Kekebasan
 Wanita Jilid 1

Acuan lengkap mengenai wanita berdasarkan Al-Quran dan Hadits oleh Abdul Halim Abu Syuqqah

Isi Lengkap
Tentang Pengarang
Pengantar Qardhawi

Bagian 1, Bagian 2, Bagian 3

Pendahuluan

Latar Belakang
Tema Penulisan
Metode Penulisan
Hasil kajian

Karakteristik Wanita
Pakaian dan Perhiasan
Kehidupan Sosial
Keluarga
Bidang Seksual

Mengajak kpd Petunjuk?
Peringatan Allah dan Rasul-Nya

Aisyah Menolak Umar
Aisyah dan Salamah Menolak
Aisyah Menentang Abdullah
Aisyah Menentang Ibnu Abbas
Ibnu Umar Menentang Ibnu Abbas
Ibnu Abbas Menentang Zaid
Imran Menentang Umar
Ali Menentang Utsman
Ibnu Abbas Menentang Ibnuz Zubair

Ucapan Terima Kasih
Doa dan Mohon Maaf
Himbauan kpd Pambaca

Wanita dlm al-Qur'an

Karakteristik Wanita

Pendahuluan
Lelaki dan Wanita
Tanggung Jawab Kemanusiaan
Pembebasan dari Kezaliman
Pembebasan dari Pengharaman
Wanita dijadikan Harta Waris
Buruknya Hubungan Keluarga
Penegasan Karakter Wanita
Mandiri dan Merdeka
Kedudukan dalam Keluarga

Ketenteraman bagi Lelaki
Kepemimpinan Lelaki
Hak dan Kewajiban
Berdandan dan Perdebatan
Pengaturan Poligami
Pengaturan Talak
Hak Wanita yang Ditalak dan Janda

Hak Kembali kepada Suami
Hak Menyusui Anak
Hak Menentukan Penyapihan
Hak Berdandan dan Menerima Peminang
Persamaan Suami dengan Istri

Masalah Warisan

Prinsip Keikutsertaan
Bagian Anak Lelaki dan Perempuan
Bagian Bapak dan Ibu
Bagian Suami dan Istri
Bagian Saudara Lelaki dan Perempuan

Ikut Hijrah
Hijrah ke Madinah
Memba'iat Rasul
Tolong Menolong
Menghadapi Kesulitan
Menyertai Suami Bermubahalah
Tanggungjawab Pidana
Menjadi Saksi
Menjaga Citra dan martabat
Dahsyatnya Fitnah
Kehidupan Sosial

Zaman Ibrahim a.s.
Zaman
Musa a.s.
Zaman
Sulaiman a.s.
Zaman
Muhammad saw.

Etika Jumpa Kaum Pria

Menahan Pandangan
Menutup Seluruh Tubuh
Tenang dan Terhormat
Serius dan Sopan

Sikap Baik dalam Al-Qur'an

Ibu Musa Patuh
Saudara Wanita Musa a.s.
Gadis Kota Madyan
Istri Fir'aun
Istri Imran
Khaulah binti tsa'labah
Pribadi Tokoh Wanita

Balqis Ratu Saba'

Memimpin Kerajaan
Suka Bermusyawarah
Memahami Risiko
Cepat Tanggap

Maryam Putri Imran

Dinazarkan kepada Allah
Allah Menerimanya
Maryam Mengandung Nabi Isa
Tuduhan Bohong Kaum Yahudi
Allah SWT Memilih Maryam
Maryam sebagai Teladan

