Sunni yang Sunni
Tinjauan Dialog Sunnah-Syi'ah-nya al-Musawi

Mahmud az-Za'by

Daftar Isi

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR TERJEMAHAN INDONESIA

BAGIAN PERTAMA

PENDAHULUAN
1. PANDANGAN ULAMA SUNNI TENTANG RIWAYAT PEMBID'AH
2. PENGERTIAN RAFIDHAH DAN SYI'AH MENURUT ULAMA SUNNI
1. Pengertian Etimologi
2. Pengertian Istilah
3. RIWAYAT RAFIDHAH DAN HUKUMNYA
1. Kepercayaan tentang bada'
2. Al-Qur'an Tidak Otentik
3. Sunnah Menurut Kaum Rafidhah
4. Memaki Sahabat Nabi
5. Tentang Kema'shuman Para Imam
6. Tentang Malaikat
7. Paham Raj'ah
8. Taqiyyah
4. PERBEDAAN RIWAYAT DARI RAFIDHAH DAN SYI'AH
5. PENDAPAT ULAMA TENTANG RIWAYAT DARI KAUM KHAWARIJ
6. BUKHARI DAN MUSLIM MENGUTIP HADITS DARI PERAWI SYI'AH
7. SERATUS SAHABAT TERANGGAP SYI'AH SOROTAN ATAS DIALOG KE-16
1. Aban ibn Taghlib ibn Rabah al-Rub'i Abu Sa'd al-Kufi
2. Ibrahim ibn Yazid ibn Qays ibn al-Aswad ibn 'Amr ibn Rabi'ah ibn Dahl an-Nakha'i Abu Imran al-Kufi al-Faqih
3. Ahmad ibn al-Mufadhdhal al-Farsyi al-Amawi Abu 'Ali al-Kufi al-Hafri
4. Isma'l ibn Abban al-Warraq al-Azdari al-Kufi
5. Isma'il ibn Khalifah al-Mala'i al-Kufi Abu Isra'il
6. Isma'il ibn Zakaria ibn Murrah al-Khalqani al-As'adi Abu Ziyad al-Kufi
7. Isma'il ibn 'Ibad ibn 'Abbas al-Thaliqani Abul Qasim
8. Isma'il ibn Abdurrahman ibn Abi Karimah al-Kufi
9. Isma'il ibn Musa al-Fazari al-Kufi
10. Talid ibn Sulaiman al-Kufi al-A'raj
11. Tsabit ibn Abi Shafiyah Dinar
12. Tsuwair ibn Abi Fakhitah
13. Jabir ibn Yazid ibn Harits al-Ju'fi al-Kufi
14. Jarir ibn 'Abdul Hamid al-Dhabi al-Kufi
15. Ja'far ibn Ziyad al-Ahmar al-Kufi.25)
16. Ja'far ibn Sulaiman al-Dhab'i
17. Jami' ibn 'Umairah ibn Tsa'labah al-Kufi at-Taimy
18. Harits ibn Husairah Abu al-Nu'man al-Azdi al-Kufi
19. Harits ibn 'Abdillah al-Hamadani al-A'war
20. Hubaib ibn Tsabit al-Asadi al-Kahili al-Kufi
21. Hasan ibn Shalih ibn Shalih ibn Hayy Abu 'Abdullah al-Hamadani ats-Tsauri
22. Al-Hakam ibn 'Utaibah al-Kufi a1-Kindi
23. Hammad ibn Isa al-Juhani Ghariq al-Juhfah
24. Hamran ibn Ayan al-Kufi, tuannya Bani Syaibah
25. Khalid ibn Mukhallad al-Qathwani
26. Dawud ibn Abi'Auf Abul Jahhaf
27. Zubayd ibn Harits ibn 'Abdil Karim al-Yami
28. Zaid ibn Habbab Abul Hasan al-Kafi al-Tamimi
29. Salim ibn Abil-Ja'd al-Asyja'i al-Kufi
30. Salim ibn Abi Hafshah al-Ajli al-Kufi
31. Sa'ad ibn Tharif al-Iskafi al-Handhali al-Kufi
32. Sa'id ibn'Amr 'ibn Asywa' al-Kufi
33. Sa'id ibn Khaytsam al-Hilaly
34. Salamah ibn 'al-Fadh al-Abrasy
35. Salamah ibn Kuhail ibn Hushain
36. Sulaiman ibn Shard ibn al-Jun ibn Abi al-Jun ibn al-Munqid ibn Rabi'ah ibn Ashram ibn Haram al-Khuza'i Abu Mutraf al-Kufi
37. Sulaiman ibn ath-Tharkhan al-Taymi al Bashri
38. Sulaiman ibn Qarm ibn'Mu'adz Abu Dawud adh-Dhabi alKufi
39. Sulaiman ibn Muhran al-Kahili al-Kufi al-A'masy
40. Syarik ibn 'Abdillah, Ibn Sinan ibn Anas an-Nakha'i al-Kufi
41. Syu'bah ibn Hujaj ibn al-Wad al-Ataki al-Azdari
42. Sha'sha'ah ibn Shuhan ibn Hajar ibn Harits ibn Hajras al-Abdi Abu 'Umar
