Mengapa Kami Memilih Islam

 

Indeks Islam | Indeks Artikel


ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

Penutup

Islam adalah petunjuk Allah kepada alam kemanusiaan. Islam bukan hanya untuk satu golongan atau bangsa tertentu, bukan pula hanya untuk satu negeri tertentu. Semua Nabi Tuhan pada setiap zaman telah mendakwahkan Islam, dan yang terakhir dan tersempurna ialah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad bangsa Arab. Beliau telah memenuhi amanat yang dibebankan atas pundaknya dengan cara yang sebaik-baiknya, dan beliau telah menbina kebudayaan atas dasar ajaran Islam. Bangsa Arab adalah pemikul amanat pertama dari agama ini, sehingga berkat keutamaan Islam mereka telah dapat. keluar dari keadaan yang terlupakan untuk kemudian menjadi satu kekuatan dunia yang harus diperhitungkan olelh manusia seluruhnya.

Agama ini muncul di jazirah Arabia, kemudian menyebar ke negara-negara dan bangsa-bangsa lain. Sesudah bangsa Arab mengkesampingkan kewajibannya terhadap Tuhan Al-Khalik, tampillah bangsa-bangsa lain memikul bendera Islam. Bangsa-bangsa Mesir, Spanyol, Seljuk, Kurdi. Barbar, Turki, India, Monggol dan lain-lain telah masuk Islam dan telah memikul bendera perjuangan Islam serta menjalankan dakwahnya. Semua bangsa-bangsa itu terangkat namanya, sebabnya ialah karena Islam itu bukan agama yang khusus untuk sesuatu bangsa, tetapi agama manusia seutuhnya.

Barangsiapa yang mengerti, bangsa mana saja, baik dari Timur maupun dari Barat, pasti akan memeluk Islam dan menjadi tangan kekuatan Islam dalam merintis kebangunan dunia abad ke-20 ini.

Marilah angkatan baru,
umumkan perjuangan untuk kebenaran,
tegakkan bendera kepercayaan yang tak terkalahkan,
bangunlah jembatan penghubung dunia,
yang dipisahkan oleh kedengkian.
Dan majulah terus ...


(sebelum, sesudah)


Mengapa Kami Memilih Islam
Oleh Rabithah Alam Islamy Mekah
Alih bahasa: Bachtiar Affandie
Cetakan Ketiga 1981
Penerbit: PT. Alma'arif, Bandung

Indeks Islam | Indeks Artikel
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

Please direct any suggestion to Media Team