Dlm Bukhari dan Muslim

Karakteristik Wanita Muslimah

Kemandirian Wanita

Bersama Lelaki
Lebih Dahulu Beriman
Mengajak Kaumnya Beriman

Hak Pendidikan
Ikut serta meriwayatkan Sunnah
Ikut Ibadah

Shalat Fardu
Shalat Gerhana
Shalat Jenazah
I'tikaf
Haji

Ikut Perayaan Umum

Pesta Perkawinan
Pesta Hari Raya
Pesta Penyambutan

Melayani Masyarakat

Bekerjasama dalam Perayaan
Menyediakan Tempat dan Makanan
Pelayanan Masyarakat

Menjaga Masyarakat

Meninggalkan Kampung Halaman
Memilih Penguasa
Menentang Penguasa Zalim

Ikut Serta dlm Angkatan Bersenjata

Bidang Konsumsi, Kesehatan
Bagian Belakang Garis Pertempuran

Kegiatan Profesi

Pertanian
Peternakan
Perawatan

Di Tengah Keluarga
Hak Memilih Pasangan
Tanggung Jawab Suami-Isteri:

Laki-laki
Wanita

Kerjasama Suami-Isteri

Memimpin
Memberi Nafkah
Mendidik Anak
Menangani Urusan Rumah Tangga
Hak Wanita Meminta Cerai

Kemuliaan Allah utk Wanita

Wanita Sebagai Istri

Khadijah binti Khuwailid
Aisyah binti Abu Bakar

Fathimah

Kemuliaan Rasul kpd Wanita

Ibunda Nabi saw.
Istri Nabi saw.
Putri Nabi saw.
Cucu Wanita Nabi saw.
Ibu Pengasuh Nabi saw.
Kaum Wanita Secara Umum

Islam Menganjurkan Penjagaan

Menjaga Ibu
Menjaga Saudara Wanita
Menjaga Istri
Menjaga Anak Perempuan
Menjaga Budak Perempuan

Menyebut Nama Wanita
Menyebut Bentuk dan Rupa
Menyebut Kisah Nyata Wanita

Sikap Mulia Wanita

Berkorban di Jalan Allah
Mendambakan Kesempurnaan
Senang Ibadah
Bersedekah dan Berinfaq
Berbuat Baik Kpd Orang-Tua
Tawakal Kpd Allah
Sabar dlm Cobaan
Menjaga Kehormatan Diri
Cepat Mengakui Dosa
Minta Dirajam

Pribadi Muslimah

Menuntut Kesempatan Belajar
Asma binti Syakl
Subai'ah binti al-Harits
Wanita Khats'am
Mempertahankan Hak Suami

Mengadu karena Dikawinkan
Mempertahankan Haknya
Memilih Lelaki yang Paling Mulia

Mempertahankan Hak Pisah

Hak Perceraian
Hak Shalat Jamaah

Wanita Berkarya

Berkarya dengan Keterampilan
Zainab Istri Ibnu Mas'ud

Hadir di Pertemuan Umum di Masjid

Ummu Kaltsum binti Abu Mu'ith
Ummu Haram
Ummu Hani
Hindun binti Utbah
Ummu Aiman
Zainab binti al-Muhajir
Hafshah binti Umar
Ummu Ya'qub
Ummu Darda

Kepribadian Wanita

Sarah Istri Ibrahim a.s.

Kecantikan Luar Biasa
Tenang Menghadapi Cobaan
Tawakal kepada Allah
Pintar dan Memahami Risiko
Allah Memuliakan Sarah
Ikut Menerima Tamu

Hajar Ibu Ismail a.s.

Penuh Tawakal
Tetap Tenang
Allah Memuliakan Hajar
Menggeluti Kehidupan

Khadijah binti Khuwalid

Bergaul Baik dengan Suami
Sangat Cerdas dan Tawakal
Penuh Kasih Sayang
Melahirkan Keturunan yang Saleh
Rasulullah Mencintai
Rasulullah Memuliakan
Rasulullah Mengingat
Allah Memuliakan

Fathimah az-Zahra

Penuh Perhatian terhadap Ayah
Menikah dengan Ali
Sabar dan Penuh Perhatian
Rasulullah Membela Fathimah
Rasulullah Memuliakan Fathimah
Mirip Fathimah dan Putranya
Allah Memuliakan Fathimah