43. Thawus ibn Kisah al-Yamani
44. Dzalim ibn 'Amr ibn Sufyan Abul Aswad ad-Du'ali al-Bashri
45. Amir ibn Wailah Abut-Thufail al-Laitsi al-Makki
46. 'Abbad ibn Ya'qub al-Asadi ar-Rawajini al-Kufi Abu Sa'id
47. 'Abdullah ibn Dawud ibn Amir ibn Rabi' al-Hamdani Abu 'Abdurahman
48. 'Abdullah ibn Syaddad ibn al-Hadi al-Laytsi
49. 'Abdullah ibn Amir ibn Muhammad ibn Abban ibn Shalih, yang bergelar Musykadanah
50. 'Abdullah ibn Luhai'ah ibn Uqbah al-Hadrami
51. 'Abdullah ibn Maimun al-Qaddah al-Makki
52. 'Abdurahm'an ibn Shaleh al-Azdi al-Ataki
53. 'Abdurrazzaq ibn Himam ibn Nafi' al-Humairi ash-Shan'ani
54. 'Abdul Malik ibn A'yun al-Kufi
55. 'Ubaidullah ibn Musa al-Absi al-Kufi
56. 'Utsman ibn 'Umair, Abu al-Yaqdhan ats-Tsaqafi al-Kufi al-Bajili
57. 'Adi ibn Tsabit al-Anshari al-Kufi
58. 'Athiyyah ibn Sa'ad ibn Junadah al-'Awfi
59. 'Ala' Ibn Shalih at-Taymi al-Kufi
60. Alqamah ibn Qays ibn 'Abdillah an-Nakha'i al-Kufi
61. 'Ali ibn Budaimah al-Harrani
62. 'Ali ibn al-Ja'd ibn 'Ubayd al-Jawhari al-Hasan al-Baghdadi
63. 'Ali ibn Zayd ibn 'Abdullah ibn Zuhair ibn 'Ali Abi Malikah
64. 'Ali ibn Shaleh ibn Hayy al-Hamdani
65. 'Ali ibn Ghurab al-Fazari al-Kufi al-Qadhi
66. 'Ali ibn Qadim Abu al-Hasan al-Khuza'i al-Kufi
67. 'Ali ibn Mundzir ath-Thariqi
68. 'Ali ibn Hasyim ibn al-Bari al-Aydi Abul Hasan al-Kufi al-Khazzaz
69. 'Umar ibn Raziq al-Kufi
70. 'Ammar ibn Mu'awiyah adz-Dzihni
71. 'Umar ibn Abdullah Abu Ishaq as-Sabi'i al-Hamdani al-Kufi
72. 'Auf bin Abi Jamilah al-Bashri
73. Al-Fadhl ibn Dakin
74. Fudhayl ibn Marzuq al-Aghar ar-Ruqasyi ar-Rawwasi
75. Fithr ibn Khalifah al-Hannath
76. Malik ibn Isma'il ibn Ziyad ibn Dirham Abu Ghassan al-Kufi al-Hindi
77. Muhammad ibn Khazim
78. Muhammad 'Abdullah adh-Dhabi ath-Thahani an-Naysaburi Abu 'Abdullah al-Hakim al-Hafidh
79. Muhammad ibn 'Ubaydillah ibn Abi Rafi' al-Madani
80 Muhammad ibn Fudhayl ibn Ghazwan Abu 'Abdurahman al-Kufi
81. Muhammad ibn Muslim ibn Susin ath-Tha'ifi
82. Muhammad ibn Musa ibn 'Abdiffah al-Fithri al-Madani
83. Mu'awiyah ibn 'Ammar ad-Duhni al-Bajli al-Kufi
84. Ma'ruf ibn Kharbudz al-Karakhi
85. Manshur ibn Mu'tamar ibn 'Abdullah ibn Rabi'ah as-Sulami al-Kufi
86. Al-Minhal ibn Amr al-Kufi
87. Musa ibn Qays al-Hadhramy, Abu Muhammad, gelar Burung Pipit dari Sorga
88. Nafi' ibn al-Harits Abu Dawud al-A'ma al-Hamdani ad-Darimi, juga bernama as-Sabi'i al-Kufi al-Qash
89. Nuh ibn Qays ibn- Ribah al-Hadani, dipanggil juga ath-Thahi al-Bashry
90. Harun ibn Sald al-Ajli al-Kufi, juga dipanggil al-Ju'fi al-A'war
91. Hasyim ibn al-Barid Abu Ali al-Kufi
92. Hubairah ibn Yarim al-Humairy asy-Syaibani al-Kufi
93. Hisyam ibn Ziyad Abul Miqdam al-Bashri
94. Hisyam ibn 'Ammar ibn Nashir ibn Maysarah
95. Hasyim ibn Basyir ibn Qasirh ibn Dinar as-Sulami al-Washithi
96. Waqi' ibn Jarrah ibn Mulih ibn 'Adi ar-Rawasi Abu Sufyan al-Kufi
97. Yahya ibn Jazar al-Arani al-Kufi
98. Yahya ibn Sa'id al-Qaththan
99. Yazid ibn Abi Yazid al-Kufi110)
100. Abu 'Abdullah al-Jadali
KESIMPULAN
 

