajjal."7
 
Penegasan al-Maududi ini, hanyalah mewakili paham Sunni pada
umumnya, tentang 'Isa al-Masih. Namun penegasan tersebut
juga mengundang timbulnya pertanyaan baru, yaitu: Apakah
selama ini 'Isa a.s., masih hidup di alam malaikat, di alam
jin, atau di alam ruh lainnya? Jika  ia  membenarkan
alternatif yang terakhir, bahwa 'Isa bisa hidup di alam ruh,
maka akan timbul lagi pertanyaan berikutnya. Apakah dia
manusia setengah malaikat, manusia setengah jin, ataukah
manusia sebenarnya yang dapat hidup di alam ruh dan terlepas
dari  hukum  alam  yang berlaku bagi manusia lainnya?
Barangkali pertanyaan terakhir ini, sekaligus merupakan
kunci jawaban golongan Sunni dengan disertai interpretasi
intuitif, serta mengembalikan persoalan tersebut kepada
Masyi'atullah  atau  kehendak mutlak Tuhan, sebagaimana
kepercayaan mereka terhadap Khidir yang pernah hidup semasa
dengan Nabi Musa. Masalah tersebut (turunnya 'Isa a s.),
menurut Dr. Ahmad asy-Syirbashi, telah menjadi perdebatan
diantara para ulama baik dulu maupun sekarang. Selanjutnya
ia menambahkan, bahwa para ulama pada umumnya memandang
masalah tersebut bukan merupakan keyakinan pokok, karena
tidak ada dasarnya yang mutawatir (otentik) sehingga tidak
perlu diperdebatkan.8
 
Disamping itu perlu dicatat, bahwa hadis sahih hanyalah
menghasilkan zan (dugaan) yang tidak bisa dijadikan sebagai
dalil dalam masalah keyakinan. Apalagi masalah turunnya 'Isa
al-Masih ini sudah menjadi kepercayaan kaum Yahudi dan
Nasrani,  dan al-Quran tidak menyinggungnya sedikitpun.
Al-Quran hanya menegaskan:
 
"Sungguh Aku (Allah akan mematikan  kamu  ('Isa)  dan
mengangkatmu kepada-Ku ..." (S. Al-Ahzab: 55)
 
Ayat diatas memberi petunjuk kepada kita bahwa Nabi 'Isa
termasuk makhluk Allah yang mengalami proses kematian sesuai
dengan Sunnatullah (hukum alam) yang berlaku untuk setiap
ciptaan-Nya, sebagaimana yang dialami oleh manusia lainnya.9
 
Oleh sebab itu, informasi akan kehadiran 'Isa al-Masih,
sebagaimana dinyatakan dalam hadis Bukhari dan Muslim, untuk
kedua kalinya masuk akal, apabila  informasi  tersebut
diinterpretasikan sebagai lambang kebangkitan Islam di abad
modern setelah manusia kehilangan makna spiritual dalam
hidupnya. Dengan demikian kerancuan atau kesimpangsiuran
hadis-hadis Mahdiyyah, jelas menunjukkan kepalsuan hadis
tersebut. Dalam hubungan ini perlu dikemukakan beberapa
pendapat para 'ulama' dan cendekiawan Muslim tentang hal
tersebut.
 
2. BEBERAPA PENDAPAT TENTANG HADIS-HADIS MAHDIYYAH SEBAGAI
  HADIS PALSU
 
Pertama, pendapat Syaikh Muhammad Darwisy, yang mengatakan
dalam bukunya Asna'ul-Matalib:
 
"Hadis-hadis Mahdiyyah semuanya adalah lemah, tidak ada yang
dapat dijadikan pegangan, dan seorang tidak boleh terkecoh
oleh orang yang (berusaha) mengumpulkannya dalam berbagai
karyanya."
 
                      (bersambung 3/4)
 
-------------------------------------------------
Faham Mahdi Syi'ah dan Ahmadiyah dalam Perspektif
Drs. Muslih Fathoni, M.A.
Edisi 1 Cetakan 1 (1994)
PT. RajaGrafindo Persada
Jln. Pelepah Hijau IV TN.I No.14-15
Telp. (021) 4520951 Kelapa Gading Permai
Jakarta Utara 14240

Indeks Islam | Indeks Artikel | Tentang Penulis
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

Please direct any suggestion to Media Team