Artikel Yayasan Paramadina

Indeks Islam | Indeks Paramadina | Indeks Artikel | Tentang Yayasan
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

 

IV.22. TINJAUAN KRITIS ATAS SEJARAH FIQH        (10/10)
Dari Fiqh Al-Khulafa' Al-Rasyidin Hingga Madzhab Liberalisme
 
oleh Jalaluddin Rakhmat
 
CATATAN
 
 1.Riwayat ini dihimpun berdasarkan hadits Bukhari,
  Muslim, al-Nasai, Ahmad Abu Dawud, Ibn Majah, Ibn Hajar
  al-Asqalani. Lihat: Fath al-Bari, 1:443 al-Maktabah
  al-Salafiyah.
  
 2.Fath al-Bari, 1:457
 
 3.Ibn Hajar mendefinisikan sahahat sebagai "orang yang
  berjumpa dengan Nabi saw., beriman kepadanya dan
  meninggal dalam Islam. Mereka yang termasuk jumpa ini
  orang yang lama bergaul dengan Nabi atau yang sebentar,
  yang berperang besertanya atau tidak, yang melihatnya
  tetapi tidak menghadiri majelisnya, atau yang tidak
  melihatnya seperti orang buta", al-Ishahah fi Tamyiz
  al-Shahabah, 1:10
  
 4.Abu Zahrah, Tarikh al-Madhahib al-Islamiyah, Beirut,
  Dar al-Fikr, hal. 250.
  
 5.Abu Ishaq al-Syatiby, Al-Muwafaqat fi Ushul
  al-Syari'at, Mathba'ah al-Maktabah al-Tijariyah, tanpa
  tahun, tanpa kota, 4:74. Al-Syatibi mengutip ayat-ayat
  al-Qur'an dan hadits-hadits untuk menunjang pendapatnya,
  Muhammad Taqiy al-hakim mengkritik kelemahan argumentasi
  al-Syatibi secara rinci. Pembaca yang tertarik dapat
  melihat M.T Al-Hakim Al-Ushul al-'Ammah fi al-Fiqh
  al-Muqaran, Beirut, Dar al-Andalus, 1974:133-143.
  
 6.Lihat al-Ghazali, al-Mustasyfa, Mesir: Mustafa
  Muhammad, tanpa tahun, 1:135. Pada halaman yang sama,
  al-Ghazali menolak semua pendapat itu dan berkata,
  "Siapa saja yang mungkin salah atau lupa dan tidak tegas
  'ishmahnya tidak boleh pembicaraannya menjadi hujjah.
  Bagaimana mungkin berhujjah dengan ucapan mereka dengan
  kemungkinan mereka salah. Bagaimana mungkin menetapkan
  ishmah mereka tanpa hujjah yang mutawatir? Bagaimana
  dapat dibayangkan adanya 'ishmah, padahal mereka boleh
  ikhtilaf? Mungkinkah dua orang ma'shum ikhtilaf?
  Bagaimana mungkin, padahal sahabat sepakat bolehnya
  bertentangan dengan sahabat yang lain? Abu Bakar dan
  Umar tidak mengingkari orang yang berbeda ijtihadnya
  dengan mereka; bahkan mereka mewajibkan --dalam masalah
  ijtihad-- agar setiap mujtahid mengikuti ijtihadnya
  masing-masing."
  
 7.Taqdimah al-Ma'rifah li Kitab al-Jarh wa al-Ta'dil,
  Heiderabad, 1371, hal. 7-9. Mengenai 'Udul-nya sahabat,
  Ibn Hajar berkata, "Sepakat semua Ahl Sunnah bahwa
  sahabat seluruhnya 'udul, tak ada yang menentang hal ini
  kecuali orang-orang bid'ah yang menyirnpang" (Al-Ishabah
  1:9; Ibn Hajar mengemukakan dalil-dalil tentang
  'udul-nya sahabat secara rinci dalam kitab ini juga).
  Ibn Al-Atsir dalam Usud al-Ghabah fi Ma'rifat
  al-Shahabah, 1:3, menulis, "Sahabat sama seperti perawi
  hadits yang lain kecuali satu hal --pada mereka tidak
  berlaku jarh dan ta'dil, sebab mereka semna 'udul, tidak
  dikenai celaan." Begitu "sucinya" para sahabat itu
  sehingga Abu Zar'ah menulis, "Siapa yang mengkritik
  salah seorang di antara sahabat Rasulullah saw,
  ketahuilah bahwa dia itu zindiq (atheis)." Lihat
  Al-Ishabah 1:10. Kecuali untuk sahabat yang masuk Islam
  sesudah Bai'at al-Ridwan (sambil mereka pun tidak boleh
  disebut kecuali kebaikan), menurut Ibn Hazm, "Seluruh
  sahabat itu mukmin yang saleh; semuanya mati dalam iman,
  petunjuk, dan kebajikan; semuanya masuk surga; tidak
  seorangpun masuk neraka." (Saya kutip lagi dari Muhammad
  'Ajal al-Khatib, Al-Sunnah qabl al-Tadwin, Kairo,
  Maktabah Wahdah, 1963, hal. 395-396).
  
