Mengapa Kami Memilih Islam

 

Indeks Islam | Indeks Artikel


ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

Pendahuluan

Bismillaahir Rahmaanir Rohim

Masih banyak kalangan masyarakat yang belum memahami benar akan letak dari hakekat kebenaran Islam dan akan hikmah-hikmah ajarannya yang cocok dan serasi dengan fitrah manusia, seolah-olah terdapat tabir tebal dimukanya dalam memandangi ajaran Islam. Bahkan tidak sedikit orang-orang Islam sendiri terdapat di antara mereka yang tertutup tabir kegelapan itu.

Apabila orang Islam yang menemukan dan mengemukakan hakekat kebenaran ajaran Islam dan keserasiannya dalam mengatur kehidupan manusia pribadi dan masyarakat, maka hal itu sudah sewajarnya akan tetapi mungkin juga dinilainya terlalu subjektip dan memihak karena mereka dianggap intern Islam yang selalu memuji agamanya sendiri. Sebaliknya apabila penilaian terhadap Islam itu dilakukan dan dinyatakan oleh orang-orang di luar Islam atau oleh orang-orang yang karena keinginannya mencari kebenaran dan melakukan penyelidikan akan ajaran Islam lalu menemui keindahan dan kebenaran ajaran Isalm, maka sungguh pengakuan dan hasil penemuannya itu sulit dnngkari kebenaran dan kejujurannya serta patut dihargai pendapat-pendapatnya yang jujur dan ikhlas itu untuk dijadikan bahan berharga terutama bagi cerdik pandai dalam mencari kebenaran bagi pedoman tata kehidupannya.

Tulisan-tulisan pengakuan dan ungkapan para sarjana dan cerdik pandai dari segala kalangan, bangsa dan agama yang dikumpulkan ke dalam Buku terbitan Rabithah Alam Islamy Mekkah Mukarromah dengan judul aslinya "Islam is Our Choice" dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan judul "Limadzaa Aslamnaa" sangatlah menarik perhatian Dewan Pusat Organisasi Islam Internasional (OII) dan kiranya sangat berfaedah apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk dapatnya menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan bangsa Indonesia, dengan harapan dan kepercayaan semoga mereka memperoleh Hidayah dan Taufiq Allah Subhanahu Wa Ta'alaa, hingga menjadi manusia yang taat dan sadar akan kebenaran dan kemuliaan ajaran Islam dan akan memperjuangkannya menjadi tatanan hidup ummat manusia.

Kepada Sdr. HT Bachtiar Affandie yang dengan ikhlas memenuhi permintaan kami untuk menterjemahkan buku tersebut dan kepada Direksi P.T. Al Ma'arif Bandung yang bersedia membantu pencetakan buku ini, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya dengan iringan do'a semoga amal baik mereka selalu mendapat limpahan pahala dan anugerah dari Tuhan Allah Robul Alamin.

Jakarta 28 Romadhon 1396 H., 22 September 1976 M.
Dewan Pusat Organisasi Islam Internasional, Ketua, H.A. Sjaichu


(sebelum, sesudah)


Mengapa Kami Memilih Islam
Oleh Rabithah Alam Islamy Mekah
Alih bahasa: Bachtiar Affandie
Cetakan Ketiga 1981
Penerbit: PT. Alma'arif, Bandung

Indeks Islam | Indeks Artikel
ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

Please direct any suggestion to Media Team