Hukum-hukum Zakat

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

Indeks Islam | Indeks Qardhawi | Indeks Zakat | Indeks Artikel | Tentang Pengarang
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

 

ZAKAT PROFESI

PENDAHULUAN
PANDANGAN FIKIH TENTANG PENGHASILAN DAN PROFESI
 Pendapat Mutakhir
 Gaji dan Upah adalah Harta Pendapatan
 Mencari Pendapat yang Lebih Kuat tentang Zakat Profesi
 Kelemahan Hadis-hadis tentang Ketentuan Setahun
  Hadis dari Ali
  Hadis dari Ibnu Umar
  Hadis dari Anas
  Hadis dari Aisyah
  Hadis-hadis Tentang "Harta Penghasilan"
  Ketidak-sepakatan para Sahabat dan Tabi'in dan Sesudahnya 
   tentang Harta Benda Hasil Usaha
 Harta Penghasilan Menurut para Sahabat dan Tabi'in
  1. Ibnu Abbas
  2. Ibnu Mas'ud
  3. Mu'awiyah
  4. Umar bin Abdul Aziz
 Para Ulama Fikih Lain dan Kalangan Tabi'in dan Lainnya
 Perbedaan Mazhab Empat dalam Masalah Harta Penghasilan
 Memilih Pendapat yang Lebih Kuat tentang Pengeluaran Zakat 
 Pendapat Masa Kini
NISAB MATA PENGHASILAN DAN PROFESI
 Tinggal Satu Persoalan lagi
 Bagaimana Cara Pengeluaran Zakat Harta Penghasilan?
 Pengeluaran Zakat Pendapatan dan Gaji Bersih
 Perhatian
BESAR ZAKAT PENGHASILAN DAN SEJENISNYA
 

 

Indeks Islam | Indeks Qardhawi | Indeks Zakat | Indeks Artikel | Tentang Pengarang
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

Please direct any suggestion to Media Team