 8.Muhammad Ibrahim Jannati, "Ra'y Gera'i Dar Ijtihad",
  dalam Kayhan-e Andisheh NO. 9. Diterjemahkan ke dalam
  bahasa Inggris oleh Mahliqa Qara'i, "Ijtihad and the
  Practise of Ra'y", dalam Al-Tawhid, vol. V NO. 2, 1408;
  hal. 57-58.
  
 9.Shahih al-Bukhari, 3:69; Sunan al-Nasa'i, 5:148; Sunan
  al-Baihaqi, 4:352 dan 5:22; lihat juga Shahih Muslim,
  1:349.
  
10.Kupasan tentang perdebatan ini; lihat Ibn Qayyim, Zad
  al-Ma'ad 1:177-225.
  
11.Abu Dawud 2:242; Shahih Muslim 2:52; Al-Baihaqi dalam
  Sunan al-Kubra 8:318; Kanz al-Ummal 3:102.
  
12.Shahih Muslim 1:574; Musnad Ahmad 1:314; Sunan
  al-Baihaqi 7:336; al-hakim 2:196; al-Dar al-Mantsur
  1:279.
  
13.Abu Dawud 2:227; Ibn Majah 2:227, al-Hakim dalam
  al-Mubarak 2:59 dan 4:389; al-Baihaqi dalam Sunan
  al-Kubra 8:264; Taysir al-Wushul 2:5; Fath al-Bari
  12:101; Umdat al-Qari 11:151; Irsayad al-Sari 10:9.
  Bukhari meriwayatkan hadits ini tetapi dengan tidak
  lengkap, pada Kitab Al-Muharibin.
  
14.Abu Zahrah, Tarikh al-Madzahib, 252.
  
15.Dr. Musa Towana, Al-Ijtihad: wa Mada Hajatina ilaih
  fi Hadza al-Ashar, Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah,
  tanpa tahun, hal. 32-33.
  
16.Tafsir Ibn Katsir 4:194; Tafsir al-Darr al-Mantsur
  6:74; Kanz al-Ummal 1:185.
  
17.Asbab al-Ikhtilaf bain Aimmah al-Madzahib
  al-Islamiyah", dalam Hawl al-Wahdah al-Islamiyah,
  Teheran: Sepahar, 1404, hal. 227-228.
  
18.Ibn Qayyim al-Jawziyyah, "I'lam al-Muqi'in, Mesir:
  Mathba'ah Sa'adah, tt 1:63-64.
  
19.Al-Syatibi, "Al-'Itisham. Saya kutip lagi dari Abu
  Zahrah. Tarikh al-Madzahib, hal. 255.
  
20.Di antara ayat-ayat yang menunjukkan keharusan
  mengikuti ahli bait adalah Al-Maidah 55 (Menurut banyak
  ahli tafsir, turun berkenaan dengan Ali bin Abi Thalib),
  Al-Ahzab 33 (tentang 'ishmah ahli bait), Al-Syura 23
  (tentang keharusan mencintai ahli waris). Di antara
  hadist-hadits tentang hal yang sama adalah hadits
  Tsaqalain: Aku tinggalkan bagimu dua hal, yang jika kamu
  berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya
  Kitab Allah den Ahli Baitku (hadits-hadits yang semakna
  dengan ini diriwayatkan oleh Shaih Muslim dalam Kitab
  Fadhail al-Shahabat", Musnad Ahmad 4:366, Al-Baihaqi
  2:148, Shahih al-Turmudzi 2:308, Mustadrak al-Shahihain
  3:109, Kanz al-'Umal 1:47 dan lain-lain). dan hadits:
  "Ahli baitku adalah tempat yang aman dari ikhtilaf bagi
  umatku" (Mustadrak al-Shahihain 3:348), bukan tempatnya
  di sini menuliskan semua riwayat yang dijadikan dalil
  oleh kelompok pertama. Gubahan syair dari Al-Amini
  al-Inhaqi dari Syiria, dalam Limadza Ikhtartu Madzhab
  Ahl al-Bait, menyimpulkan dalil-dalil itu.
  
21.Lihat Dr. Musa Towana, Al-Ijtihad, hal. 39-40.
  
22.Shaih al-Bukhari, "Kitab al-'Ilam", 1:22. Lihat juga
  Shahih Bukhari, "Kitab al-Jihad", dan Kitab al-Jizyah",
  Shahih Muslim Bab "Tark al-Wasyiyyah" Musnad Ahmad,
  hadits NO. 1935. Thabaqat ibn Sa'ad 2:244, Tarikh
  Thabari 3:193.
  