BAGIAN DUA

MUKADDIMAH I
Sanggahan Terhadap Dialog 17
Sanggahan terhadap Dialog 18
Sanggahan terhadap Dialog 19
MUKADDIMAH II
MASALAH IMAMAH DAN PENGGANTI RASULULLAH SAW
Tanggapan atas Dialog 20, 21, 22, 23, dan 24
Tanggapan atas Dialog 25 dan 26
Sanggahan terhadap Dialog 27 dan 28
Sanggahan terhadap Dialog 29 dan 30
Sanggahan terhadap Dialog 32
Sanggahan terhadap Dialog 34
Sanggahan terhadap Dialog 36
Sanggahan terhadap Dialog 38
Tanggapan atas Dialog 40
Sanggahan terhadap Dialog 42
Sanggahan terhadap Dialog 44
Sanggahan terhadap Dialog 46
Sanggahan terhadap Dialog 48
Sanggahan terhadap Dialog 49
Sanggahan terhadap Dialog 50
Sanggahan terhadap Dialog 52
Sanggahan terhadap Dialog 54-58
Sanggahan terhadap Dialog 59-60
Sanggahan terhadap Dialog 61
Sanggahan terhadap Dialog 62
Sanggahan terhadap Dialog 64
Sanggahan terhadap Dialog 66
Sanggahan terhadap Dialog 67-68
Komentar atas Dialog 69
Sanggahan terhadap Dialog 70
Sanggahan terhadap Dialog 71, 72, 73 dan 74
Sanggahan terhadap Dialog 75 dan 76
Sanggahan terhadap Dialog 77, 78
Tanggapan atas Dialog 79, 80, 81, 82
Sanggahan terhadap Dialog 83 - 84
Sanggahan terhadap Dialog 85, 86, 87, 88
Sanggahan terhadap Dialog 89, 90, 91, 92
Sanggahan terhadap Dialog 93, 94, 95, 96
Sanggahan terhadap Dialog 97, 98, 99, 100
Sanggahan terhadap Dialog 101 s/d 108
Sanggahan terhadap Dialog 109, 110
Sanggahan terhadap Dialog 111, 112
PENUTUP
Download seluruh artikel dalam format PDF (1,2 MB)


Sunni yang Sunni -- Tinjauan Dialog Sunnah-Syi'ahnya al-Musawi oleh Mahmud az-Zaby
Diterjemahkan dari Al-Bayyinat, fi ar-Radd' ala Abatil al-Muraja'at
karangan Mahmud az-Za'bi, (t.p), (t.t). © Mahmud az-Za'bi.
Penerjemah: Ahmadi Thaha dan Ilyas Ismail
Penyunting: Ahsin Mohammad
Diterbitkan oleh Penerbit PUSTAKA
Jalan Ganesha 7, Tilp. 84186
Bandung, 40132
Cetakan I : 1410H-1989M

Indeks artikel kelompok ini | Disclaimer
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

Dirancang oleh MEDIA, 1997-2001.
Hak cipta © dicadangkan.