Fiqh Prioritas

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

Indeks Islam | Indeks Qardhawi | Indeks Artikel | Tentang Pengarang
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

 

PRIORITAS BERAMAL PADA ZAMAN FITNAH

PRIORITAS yang sangat dianjurkan ialah tetap bekerja pada saat
terjadinya fitnah, cobaan, dan ujian yang sedang menimpa umat.
Amal shaleh merupakan dalil kekuatan beragama seseorang, dan
keteguhannya  dalam  berkeyakinan dan memegang kebenaran.
Keperluan untuk melakukan amal shaleh pada masa seperti ini
lebih ditekankan daripada masa-masa yang lain. Dalam sebuah
hadits shahih disebutkan,

  "Orang mu'min yang kuat adalah lebih baik dan lebih
  dicintai oleh Allah daripada orang mu'min yang
  lemah."26

Hadits ini lebih ditegaskan lagi oleh sabda Nabi saw,

  "Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran di
  depan penguasa yang zalim." 27

Rasulullah saw juga bersabda,

  "Penghulu para syahid ialah Hamzah bin Abd
  al-Muttallib, dan orang yang menghadap kepada penguasa,
  kemudian dia menyuruh dan melarangnya, lalu penguasa
  itu membunuhnya." 28
  
  "Seutama-utama orang yang mati syahid adalah
  orang-orang yang berperang di barisan yang paling
  pertama dengan tidak memalingkan wajah mereka sama
  sekali hingga terbunuh. Mereka itu akan
  berguling-guling di kamar-kamar utama di surga. Rabb-mu
  tersenyum kepada mereka. Jika Rabb-mu tersenyum kepada
  seorang hamba disuatu tempat, maka tiada hisab
  (perhitungan) lagi atasnya." (Ahmad, Abu Ya'la dan
  Thabrani dari Abu Nu'aim bin Hammad, Shahih al-Jami'
  as-Shagir, 1107)

Oleh karena itulah, kelebihan dan keutamaan diberikan kepada
orang yang teguh dalam memegang agamanya pada masa-masa
terjadinya fitnah dan cobaan, sehingga ada beberapa hadits
yang mengatakan bahwa orang yang berpegang teguh kepada ajaran
agamanya pada hari-hari yang memerlukan kesabaran, maka dia
akan mendapatkan lima puluh pahala sahabatnya.

Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibn Majah meriwayatkan dalam Kitab
Sunan mereka.

  Dari Abu Umayyah as-Sya'bani berkata, "Aku bertanya
  kepada Abu Tsa'labah al-Khasyani berkata, 'Hai Abu
  Tsa'labah, bagaimanakah engkau memahami ayat ini,' ...
  jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan
  memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat
  petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya...
  (al-Ma'idah, 105)?, Abu Tsa'labah menjawab, 'Demi Allah
  engkau telah menanyakan hal ini kepada orang yang
  pernah diberitahu mengenai perkara ini. Aku pernah
  bertanya kepada Rasulullah saw, kemudian beliau
  Rasulullah menjawab, 'Lakukan amar ma'ruf, dan cegahlah
  kemungkaran, sehingga apabila engkau melihat kekikiran
  yang dipatuhi, hawa nafsu yang dituruti. dan dunia yang
  diutamakan, dan setiap orang membanggakan pemikirannya,
  29 maka hendaklah engkau menjaga dirimu sendiri, dan
  tinggalkan orang awam, karena sesungguhnya di
  belakangmu masih ada hari-hari yang panjang. Kesabaran
  untuk menghadapi hal itu seperti orang-orang yang
  menggenggam bara api. Bagi orang yang melakukan amal
  kebaikan pada masa seperti ini akan mendapatkan pahala
  lima puluh orang yang mengerjakan perbuatan seperti
  itu.'" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan Tirmidzi) dia
  berkata, "Hadits ini hasan gharib." Abu Dawud dan
  Tirmidzi menambahkan, "Dikatakan kepada Rasulullah,
  'Wahai Rasulullah, pahala lima puluh orang daripada
  kami atau mereka?' Rasulullah menjawab, 'Pahala lima
  puluh orang dari kalian.'""30