23.Tadzkirat al-Huffazh, 1:5; Kanz al-'Ummal, 1:174.
  
24.Tadzkirat al-Huffazh, tarjamah Abu Bakr, 1:2-3.
  
25.Al-Thabaqat al-Kubra, 11:257; Tarikh al-Khulafa, 138.
  
26.Al-Thabaqat al-Kubra, 7:188.
  
27.Tadzkirat al-Huffadz, 1:7, tarjamah 'Umar
  
28.Al-Thabaqat al-Kubra, 7:447.
  
29.Lihat "Kontroversi sekitar Ijtihad 'Umar r.a", dalam
  Iqbal Abdurrauf Saimima, ed., Polemik Reaktualisasi
  Ajaran Islam, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988, hal. 50.
  
30.Al-Jawharah al-Nayyirah; dikutip lagi dari al-Nash wa
  al-Ijtihad, Qum Abu Mujtaba, 10404 H; hal. 44. Riwayat
  pelarangan bagian muallaf, lihat Tafsir al-Manar 10:297;
  Al-Durr al-Mantsur 3:252.
  
31.Tarikh al-Thabari 3:234; Tarikh Ibn Katsir 6:319;
  Al-Kamil ibn al-Katsir 2:146, Il-Ishabah 2:322.
  
32.Kitab al-Kharraj 24-25; Sunan al-nasai 2:179; Tafsir
  al-Thabari 10:6; Ahkam al-Qur'an dari Al-Jahshash 3:60
  62; Sunan al-Baihaqi 6:342-343.
  
33.Al-Muwaththa', 2:10; al-Baihaqi 7:164; Ahkam
  al-Qur'an dari Al-Jahshash 2:168; Al-Muhalla' 9:622;
  Tafsir al-Zamahsyari 1:359; Tafsir al-Qurthubi 6:117;
  Taisir al-Khazim 1:356; Al-Durr al-Mautsir 2:136; Tafsir
  al-Syawkani 1:418.
  
34.Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwaththa'
  1:282 dari Urwah: Rasulullah shalat dua rakaat di Mina
  pada shalat-shalat yang empat rakaat. Abu Bakar shalat
  di Mina dua rakaat. Umar shalat di Mina dua rakaat.
  Usman mula-mula shalat dua rakaat, tetapi kemudian
  meng-itmam-kannya. Lihat juga Shahih al-Bukhari 2:154,
  Sunan al-Muslim 2:260, Musnad Ahmad 2:148 Sunan
  al-Baihaqi 3:126.
  
36.Shahih al-Bukhari 3:69; Shahih al-Turmudzi 1:68,
  Sunan Abu Dawud 1:171; Sunan Ibnu Majah 1:348; Sunan
  al-Nasai 3:100, Kitab al-Umm 1:173, Sunan al-Baihaqi
  1:429, 3:192, 205.
  
37.Shahih al-Bukhari 3:69; Shahih al-Muslim 1:349;
  Musnad Ahmad 1:61,95; Sunan al-Nasai 5:148, 152; Sunan
  al-Baihaqi 1:472; Mustadrak al-hakim 1:472; Tasyir
  al-Wushul 1:282.
  
37.Shahih Muslim 1:142; Shahih al-Bukhari 1:109.
  
38.Ibn Hazm dalam Al-Muhalla 5:227; juga Al-Baladzuri
  dalam al-Anshab 5:26.
  
39.Ibn Hajar, Fath al-Bari 2:361; lihat Al-Syawkani
  dalam Al-Awthar 3:374. Ibn Hajar memberikan komentar.
  "Utsman melihat kemaslahatan jamaah supaya dapat
  mengejar shalat, sedangkan Marwan supaya orang
  mendengarkan khutbahnya."
  
40.Fazlur Rahman, Membuka Pintu Ijtihad, Bandung:
  Pustaka, 1983, hal. 26 menulis: Kami telah menyatakan
  (1) bahwa sunnah dari kaum muslim di masa lampau secara
  konsepsional dan kurang lebih secara garis besarnya
  berhubungan erat dengan sunnah Nabi dan pendapat yang
  menyatakan bahwa praktek-praktek muslim di masa lampau
  terpisah dari konsep sunnah Nabi adalah salah sekali;
  (2) bahwa meskipun demikian, kandungan yang khusus dan
  aktual dari sunnah kaum muslim di masa lampau tersebut
  sebagian besarnya adalah produk dari kaum muslim
  sendiri; (3) bahwa unsur kreatif dari kandungan ini
  adalah ijtihad personal yang mengalami kristalisasi
  menjadi ijma' berdasarkan petunjuk pokok dari sunnah
  nabi yang tidak dianggap sebagai sesuatu yang sangat
  bersifat spesifik; (4) bahwa kandungan sunnah atau
  sunnah dengan pengertian sebagai praktek yang disepakati
  secara bersama adalah identik dengan ijma'.
  
