Halal dan Haram dalam Islam

oleh Yusuf Qardhawi

Indeks Islam | Indeks Qardhawi | Indeks Artikel | Tentang Pengarang


ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

Catatan kaki Bab Kedua

 1. Sementara ahli fiqih berpendapat: binatang yang masih boleh disembelih kalau masih ada sisa umur, di antara tanda-tandanya ialah darahnya masih mengalir dan matanya masih bergerak.
 2. Riwayat ini dapat dilihat pada bab 'Pakaian dan Perhiasan'
 3. Muhalla 6:159.
 4. Sementara ada juga berpendapat, bahwa haramnya keledai kota di sini karena ada suatu sebab tertentu, yaitu karena saat itu keledai-keledai kota sedang dibutuhkan untuk dipakai kendaraan. Hal ini sebagaimana yang berlaku sekarang sementara pemerintah melarang memotong anak sapi, karena daging yang sangat dibutuhkan itu ialah menunggu besarnya sapi tersebut.
 5. Riwayat Abu Daud, dari Ibnu Abbas.
 6. Riwayat Thabarani 1:42 Riwayat Thabarani 1:42.
 7. Pendapat ini bukan mengherankan, karena Ibnu Hazim memang ahli dalam sejarah agama-agama, jadi dia mempunyai standard untuk menetapkan, bahwa Majusi itu termasuk ahli kitab. Sebab memang mereka ini menganggap Zoroaster itu sebagai nabinya. Ini diperkuat juga oleh penyelidik Islam Maulana Abil Kalam Azaad.
 8. Termasuk Shabiun ialah Buddha dan Hindu (Lihat Tafsir al-Manar juz 6 bab makanan penyembah berhala).
 9. Satu furq sama dengan 16 kati. (rithl).
 10. Zadul Ma'ad juz 3: halaman 115-116.
 11. Ta'zir adalah suatu hukuman yang sifatnya untuk mendidik karena perbuatan dosa yang tidak ada ketentuan hukumannys. (Lihat: Tasyri'ul Jinai oleh A. Qadir Audeh, juz 1:685).
 12. Fatawa Ibnu Taimiyah 4:262.
 13. Lihat Bukhari Bab Pakaian.
 14. Hadis Riwayat Bukhari.
 15. Hadis Riwayat Ahmed dan lain-lain.
 16. Hadis Riwayat Bukhari.
 17. Al-Mar'ah Bainal Baiti wal muitama', halaman 105.
 18. Kitab Libas - Fathul Baari.
 19. Lihat Fathul Bari, bab Libas.
 20. Lihat Fathul Bari, bab Libas.
 21. Lihat Fathul Bari, bab Libas.
 22. Lihat Fathul Bari.
 23. Lihat Fathul Bari.
 24. Lihat Fathul Bari, bab memelihara jenggot.
 25. Lihat kitab Iqtidhaus Shiratil Mustsqim.
 26. Lihat Al-Mughni 8:323.
 27. Lihat Syarah Muslim.
 28. Lihat Fathul Bari Kitabul Libas.
 29. Lihat Fathul Bari Kitabul Libas.
 30. Lihat al-Jawabusy Syafi oleh Syekh Bukhait.
 31. Al-Jawabus Syafi'i.
 32. Hadis di atas diperkuat oleh hadis Ali yang mengatakan: "Dari Hayyan bin Hushain' ia berkata. Telah berkata Ali kepadaku Ingatlah! Saya mengirim kamu sebagaimana Rasulullah s.a.w. mengirim aku, yaitu hendaknya jangan kau biarkan sebuah patung kecuali harus kamu hancurkan, dan jangan kamu biarkan sebuah kubur (yang bercungkup) kecuali harus kamu ratakan." (Riwayat Muslim)
 33. Lihat Syarah Bukhari oleh al-Qasthalani.
 34. Seseorang pinjam barang dengan syarat barang tersebut dijual kepada yang meminjami dengan harga yang lebih rendah dari harga semula.
 35. Ihya' juz 1:15.
 36. Kutipan dari ceramah Isa Abduh yang berjudul "Tinggalkan riba untuk menuju pembinaan ekonomi Nasional", hal: 20.
 37. Tentang banyaknya hitungan ini tidak masyhur.
 38. Ususul Iqtishad oleh Maududi, halaman 152.

(sebelum, sesudah)


Halal dan Haram dalam Islam
Oleh Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi
Alih bahasa: H. Mu'ammal Hamidy
Penerbit: PT. Bina Ilmu, 1993

Indeks Islam | Indeks Qardhawi | Indeks Artikel | Tentang Pengarang
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

Please direct any suggestion to Media Team