Apa yang dimaksudkan oleh hadits ini bukanlah orang-orang yang
terdahulu masuk Islam, yang terdiri atas para Muhajirin dan
Anshar, para pengikut Perang Badar, orang-orang yang ikut
serta dalam Bai'at Ridhwan, dan yang semisal dengan mereka,
karena tak seorangpun sesudah mereka yang bisa mencapai
derajat seperti mereka. Akan tetapi, sasaran hadits itu:
hendak memacu semangat orang-orang yang bekerja untuk Islam
pada hari di mana terjadi banyak sekali ujian (fitnah)
terhadapnya. Allah berjanji melalui lidah Rasulullah saw, Dia
akan memberikan pahala yang berlipat ganda, atau lima puluh
kali lipat pahala pada zaman kemenangan dan kejayaan.

Apa yang pernah diberitahukan oleh Rasulullah saw telah
menjadi kenyataan. Orang-orang yang bekerja untuk agamanya,
yang terus bersabar dalam pekerjaannya bagaikan orang yang
hendak mati. Mereka menghadapi serangan dari dalam dan juga
serangan dari luar. Semua kekuatan kafir  bersatu  padu
menyerang  dan  memperdaya dirinya, walaupun berbeda-beda
bentuknya, padahal Allah SWT sedang mengepung mereka dari
belakang. Allah akan memberikan bantuan kepada orang-orang
yang teguh dalam menghadapi tipu daya musuh yang hendak
menghancurkan Islam. Allah akan mempersempit ruang gerak
mereka, dan akan memporak-porandakan mereka, sehingga mereka
sama sekali tidak menemukan jalan ke luar.

Diriwayatkan dari Ma' qal bin Yasar r.a. bahwa Rasulullah saw
bersabda,

  "Ibadah yang dilakukan pada walau terjadinya fitnah
  pembunuhan (al-haraj), adalah sama dengan hijrah
  kepadaku.'31

Al-Haraj pada hadits ini berarti perselisihan pendapat dan
fitnah. Ada pula yang menafsirkan dengan pembunuhan, karena
sesungguhnya fitnah dan perselisihan pendapat merupakan sebab
timbulnya pembunuhan tersebut.

Catatan kaki:

26 Diriwayatkan oleh Ahmad. Muslim, dan Ibn Majah dari Abu
  Hurairah r.a. (Shahih al-Jami' as-Shaghir, 6650)
  
27 Diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Abu Sa'id; dan juga
  diriwayatkan oleh Ahmad, Ibn Majah, Thabrani, dan Baihaqi
  dalam as-Syu'ab dari Abu Umamah, Ahmad, Nasai, dan Baihaqi
  dari Thariq bin Syihab, ibid. 1100.
  
28 Diriwayatkan oleh Hakmin dan Dhiya' dari Jabir, dan
  di-hasan-kan olehnya dalam Shahih al-Jami' as-Shaghir, 3676
  
29 Ibn Majah menambahkan, "Dan engkau melihat suatu perkara
  yang kamu tidak dapat disalahkan karenanya." Artinya, engkau
  melihat kerusakan yang tiada tandingannya dan tidak ada
  kemampuan bagimu untuk menyingkirkannya. Ini merupakan
  tambahan yang sangat penting dalam hadits ini, yang
  menunjukkan bahwa seorang manusia tidak boleh meninggalkan
  amar ma'ruf dan nahi mungkar kecuali ketika dia merasa lemah,
  karena untuk bisa mengubahnya dia memerlukan kekuatan dan
  usaha yang lebih besar.
  
30 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam al-Malahim (4341) dan
  Tirmidzi dalam al-Tafsir (3060) dan dia berkata: "Hadits ini
  hasan gharib." Dan juga diriwayatkan oleh Ibn Majah dalam
  al-Fitan (4014)
  
31 Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Tirmidzi, dan Ibn Majah
  (Shahih al-Jami' as-Shaghir, 3974)
 
------------------------------------------------------
FIQH PRIORITAS
Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah
Dr. Yusuf Al Qardhawy
Robbani Press, Jakarta
Cetakan pertama, Rajab 1416H/Desember 1996M

 

Indeks Islam | Indeks Qardhawi | Indeks Artikel | Tentang Pengarang
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

Please direct any suggestion to Media Team