Nasihat RasulullahMenyambut Bulan Ramadhan
Bermohonlah kepada Allah Rabbmu dengan niatyang tulus dan hati yang suci agar Allahmembimbingmu untuk melakukan syiyam danmembaca kitab-Nya.
Celakalah orang yang tidak mendapat ampunanAllah di bulan yang agung ini. Kenanglah denganrasa lapar dan hausmu, kelaparan dan kehausan dihari kiamat. Bersedekahlah kepada kaum fukaradan masakin.
Muliakanlah orang-orang tuamu, sayangilah yangmuda, sambunglah tali persudaraanmu, jagalidahmu, tahan pandanganmu dari apa yang tidakhalal kamu memandangnya, dan pendengaranmudari apa yang tidak halal kamumendengarkannya.
Kasihanilah anak-anak yatim, niscaya dikasihimanusia anak-anak yatimmu. Bertobatlah kepadaAllah dari dosa-dosamu.
Angkatlah tangan-tanganmu untuk berdoa padawaktu shalatmu karena itulah saat-saat yangpaling utama ketika Allah Azza wa Jallamemandang hamba-hambanya dengan penuhkasih. Dia menjawab mereka ketika merekamenyeru-Nya, menyambut mereka ketikamereka memanggil-Nya, dan mengabulkanmereka ketika mereka berdoa kepada-Nya.
Wahai manusia!Sesungguhnya diri-dirimu tergadaikarena amal-amalmu,maka bebaskanlahdengan istighfar.Punggung-punggungmu beratkarena beban (dosa)-mu, makaringankanlah denganmemperpanjangsujudmu.
Ketahuilah! Allah Ta'ala bersumpah dengan segalakebesaran-Nya bahwa Dia tidak akan mengazaborang-orang yang shalat dan sujud, dan tidak akanmengancam mereka dengan neraka pada harimanusia berdiri di hadapan Rabb Al-'Alamin.
Wahai manusia! Barangsiapa diantaramumemberi buka kepada orang-orang Mukmin yangberpuasa di bulan ini, maka di sisi Allah nilainyasama dengan membebaskan seorang budak dan iadiberi ampunan atas dosa-dosanya yang lalu.
(Sahabat-sahabat bertanya: “Ya Rasulullah!Tidaklah kami semua mampu berbuat demikian.”Rasulullah meneruskan:)Jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanyadengan sebiji kurma. Jagalah dirimu dari apineraka walaupun hanya dengan seteguk air.
Wahai manusia! Siapa yang membaguskan ahlaknyadi bulan ini ia akan berhasil melewati sirath padahari ketika kaki-kaki tergelincir.
Barang siapa yang meringankan pekerjaan orang-orangyang dimiliki tangan kanannya (pegawai ataupembantu) di bulan ini, Allah akan meringankanpemeriksaan-Nya di hari Kiamat. Barang siapamenahan kejelekannya di bulan ini, Allah akanmenahan murka-Nya pada hari ia berjumpa dengan-Nya.
Barangsiapa memuliakan anak yatim di bulanini, Allah akan memuliakannya pada hari iaberjumpa dengan-nya.
Barangsiapa menyambungkan tali persudaraan(silaturahmi) di bulan ini, Allah akan menghubungkandia dengan rahmat-Nya pada hari ia berjumpadengan-Nya. Barangsiapa memutuskan kekeluargaandi bulan ini, Allah akan memutuskan rahmat-Nyapada hari ia berjumpa dengan-Nya.
Barangsiapa melakukan shalat sunat di bulan ini,Allah akan menuliskan, Allah akan menuliskanbaginya kebebasan dari api neraka. Barangsiapamelakukan shalat fardhu baginya adalah ganjaranseperti melakukan 70 shalat fardhu di bulan yang lain.
Barang siapa memperbanyak shalawat kepadaku dibulan ini, Allah akan memberatkan timbangannyapada hari ketika timbangan meringan. Barangsiapapada bulan ini membaca satu ayat Al-Quran,ganjarannya sama seperti mengkhatam Al-Qur'anpada bulan-bulan yang lain.
Wahai manusia! sesungguhnya pintu-pintu surgadibukakan bagimu, maka mintalah kepadaTuhanmu agar tidak akan pernah menutupkannyabagimu.
Pintu-pintu neraka tertutup, maka mohonlahkepada Rabbmu untuk tidak akan pernahdibukakan bagimu. Setan-setan terbelenggu,maka mintalah agar ia tak lagi pernahmenguasaimu.
Amirul Mukminin k.w. berkata: ‘Aku berdiri dan berkata,“Ya Rasulullah! Apa amal yang paling utama dibulan ini?” Jawab Nabi: “Ya abal Hasan! Amal yang paling utama di bulanini adalah menjaga diri dari apa yang diharamkan Allah.”’Dikutip dari: “Puasa Bersama Rasulullah,” karangan IbnuMuhammad, Pustaka Al Bayan Mizan.