41.Syibli Nu'mani, Umar Yang Agung, Bandung: Pustaka,
  1404, hal. 532.
  
42.Abu Zahrah, Tarikh Al-Madzahib Al-Islamiyah, Dar
  Al-Fikr Al-Araby, tt., hal. 267.
  
43.Shahih Bukhari, "Bab Ghazwat Al-Hudaibiyah," Kitab
  Al-Maghazi, hadits ke 4170; Fath al-bari 7:449-450;
  2:401.
  
44.Shahih Bukhari, "Bab I: Al-Hawah", Kitab Al-Riqaq.
  Lihat Fath al-Bari, 11:463-476; Shahih Muslim, "Bab
  Itsbat", Kitab Al-Fadhail.
  
45.Syarh Al-Muwaththa', 1:221; Tanwir Al-Hawalik,
  1:93-94.
  
46.Al-Imam Al-Syafi'i, Al-Umm, 1:208.
  
47.Jami' Bayan Al-'Ilm, 2:244; lihat juga Dhuha
  Al-Islam, 1:365; Turmudzi 3:302.
  
48.Jami'Bayan Al-' Ilm, 2:244.
  
49.Ansab Al-Asyraf, 2:180. Lihat juga Sunan al-Baihaqi
  2:68; Kanz al-'Ummal, 8:143.
  
50.Catatan kaki pada hamisy kitab Sunan Al-Nasai, 5:263.
  
51.Tafsir Al-Nisabury, pada hamisy kitab Tafsir Al
  Thabari, 1:79.
  
52.Lihat Ali Al-Hamady, Al-Sujud 'ala al-A'rdh, Dar Al
  Tarqib, 1978, hal. 14. Kitab ini menunjukkan,
  berdasarkan hadit-hadits yang diriwayatkan Ahl Sunnah
  bahwa disamping Rasulullah saw., sahabat-sahabat seperti
  Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud,
  Jabir bin Abdillah dan lain-lain melarang sujud selain
  di atas tanah. Tidak mungkin kita menurunkan semua
  hadits itu di sini Cukuplah kita kutip hadits Muslim
  dari Khabab bin Al-Arat, "Kami mengeluoh kepada
  Rasulullah tentang udara yang sangat panas sehingga
  tanah menjadi sangat panas pada dahi-dahi kami. Tetapi,
  Nabi saw. tidak mengizinkan kami (sujud selain di atas
  tanah). Ibn Al-Atsir, ketika menjelaskan hadits ini,
  dalam Al-Nihayah, berkata, "Para fuqaha menyebut
  peristiwa ini berkenaan dengan sujud. Waktu itu para
  sahabat meletakkan ujung baju mereka dilarang ketika
  akan sujud untuk menghindarkan panas yang sangat; tetapi
  mereka dilarang berbuat begitu. Ketika mereka mengadukan
  apa yang mereka alami, Nabi saw. mengizinkan mereka
  sujud di atas pakaian mereka itu.
  
53.Abu Zahrah, Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah, hal.
  257.
  
54.Shahih Al-Bukhari, 3:124, "Bab Walladzi Qala li
  Walidaihi", Fath Al-Bari, 10:197-198. Lihat juga
  biografi Al-Haban bin Al-'Ash pada Al-'Isti'ab, Usud
  Al-Ghabab, Al-Ishabah, Mustadrak Al-Hakim, 4:481, Tarikh
  Ibn Katsir, 8:889; lihat juga biografi Abdurrahman bin
  Abi Bakr dalam Ibn Asakir, Tarikh Dimasq.
  
55.Tafsir Al-Thabari, 19:72-75; Ibn Katsir, Al-Bidayah
  wa Al-Nihayah, 3:40.
  
56.Ibn Katsir, ibid., 7:214
  
57.Kata Al-Dzhabi dalam Tadzkirat Al-Huffadz, 698-701.
  
58.Shahih Muslim, bab "Man La Ha'arahun Naby", Kitab
  Al-Birr wa Al-Shilah.
  
59.Al-Sirah Al-Nabawiyyah, Beirut, Dar Ihya' Al-Turats
  Al-'Arabiy, juz I.
 
--------------------------------------------
Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah
Editor: Budhy Munawar-Rachman
Penerbit Yayasan Paramadina
Jln. Metro Pondok Indah
Pondok Indah Plaza I Kav. UA 20-21
Jakarta Selatan
Telp. (021) 7501969, 7501983, 7507173
Fax. (021) 7507174

Indeks Islam | Indeks Paramadina | Indeks Artikel | Tentang Yayasan
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

Please direct any suggestion to Media Team