Aisyah Ummul Mukminin

Lingkungan Khusus
Allah Memilih Aisyah
Resepsi Perkawinan
Kedudukan Aisyah

Antusias Menuntut Ilmu
Bukti atau Dalil
Majelis Taklim di Rumah Aisyah
Tanggapan Aisyah terhadap Para Sahabat

Sikap Rendah Hati
Minat Aisyah

Sebelum Ayat Hijab
Setelah Ayat Hijab

Penuturan Aisyah
Sifat Zuhud dan Pemurah
Sifat Wara
Keberanian Aisyah
Benar dalam Meriwayatkan Hadits
Ujian Berat dan Kasus Berita Bohong
Kemuliaan dari Allah
Kemuliaan dari Rasulullah
Kemuliaan dari Para Sahabat

Ummu Salamah Ummul Mukminin

Hijrah ke Habasyah
Rasulullah Memuliakan Abu Salamah
Bersabar Demi Mematuhi Perintah
Kesetiaan kepada Suaminya
Perkawinan dengan Rasulullah saw.
Kepedulian terhadap Masalah Umum
Keberanian Ummu Salamah
Penuh Perhatian terhadap Anak-anak
Memiliki Akal Cerdas
Meriwayatkan Hadits

Zainab binti Jahsyi Ummul Mukminin

Perkawinan dengan Rasulullah
Sangat Rajin Shalat Istikharah
Keistimewaan Walimah Perkawinan
Ayat Hijab Turun
Kedudukan Zainab
Memiliki Banyak Keutamaan
Kebanggaan Diri Zainab
Paling Cepat Menyusul

Ummu Sulaim al-Ghumaisha binti Milhan

Perkawinan Ummu Sulaim Sangat Istimewa
Keutamaan Suami Ummu Sulaim
Penuh Perhatian dan Kesabaran
Perhatian Rasulullah
Perhatian Ummu Sulaim
Cerdas dan Penuh Tawakkal
Ikut Berbai'at dan Menepati Janji
Memiliki Sifat Malu yang Positif
Ikut Serta dalam Berjihad

Asma binti Abu Bakar

Peduli terhadap Masalah Umum
Berkembang dengan Baik
Perkawinan Asma
Hijrah dan Melahirkan Anak Pertama
Penuh Perhatian
Bergaul Harmonis dengan Suami
Sifat Wara'
Pengorbanan
Rajin Beribadah dan Menuntut Ilmu
Ilmu dan Kealiman
Keberanian dan Ketegasan

Asma binti Umais

Masuk Islam Sejak Dini
Keberanian Moralitas
Melaksanakan Haji ketika Hamil Tua
Penuh Perhatian
Kesaksian Rasulullah

Ummu Athiyyah al-Anshariyyah

Ikut Berbai'at
Penuh Perhatian
Ikut Berjihad
Memahami Sunnah
Mematuhi Syariat
Memuliakan Rasulullah

Fathimah binti Qais

Menikah Atas Saran Rasulullah
Memahami Al-Qur'an dan Sunnah
Pemurah kepada Tamu
Peduli terhadap Urusan Umat

Salah Paham atas Hadits Sahih tentang Karakter Wanita

Hadits Pertama
Hadits Kedua

Pengertian Umum
Pengertian Khusus

Hadits Ketiga

Pengertian Khusus Hadits

Hadits Keempat

Kepribadian Wanita Muslimah

Kebebasan Pribadi Wanita
Urgensi Memelihara Kepribadian
Faktor Pengembangan Kepribadian

Pelurusan Persepsi
Melaksanakan Kewajiban Agama
Menggunakan Hak

Etika Pergaulan

Memperlakukan Istri
Memperlakukan Anak Perempuan
Memperlakukan Wanita Muslimah
Memperlakukan Wanita Nonmuslim
Wanita dan Pencapaian Kesempurnaan

 Links

ISNET Homepage, Index Utama, Parent Dir.,Saran